Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • OX

  məhvər

  Tam oxu »
 • OXŞAMA

  ağlama

  Tam oxu »
 • OXŞAMA

  əzizləmə — sığallama — nazlama

  Tam oxu »
 • OXŞAMA

  bənzəmə — eyniləşmə

  Tam oxu »
 • OXŞAMAQ

  ağlamaq

  Tam oxu »
 • OXŞAMAQ

  əzizləmək — sığallamaq — nazlamaq

  Tam oxu »
 • OXŞAMAQ

  bənzəmək — eyniləşmək

  Tam oxu »
 • OXŞAR

  bənzər — uyar

  Tam oxu »
 • OXŞARLIQ

  bənzəyişlik — eynilik — uyğunluq — uyarlıq

  Tam oxu »
 • OXŞAYIŞ

  bənzəyiş — eynilik — uyğunluq

  Tam oxu »
 • OXUMA

  mütaliə

  Tam oxu »
 • OXUMA

  mühazirə

  Tam oxu »
 • OXUMAQ

  qiraətlənmək

  Tam oxu »
 • OXUMAQ

  duymaq — anlamaq

  Tam oxu »
 • OXUMUŞ

  təhsilli — savadlı

  Tam oxu »
 • OXUNAQLI

  aydın — asan

  Tam oxu »
 • OXUNAQLILIQ

  aydınlıq — asanlıq

  Tam oxu »
 • ORDU

  qoşun

  Tam oxu »
 • ORİJİNAL

  əsl — həqiqi — təkrarsız — bənzərsiz

  Tam oxu »
 • ORİJİNALLIQ

  əsllik — həqiqilik — təkrarsızlıq — bənzərsizlik

  Tam oxu »
 • ORTA

  mülayim — mötədil

  Tam oxu »
 • ORTA

  miyanə — babat

  Tam oxu »
 • ORTAQ

  şərik — birgə — müştərək

  Tam oxu »
 • ORTAQLAŞMA

  şərikləşmə — müştərəkləşmə

  Tam oxu »
 • ORTAQLAŞMAQ

  şərikləşmək — müştərəkləşmək

  Tam oxu »
 • ORTAQLI

  şərikli — müştərəkli — yarıdar

  Tam oxu »
 • ORTAQLIQ

  şəriklilik — müştərəklik — yarıdarlıq

  Tam oxu »
 • OTARMA

  dolama — aldatma

  Tam oxu »
 • OTARMAQ

  dolamaq — aldatmaq

  Tam oxu »
 • OTLAQ

  örüş

  Tam oxu »
 • OTURACAQ

  özül — əsas — bünövrə

  Tam oxu »
 • OTURACAQLI

  əsaslı — özüllü — bünövrəli

  Tam oxu »
 • OTURMA

  əyləşmə

  Tam oxu »
 • OTURMAQ

  yığılmaq — qısalmaq — gödəlmək

  Tam oxu »
 • OTURMAQ

  əyləşmək — minmək — qonmaq

  Tam oxu »
 • OV

  şikar — qənimət

  Tam oxu »
 • OVXALAMA

  ovuşdurma — övkələmə

  Tam oxu »
 • OVXALAMA

  doğrama — narınlama

  Tam oxu »
 • OVXALAMAQ

  ovuşdurmaq — övkələmək

  Tam oxu »
 • OVXALAMAQ

  doğramaq — narınlamaq

  Tam oxu »
 • OVQAT

  hal — vəziyyət — kef

  Tam oxu »
 • OVMA

  doğrama — narınlama — xırdalama

  Tam oxu »
 • OVMA

  sürtmə — ovxalama

  Tam oxu »
 • OVMAQ

  doğramaq — narınlamaq — xırdalamaq

  Tam oxu »
 • OVMAQ

  sürtmək — ovxalamaq

  Tam oxu »
 • OVSUN

  cadu — tilsim — sehr

  Tam oxu »
 • OVSUNÇU

  tilsimçi

  Tam oxu »
 • OVSUNÇULUQ

  cadugərlik — sehrbazlıq

  Tam oxu »
 • OVSUNLAMA

  cadulama — tilsimləmə

  Tam oxu »
 • OVSUNLAMAQ

  cadulamaq — tilsimləmək

  Tam oxu »