LİFƏ

(Cəbrayıl)
burun deşiyi. – Yediyin burnunun lifəsinnən gəlsin
LİÇMAN
LİFİRTİN

Digər lüğətlərdə