Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • dactylographe

  m yazı maşını

  Tam oxu »
 • dame

  f qadın (ərli)

  Tam oxu »
 • danger

  m təhlükə, xətər; être en ~ təhlükədə olmaq

  Tam oxu »
 • dangereux

  -se adj təhlükəli

  Tam oxu »
 • Danois

  m, -e f Danimarkalı

  Tam oxu »
 • danois

  -e 1. adj Danimarka 2. m Danimarka dili

  Tam oxu »
 • dans

  prép 1) içində, -da, -də; ~ le jardin bağda; 2) -a, -ə, -ya, -yə; il va ~ le jardin o, bağa gedir; nous sommes ~ le jardin biz bağdayıq

  Tam oxu »
 • danse

  f rəqs

  Tam oxu »
 • danser

  vi, vt rəqs etmək, oynamaq

  Tam oxu »
 • danseur

  m rəqqas

  Tam oxu »
 • danseuse

  f rəqqasə

  Tam oxu »
 • date

  f tarix (ayın); quelle ~ sommes-nous aujourd'hui? bu gün ayın neçəsidir?

  Tam oxu »
 • datte

  f xurma

  Tam oxu »
 • dattier

  m xurma ağacı

  Tam oxu »
 • de

  prép 1) -nın, -nin, -nun, -nün (yiyəlik hal şəkilçilərinə uyğundur); le livre de Sara Saranın kitabı; 2) -dan, -dən (çıxışlıq hal şəkilçilərinə uyğund

  Tam oxu »
 • débats

  m pl mübahisə, müzakirə

  Tam oxu »
 • déborder

  vi daşmaq

  Tam oxu »
 • débrouiller

  vt açmaq (düyünü)

  Tam oxu »
 • début

  m başlanğıc, əvvəl

  Tam oxu »
 • décembre

  m dekabr; en ~ dekabrda; au mois de ~ dekabr ayında

  Tam oxu »
 • décennie

  f onillik

  Tam oxu »
 • décès

  m ölüm, vəfat

  Tam oxu »
 • déchirer

  vt cırmaq

  Tam oxu »
 • décider

  vt qərara almaq

  Tam oxu »
 • décision

  f qərar, qətnamə; prendre une ~ qərara almaq

  Tam oxu »
 • déclaration

  f elan, bəyannamə, ərizə

  Tam oxu »
 • déclarer

  vt elan etmək

  Tam oxu »
 • déclinaison

  f hallandırma

  Tam oxu »
 • décliner

  vt hallandırmaq

  Tam oxu »
 • décoration

  f orden, təltif

  Tam oxu »
 • décorer

  vt təltif etmək

  Tam oxu »
 • découdre

  vt sökmək (tikişi)

  Tam oxu »
 • décret

  m fərman, qərar

  Tam oxu »
 • décréter

  vt fərman vermək, qərara almaq

  Tam oxu »
 • décrire

  vt təsvir etmək

  Tam oxu »
 • décrocher

  vt qarmaqdan götürmək

  Tam oxu »
 • dedans

  adv içəri, içəriyə, içəridə

  Tam oxu »
 • défaite

  f məğlubiyyət

  Tam oxu »
 • défaut

  m nöqsan, çatışmazlıq

  Tam oxu »
 • défendre

  vt 1) qorumaq; 2) qadağan etmək

  Tam oxu »
 • défense

  f 1) müdafiə; 2) qadağa; ~ de fumer! siqaret çəkmək qadağandır!

  Tam oxu »
 • défenseur

  m müdafiəçi

  Tam oxu »
 • défilé

  m 1) parad (hərbi); 2) dərə

  Tam oxu »
 • défini

  -e adj müəyyən

  Tam oxu »
 • définition

  f tərif (qram.)

  Tam oxu »
 • déformé

  -e adj formasız

  Tam oxu »
 • déformer

  vt pozmaq, dağıtmaq

  Tam oxu »
 • défunt

  -e adj mərhələ

  Tam oxu »
 • dégeler

  vi ərimək

  Tam oxu »
 • degré

  m dərəcə

  Tam oxu »