MEXANİSİZM

Təbiət və cəmiyyətin inkişafını materiya hərəkətinin mexaniki formasının ən universal hesab olunan və maddi hərəkətin bütün növlərinə şamil edilən qanunları ilə izah edən dünyagörüşü.
MEDİTASİYA
MEXANİZM

Digər lüğətlərdə