KEÇİ

Mənbələrdə əkçi, ekçi kimi də işlədilib. Güman edirəm ki, kiçi (kiçik sözünün qə­dim törəmə köküdür) kəlməsi ilə bağlıdır. Maral, inək və s. ilə müqayisədə ki­çik olması onun keçi adlandırılmasına səbəb ola bilər. Rus dilindəki коза sözü də “keçi”nin dəyişmiş formasıdır. B. Munkaçi sözü təqlidlə bağlayır(bu, daha inan­dırıcıdır), H. Poppe isə monqol dilinə mənsub olması haqqında mülahizə söyləyir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KEÇƏL
KEÇİNMƏK

Значение слова в других словарях