SİNTETİK

\[yun. Synthesis – birləşmə, uyğunlaşma\] – təklif-lərin \[mülahizələrin\] həqiqiliyinin müəyyənləşdirilməsinin müxtə-lif üsullarını ifadə edən anlayışlar.
SİNİFLƏR
SİNTEZ

Digər lüğətlərdə