MATRİARXAT

\[mater – ana, yun. Arche – hakimiyyət\] – ibtidai icma quruluşunun qəbilə təşkilinin forması; istehsalda \[nəslin tərbiyə edilməsi, ictimai təsərrüfatın aparılması, ailənin saxlanması və digər mühüm həyati funksiyalar\] və qəbilə icmasının sosial həyatında \[icma işlərinin idarə edilməsi, onun üzvləri arasındakı münasibətlərin tənzimlənməsi, dini ayinlərinicra edilməsi və s.\] qadının aparıcı rolu ilə səciyyələnir.
MATERİYA
MEDİTASİYA

Digər lüğətlərdə