QAMA

Bax: qəmə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

QALMIŞ
QAN

Digər lüğətlərdə