Qaz amili

hasil edilən neftlə bərabər çıxan qazın miqdarının (m3-lə) neftin miqdarına (m. və ya m3) olan nisbəti. Azərbaycan Respublikasının neft yataqlarında Q.a. orta hesabla 40-200 m3/m-a qədərdir. Bəzi yataqlarda 2000-4000 m3/m-ə çatır. Yatağın işlənməsi prosesində Q.a. azalır.
Qaz
Qaz analizatoru