MÜRƏKKƏB

Yazı yazmaq üçün işlətdiyimiz vasitəyə bizdə qara deyiblər (ağ kağıza yaz qara). Maraqlıdır ki, rus dilindəki чернила sözü də qara anlamı ilə bağlıdır (çin mürəkkəbi) kimi işlədilir. Mürəkkəb ərəb sözüdür, tərkib sözü ilə kökdaşdır, qaranın tərkibi mürəkkəb olduğu üçün elə deyiblər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜRƏXXƏS
MÜRƏSTƏ

Значение слова в других словарях