MONOTEİ́ZM

[ yun. monos – bir və theos – Allah] Dünyanın bir Allah tərəfindən yarandığını qəbul edən din; təkallahlılıq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MONOTEİZM MONOTEİZM (fəls., din.), TƏKALLAHLILIQ Bu dillərdəki monoteizm – təkallahlılıq ideyası canlı və cansız xas olan xüsusiyyətlərin gerçəkliyi özündən təc
MONOTEİST
MONOTİP

Digər lüğətlərdə