Terminlər lüğəti

 • ödəniş kartı

  Kart sahibi tərəfindən malların, iş və xidmətlərin ödənilməsi, habelə nağd vəsaitin əldə edilməsi üçün istifadə edilən plastik (debet və ya kredit) ka

  Tam oxu »
 • öhdəlik

  Bir şəxs (borclu) başqa şəxsin (kreditorun) xeyrinə müəyyən hərəkəti etməsi, məsələn, pul ödəməli, əmlak verməli, iş görməli, xidmətlər göstərməli və

  Tam oxu »
 • ölçmə vasitələri

  Ölçmələrdə istifadə edilən və normalaşdırılmış metroloji xassələrə malik olan texniki vasitələr

  Tam oxu »
 • ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi

  Dövlət metroloji nəzarətinə aid olmayan ölçmə vasitələrinin tətbiq olunması yararlığının müəyyən edilməsi və təsdiqi məqsədi ilə yerinə yetirilən əməl

  Tam oxu »
 • ölçmə vasitələrinin müqayisəli yoxlanması

  Ölçmə vasitələrinin müəyyən edilmiş texniki tələblərə uyğunluğunun təyin və təsdiq edilməsi məqsədi ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yaxud bu səla

  Tam oxu »
 • ölçmələrin vəhdəti

  Ölçmələrin elə vəziyyətidir ki, onların nəticələri qəbul edilmiş vahidlərlə ifadə olunur və ölçmələrin xətaları müəyyən edilmiş sərhədlərdə yerləşir

  Tam oxu »
 • ölçmələrin yerinə yetirilməsi üsulları

  Ölçmələrin nəticələrinin məlum xəta ilə alınmasını təmin edən əməliyyat və qaydalar

  Tam oxu »
 • ölkə kodlu yüksək səviyyəli domen

  Qlobal İnternet şəbəkəsində ölkəyə məxsus milli seqmenti əks etdirən şərti işarə

  Tam oxu »
 • ötmə

  Qarşı hərəkət zolağına (hərəkət hissəsinin qarşı tərəfinə) çıxmaq və əvvəlki zolağa (hərəkət hissəsinin əvvəlki tərəfinə) qayıtmaq üsulu ilə bir və ya

  Tam oxu »
 • özbaşınalıq

  Qanunla və ya digər normativ hüquqi aktla müəyyən edilmiş davranış qaydasına zidd olaraq qanuniliyi vətəndaş və ya təşkilat tərəfindən təkzib edilən h

  Tam oxu »
 • özəl avtomobil yolları

  Hüquqi və fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan qeyri-dövlət avtomobil yolları

  Tam oxu »
 • özəl baytarlıq təbabəti

  Qanunvericiliyə uyğun olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında hüquqi şəxslər (baytarlıq klinikaları və s

  Tam oxu »
 • özəl tibb fəaliyyətinin subyektləri

  Tibb fəaliyyətini həyata keçirən özəl tibb müəssisələri və özəl tibbi praktika ilə məşğul olan fiziki şəxslər

  Tam oxu »
 • özəl tibb müəssisəsi

  Əmlakı xüsusi mülkiyyətə, yaxud icarə müqaviləsi əsasında istifadə olunan mülkiyyətə əsaslanan tibb müəssisəsi

  Tam oxu »
 • özəl tibbi fəaliyyət

  Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada hüquqi şəxs yaratmaqla özəl tibb fəaliyyətinin həyata keçirilməsi

  Tam oxu »
 • özəl tibbi praktika

  Ali və ya orta tibb təhsili olan şəxslər tərəfindən hüquqi şəxs yaratmadan qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada verilən xüsusi razılıq əsasında ix

  Tam oxu »
 • özəlləşdirmə əqdi

  Dövlət əmlakının satıcısı ilə alıcısı arasında bağlanılan alqı-satqı müqaviləsi

  Tam oxu »
 • özəlləşdirmə qiymətli kağızları

  Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı dövlət əmlakının müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada özgəninkiləşdirilməsi məqsədi ilə buraxılan

  Tam oxu »
 • özəlləşdirmənin obyekti

  Özəlləşdirilməsi qadağan olunan dövlət əmlakı istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının ərazisində və onun hüdudlarından kənarda Azərbaycan Respubli

  Tam oxu »
 • özfəaliyyət turizmi

  Yerdəyişmənin aktiv üsullarından istifadə olunmaqla, turistlər tərəfindən sərbəst təşkil edilən səyahətlər

  Tam oxu »
 • özügedən maşınlar

  Tırtıllı traktorlar da daxil olmaqla tikintidə, meşə və kənd təsərrüfatında, başqa işlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitəsi

  Tam oxu »
 • özünüməşğulluq

  Əmək qabiliyyətli şəxslərin müstəqil surətdə özünü işlə təmin etməsi

  Tam oxu »
 • özünümüdafiə silahı

  Yalnız hücumu dəf etmək təyinatına malik olan gözyaşardıcı, qıcıqlandırıcı və ya qısa müddətə sinir-iflicedici maddələrlə təchiz edilmiş tapança (revo

  Tam oxu »
 • parklanma

  Nəqliyyat vasitəsinin onun üçün xüsusi ayrılmış müvafiq qaydada işarələnmiş yerdə durması

  Tam oxu »
 • parlaq

  Yüksək keyfiyyətli, döymə texnologiyası ilə hazırlanmış, səthi düz, parıldayan, relyefi dəqiq olan, üzərində gözlə görünən cızıq, xətt və digər qüsurl

  Tam oxu »
 • pasiyent

  Psixi pozuntu vəziyyətində olan və ya psixiatriya yardımından istifadə edən şəxs

  Tam oxu »
 • patent

  İxtira, faydalı model və sənaye nümunəsi üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən verilən mühafizə sənədi

  Tam oxu »
 • paylayıcı qurğu

  Elektrik şəbəkəsinin bir hissəsi olaraq, istehlakçılara elektrik enerjisini çatdıran elektrik qurğuları

  Tam oxu »
 • pensiya kapitalı

  Müvafiq olaraq fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınan və fərdi hesabın yığım hissəsində toplanan vəsaitlərin məbləği

  Tam oxu »
 • perron

  Quruda yerləşən aerodromun sərnişinlərin mindirilməsi və düşürdülməsi, poçt və ya yükün yüklənməsi və boşaldılması, yanacaqdoldurma, dayanacaq və texn

  Tam oxu »
 • pestisidlər

  Ziyanverici, xəstəlik və alaq otlarına qarşı istifadə edilən kimyəvi və bioloji aktiv maddələr

  Tam oxu »
 • peşə-əmək reabilitasiyası

  Əlilin əvvəlki, yaxud yeni peşədə əmək qabiliyyətinin qaytarılması məqsədi ilə zəifləmiş, yaxud itirilmiş funksiyasının reabilitasiyasına, peşə seçilm

  Tam oxu »
 • peşəkar idman

  Yüksək idman hazırlığını tələb edən, tamaşa xarakterli, qazanc məqsədli əmək fəaliyyəti

  Tam oxu »
 • pəhriz qida məhsulları

  Profilaktiki və müalicəvi məqsədlər üçün istifadə edilən xüsusi qida məhsulları

  Tam oxu »
 • piket

  İctimai və dövlət həyatı ilə bağlı məsələlərə dair fikirlərini ifadə edən şəxslərin nümayişdə iştirak edənlərdən daha kiçik bir qrupunun müəyyən yerdə

  Tam oxu »
 • PİN-kod

  Pos-terminalda aparılan əməliyyat zamanı kart sahibini eyniləşdirən və yalnız kart sahibinə verilən xüsusi gizli koddur

  Tam oxu »
 • pirat məhsul

  Müəllifin və ya əlaqəli hüquqların sahibinin razılığı olmadan hazırlanmış (istehsal edilmiş) əsər və fonoqram nüsxələri

  Tam oxu »
 • piyada

  Nəqliyyat vasitələrindən kənarda yol hərəkətində iştirak edən və yolda hər hansı iş görməyən şəxs (mühərriksiz əlil arabalarında gedən, velosiped, mop

  Tam oxu »
 • piyada keçidi

  Yolun hərəkət hissəsində piyadaların yolu keçməsi üçün nəzərdə tutulan sahə, yaxud mühəndis qurğusu

  Tam oxu »
 • plagiatçılıq

  Əsərin başqa şəxsin adı altında tam və ya qismən açıqlanması, yəni özgənin elmi, ədəbi, bədii və ya digər növ əsərini öz adı ilə nəşr etdirməsi, yaxud

  Tam oxu »
 • plastik kart

  Kart sahibinə mal, iş və ya xidmətlərə görə nağdsız ödənişin həyata keçirilməsi, habelə banklardan və bankomatlardan nağd pul vəsaiti almaq imkanı ver

  Tam oxu »
 • pnevmatik silah

  Sıxılmış havanın və ya qazın təzyiqindən yaranan enerji hesabına gülləsi istiqamətlənmiş hərəkət edərək hədəfə məsafədən zədə yetirmək təyinatına mali

  Tam oxu »
 • poçt çeki

  Poçt operatoru tərəfindən cari poçt hesabının sahibinə verilən və təqdim edənə ödənilən pul sənədi

  Tam oxu »
 • poçt göndərişi

  Poçt rabitəsi operatoru tərəfindən müəyyən ünvana çatdırılmaq üçün qəbul edilmiş poçt kartları, məktublar, teleqramlar, pul baratları, banderollar, ki

  Tam oxu »
 • poçt rabitəsi

  Poçt göndərişlərinin qəbulunu, çeşidlənməsini, daşınmasını, ünvan sahibinə çatdırılmasını təmin edən obyektlərin və nəqliyyat vasitələrinin vahid texn

  Tam oxu »
 • poçt rabitəsi xidmətləri

  Poçt göndərişlərinin qəbulu, çeşidlənməsi, saxlanılması, daşınması, göndərilməsi və ünvan sahibinə çatdırılması fəaliyyəti

  Tam oxu »
 • poçt rabitəsi operatoru

  Poçt rabitəsi xidmətləri göstərən fiziki və ya hüquqi şəxs

  Tam oxu »
 • poçt rabitəsinin milli operatoru

  Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən universal poçt rabitəsi xidmətləri göstərilməsi üçün təyin olunmuş poçt operatoru

  Tam oxu »
 • polis

  Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyətinə mənsub olan vahid mərkəzləşdirilmiş, hüquq-mühafizə orqanı

  Tam oxu »
 • polis əməkdaşı

  Polis orqanlarında müəyyən vəzifə tutan və Polis haqqında Qanunla müəyyənləşdirilmiş səlahiyyətləri həyata keçirən dövlət qulluqçusu

  Tam oxu »