OXŞAMAQ

I OXŞAMAQ Redaksiya rəssamı fotoşəkli çox qaşıyıb düzəliş etdiyi üçün silah özünə az oxşayırdı (H.Abbaszadə); BƏNZƏMƏK Bu səs, çağırışdan artıq əks-sədaya bənzəyirdi (M.Hüseyn); ÇƏKMƏK (məc., dan.) [Göyərçin:] Bunlar qalsa Cəbi də bunlara oxşayacaq. O, Safo babasına çəkəcək (S.Rəhimov); EYNİLƏŞMƏK, BİR CÜR OLMAQ.

II OXŞAMAQ [Aslanın] belə kövrəldiyini görən Gilə arvad nəvəsini qucağına alıb.. oxşamağa başladı (Ə.Vəliyev); ƏZİZLƏMƏK Bir-birinizi əzizləyirsiniz... (İ.Əfəndiyev); NAZI İLƏ OYNAMAQ Güləndam: O ata-ana ki uşağın nazı ilə oynamır, balaca cızığından çıxdı, qapazı vurur başına (H.Abbaszadə); NAZLAMAQ Üstünə bəzəkli yumşaq taftadan; Alafa çəkərdi, nazlardı səni (R.Rza); NƏVAZİŞ ETMƏK Nəvaziş eylədim, çox tutdum dilə; Əlimi çəkəndə o qaçdı məndən.. (H.Billuri); SEVMƏK Həqiqət ər və arvad Bahadıra nəinki bir eyib tapmırdılar, hətta onu sevirdilər (N.Nərimanov).

III oxşamaq bax sığallamaq

OXLOV
OXŞAR

Digər lüğətlərdə