Fransızca-azərbaycanca lüğət

 • obéir

  vi (à qn/qch) qulaq asmaq, əməl etmək, tabe olmaq

  Tam oxu »
 • obéissance

  f tabelik, itaət

  Tam oxu »
 • objecter

  vt (à qn) etiraz etmək

  Tam oxu »
 • objectif

  -ve adj obyektiv

  Tam oxu »
 • objection

  f etiraz

  Tam oxu »
 • objet

  m 1) obyekt, məqsəd; 2) əşya

  Tam oxu »
 • obligation

  f 1) borc, öhdəçilik, məcburiyyət; 2) istiqraz vərəqəsi

  Tam oxu »
 • obligatoire

  adj məcburi

  Tam oxu »
 • obligatoirement

  adv məcburi

  Tam oxu »
 • obliger

  vt (qn à qch) məcbur etmək

  Tam oxu »
 • oblique

  adj 1) əyri; 2) qeyri-səmimi

  Tam oxu »
 • obscur

  -e adj 1) qaranlıq, tünd; 2) aydın olmayan

  Tam oxu »
 • obscurité

  f qaranlıq

  Tam oxu »
 • observateur

  m, -rice f müşahidəçi

  Tam oxu »
 • observation

  f 1) riayət; 2) müşahidə

  Tam oxu »
 • observatoire

  m rəsədxana

  Tam oxu »
 • observer

  vt 1) riayət etmək; 2) müşahidə etmək

  Tam oxu »
 • obstacle

  m maneə

  Tam oxu »
 • obstination

  f tərslik

  Tam oxu »
 • obtenir

  vt nail olmaq, çatmaq

  Tam oxu »
 • occasion

  f 1) hal, təsadüf; à l'~ de münasibətilə; par ~ təsadüfən; d'~ təsadüfi; 2) fürsət

  Tam oxu »
 • occasionnel

  -le adj təsadüfi

  Tam oxu »
 • occident

  m qərb

  Tam oxu »
 • occidental

  -e adj qərbi

  Tam oxu »
 • occupation

  f 1) məşğuliyyət; 2) işğal

  Tam oxu »
 • occuper

  vt 1) tutmaq (yer, vəzifə)

  Tam oxu »
 • océan

  m okean

  Tam oxu »
 • octobre

  m oktyabr; en ~ oktyabrda; au mois d'~ oktyabr ayında

  Tam oxu »
 • oculiste

  m, f göz həkimi

  Tam oxu »
 • odeur

  f iy, ətir

  Tam oxu »
 • odorant

  -e adj ətirli

  Tam oxu »
 • odorer

  1. vt iyləmək; 2. vi iylənmək

  Tam oxu »
 • oeil

  m (pl yeux \) göz; coup d'~ baxış

  Tam oxu »
 • oeillet

  m qərənfil

  Tam oxu »
 • oeuf

  m (pl oeufs \) yumurta; ~ à la coque ilıq bişmiş yumurta

  Tam oxu »
 • oeuvre

  f 1) iş, əmək; se mettre à l'~ işə başlamaq; 2) əsər; 3) yaradıcılıq

  Tam oxu »
 • offense

  f təhqir

  Tam oxu »
 • offenser

  vt təhqir etmək, küsdürmək

  Tam oxu »
 • office

  m 1) vəzifə, xidmət; 2) büro

  Tam oxu »
 • officiel

  -le adj rəsmi

  Tam oxu »
 • officiellement

  adv rəsmi surətdə

  Tam oxu »
 • officier

  m 1) zabit; 2) məmur

  Tam oxu »
 • offre

  f təklif

  Tam oxu »
 • offrir

  vt təklif etmək

  Tam oxu »
 • oie

  f qaz (quş)

  Tam oxu »
 • oignon

  m soğan

  Tam oxu »
 • oiseau

  m quş

  Tam oxu »
 • olive

  f zeytun

  Tam oxu »
 • olympiade

  f olimpiada

  Tam oxu »
 • ombre

  f kölgə, qaranlıq

  Tam oxu »