MƏSULİYYƏT

\[alm. Verantwortung; fr. Responsabilitè; tr. Sorumluluk; ing. Responsability; osm. tr. mesuliyet; ər. غِٛٔ خٌٍّ \] – insanın öz fəaliyyətlərini yaxud da öz təsir sahəsinə daxil olan hər hansı bir hadisənin nəticələrini öz boynuna götürməsi.
MƏRASİM
MƏZDƏKİLİK

Digər lüğətlərdə