MONOTEİZM

\[alm. Monotheismus; fr. Monotheisme; ing. Monotheism; yun. Monos – tək, yeganə. Theos – Tanrı. osm. tr. vahdetiye - ər. ٚدذر خٍ \] – Ancaq bir Tanrının varlığını qəbul edən din və fəlsəfi təlim.
MONOTEİZM
MORFOLOGİYA

Digər lüğətlərdə