Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • OTARMA

  dolama — aldatma

  Tam oxu »
 • OTARMAQ

  dolamaq — aldatmaq

  Tam oxu »
 • OTLAQ

  örüş

  Tam oxu »
 • OTURACAQ

  özül — əsas — bünövrə

  Tam oxu »
 • OTURACAQLI

  əsaslı — özüllü — bünövrəli

  Tam oxu »
 • OTURMA

  əyləşmə

  Tam oxu »
 • OTURMAQ

  yığılmaq — qısalmaq — gödəlmək

  Tam oxu »
 • OTURMAQ

  əyləşmək — minmək — qonmaq

  Tam oxu »
 • OV

  şikar — qənimət

  Tam oxu »
 • OVXALAMA

  ovuşdurma — övkələmə

  Tam oxu »
 • OVXALAMA

  doğrama — narınlama

  Tam oxu »
 • OVXALAMAQ

  ovuşdurmaq — övkələmək

  Tam oxu »
 • OVXALAMAQ

  doğramaq — narınlamaq

  Tam oxu »
 • OVQAT

  hal — vəziyyət — kef

  Tam oxu »
 • OVMA

  doğrama — narınlama — xırdalama

  Tam oxu »
 • OVMA

  sürtmə — ovxalama

  Tam oxu »
 • OVMAQ

  doğramaq — narınlamaq — xırdalamaq

  Tam oxu »
 • OVMAQ

  sürtmək — ovxalamaq

  Tam oxu »
 • OVSUN

  cadu — tilsim — sehr

  Tam oxu »
 • OVSUNÇU

  tilsimçi

  Tam oxu »
 • OVSUNÇULUQ

  cadugərlik — sehrbazlıq

  Tam oxu »
 • OVSUNLAMA

  cadulama — tilsimləmə

  Tam oxu »
 • OVSUNLAMAQ

  cadulamaq — tilsimləmək

  Tam oxu »
 • OVSUNLU

  cadulu — sehrli — tilsimli

  Tam oxu »
 • OVUQ

  yarıq — deşik

  Tam oxu »
 • OVULMA

  ovxalama

  Tam oxu »
 • OVULMA

  doğranma

  Tam oxu »
 • OVULMAQ

  ovxalamaq

  Tam oxu »
 • OVULMAQ

  doğranmaq

  Tam oxu »
 • OVUNDURMA

  təskinləşdirmə — sakitləşdirmə

  Tam oxu »
 • OVUNDURMAQ

  təskinləşdirmək — sakitləşdirmək

  Tam oxu »
 • OVUNMA

  təskinləşmə — sakitləşmə — yumşalma

  Tam oxu »
 • OVUNMAQ

  təskinləşmək — sakitləşmək — yumşalmaq

  Tam oxu »
 • OVUNTU

  qırıntı

  Tam oxu »
 • OVUŞDURMA

  övkələmə — ovxalama — əzmə — tapdalama — yoğurma — yumşaltma

  Tam oxu »
 • OVUŞDURMAQ

  övkələmək — ovxalamaq — əzmək — tapdalamaq — yoğurmaq — yumşaltmaq

  Tam oxu »
 • OVUŞUQ

  əzgin — yorğun

  Tam oxu »
 • OYAQ

  ayıq — sayıq

  Tam oxu »
 • OYAQLIQ

  ayıqlıq — sayıqlıq

  Tam oxu »
 • OYANMA

  canlanma

  Tam oxu »
 • OYANMA

  ayılma

  Tam oxu »
 • OYANMAQ

  ayılmaq

  Tam oxu »
 • OYANMAQ

  canlanmaq

  Tam oxu »
 • OYMA

  qazma — eşmə — deşmə — qurdalama — töküşdürmə

  Tam oxu »
 • OYMAQ

  icma — xutor

  Tam oxu »
 • OYMAQ

  qazmaq — eşmək — deşmək — qurdalamaq — töküşdürmək

  Tam oxu »
 • OYMAQ

  üskük — barmaqca

  Tam oxu »
 • OYNAQ

  şən — şux — ədalı — şivəli

  Tam oxu »
 • OYNAQ

  zirək — cəld — diribaş — çevik — qoçaq

  Tam oxu »
 • OYNAQ

  bənd — buğum

  Tam oxu »