Terminlər lüğəti

 • əcnəbilər

  Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayan və başqa dövlətin vətəndaşlığına mənsub olan şəxslər

  Tam oxu »
 • əczaçılıq fəaliyyəti

  Dərman vasitələrinin elmi axtarışı, hazırlanması, sınaqdan çıxarılması, istehsalı, keyfiyyətinə nəzarət, əldə edilməsi, saxlanması, yayılması və satış

  Tam oxu »
 • əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi

  Ölkə əhalisinin sağlamlığı və fəaliyyəti üçün vacib olan yeyinti məhsullarına tələbatının təmin edilməsi məqsədilə dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi,

  Tam oxu »
 • əhalinin əsas sosial-demoqrafik qrupları

  Yaş-cins əlamətlərinə, sosial vəziyyətlərinə görə fərqlənən əhali qrupları (əmək qabiliyyətli əhali, pensiyaçılar, əlillər, uşaqlar və s)

  Tam oxu »
 • əhalinin radiasiya təhlükəsizliyi

  İndiki və gələcək nəsillərin sağlamlığının ionlaşdırıcı şüalanmaların zərərli təsirindən qorunması

  Tam oxu »
 • əks-kəşfiyyat fəaliyyəti

  Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət orqanları tərəfindən xarici xüsusi xidmət orqanlarının, təşkilatların və ayrı-ayrı şəxslərin Azərbaycan Resp

  Tam oxu »
 • əks-REPO əməliyyatı

  Müvəkkil bank tərəfindən İstiqrazların Milli Banka satışı (REPO-nun açılması) və eyni zamanda Milli Bank tərəfindən həmin İstiqrazları müvəkkil banka

  Tam oxu »
 • əksreklam

  Yolverilməz reklamın təkzibi və onun doğurduğu nəticələri aradan qaldırmaq üçün yayılan reklam

  Tam oxu »
 • əqd

  Mülki hüquq münasibətinin əmələ gəlməsinə, dəyişdirilməsinə və ya xitamına yönəldilmiş birtərəfli, ikitərəfli və ya çoxtərəfli iradə ifadəsi

  Tam oxu »
 • əqli çatışmazlıq

  Mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi nəticəsində təfəkkürdə və yaddaşda olan çatışmazlıq

  Tam oxu »
 • əqli fəaliyyətin nəticələri

  İşlər, elektron hesablayıcı texnikanın və məlumat topluları proqramlarına müəlliflik hüquqları, sənaye mülkiyyətinə hüquqlar, kəşf hüquqları, hüquqi v

  Tam oxu »
 • əqli mülkiyyət hüquqları

  Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar, sənaye mülkiyyəti və digər əqli mülkiyyət obyektlərinə olan hüquqların məcmusu

  Tam oxu »
 • əl yükü

  I Sərnişinə məxsus və öz xüsusiyyətlərinə, ölçülərinə, çəkisinə görə sərnişin avtonəqliyyat vasitəsinin salonunda daşınmasına icazə verilən əşyalar II

  Tam oxu »
 • əlavə informasiya

  Teleradio yayım siqnalının tərkibində ötürülən və əsas proqramla heç bir əlaqəsi olmayan hərfli, rəqəmli, qrafik və digər informasiyalar

  Tam oxu »
 • əlavə qida

  Ana südü, yaxud süni qida məhsulu və ya qida formulu altı aydan yuxarı körpələrin və ya erkən yaşlı uşaqların qidaya tələbatını tam ödəmədikdə onlara

  Tam oxu »
 • əlavə məsuliyyətli cəmiyyət

  Bir və ya bir neçə şəxs tərəfindən təsis edilən, nizamnamə kapitalı nizamnamə ilə müəyyənləşdirilmiş miqdarda paylara bölünən cəmiyyət əlavə məsuliyyə

  Tam oxu »
 • əlifba kataloqu

  Normativ sənəd adlarının əlifba qaydasında toplusudur. Bu kataloqda sənədin titul vərəqində nömrəsinin göstərilib-göstərilməməsindən asılı olmayaraq b

  Tam oxu »
 • əlil

  Anadangəlmə, xəstəlikdən və ya xəsarətdən doğan əqli və ya fiziki qüsurlar nəticəsində həyat fəaliyyəti məhdudlaşan, sosial yardıma və müdafiəyə ehtiy

  Tam oxu »
 • əlillərin reabilitasiyası

  Orqanizmin funksiyasının davamlı pozulması nəticəsində baş verən həyat fəaliyyətinin məhdudlaşmasının aradan qaldırılmasına, yaxud kompensasiyasına yö

  Tam oxu »
 • əlillərin sosial müdafiəsi

  Əlillərin həyat fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasının aradan qaldırılmasını, kompensasiya edilməsini, cəmiyyətin həyatında onlara digər vətəndaşlarla bə

  Tam oxu »
 • əlilliyin qarşısının alınması

  Əlilliyin baş verməsi və ağırlaşması hallarına qarşı yönəldilmiş tibbi, ekoloji, gigiyenik, texniki təhlükəsizlik, idman və digər tədbirlər sistemi

  Tam oxu »
 • əlverişli inzibati akt

  Maraqlı şəxsə hüquq verən və ya onun hüququnu təsdiq edən, yaxud onun üzərinə qoyulmuş vəzifəni (vəzifələri) götürən akt

  Tam oxu »
 • əlverişsiz (yükləyici) inzibati akt

  Maraqlı şəxsi hüququndan məhrum edən və ya onun hüququnu məhdudlaşdıran, yaxud onun üzərinə müəyyən vəzifə (vəzifələr) qoyan akt

  Tam oxu »
 • əlverişsiz meteoroloji şərait

  Yer səthinə atmosfer havasının bitişik qatında zərərli maddələrin toplanmasına və yayılmasına səbəb olan meteoroloji şərait

  Tam oxu »
 • əmanət

  Hesablanmış faizlər də daxil olmaqla, bankın milli və xarici valyutada qəbul etdiyi və müvafiq qanunvericiliyə və ya müqaviləyə əsasən geri ödəməli ol

  Tam oxu »
 • əmanətçi

  Bankda əmanəti olan, habelə qanunvericiliyə və ya müqaviləyə əsasən əmanətə sərəncam vermək hüququ olan şəxsdir

  Tam oxu »
 • əmək bazarı

  İş qüvvəsinə olan tələb və təklifin məcmusu

  Tam oxu »
 • əmək funksiyası

  Əmək müqaviləsində nəzərdə tutulan bir və ya bir neçə vəzifə (peşə) üzrə işçinin yerinə yetirməli olduğu işlərin (xidmətlərin) məcmusu

  Tam oxu »
 • əmək haqqı

  Müvafiq iş vaxtı ərzində əmək funksiyasını yerinə yetirmək üçün əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş, işçinin gördüyü işə (göstərdiyi xidmətlərə) görə

  Tam oxu »
 • əmək haqqına əlavə

  Əmək şəraiti ilə əlaqədar əvəzödəmək və ya həvəsləndirmək məqsədi ilə işçinin tarif (vəzifə) maaşına, əmək haqqına müəyyən edilən əlavə ödəncdir

  Tam oxu »
 • əmək kollektivi

  İşəgötürənlə əmək münasibətlərində olan, Əmək Məcəlləsi ilə və digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş əmək, sosial, iqtisadi hüquqlarını birgə

  Tam oxu »
 • əmək qabiliyyəti olmayan şəxslər

  Əlillər, o cümlədən 16 yaşadək əlil uşaqlar, 62 yaşına çatmış qadınlar, 67 yaşına çatmış kişilər, 3 və daha çox uşaq doğub 8 yaşınadək tərbiyə etmiş,

  Tam oxu »
 • əmək qabiliyyətli yaşda olan əmək qabiliyyətli əhali

  Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş aşağı və yuxarı yaş həddi arasında olan və hər hansı əmək fəaliyyətini həyata keçirmək iq

  Tam oxu »
 • əmək məzuniyyəti

  İşçinin normal istirahəti, əmək qabiliyyətinin bərpası, sağlamlığının mühafizəsi və möhkəmləndirilməsi üçün işdən ayrılmaqla öz mülahizəsi ilə istifad

  Tam oxu »
 • əmək müqaviləsi

  kontraktı İşəgötürənlə işçi arasında fərdi qaydada bağlanan əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı

  Tam oxu »
 • əmək normaları

  Hasilat normaları, vaxt normaları, xidmət normaları və işçilərin say normaları işçilər üçün texnikanın, texnologiyanın əldə edilmiş səviyyəsinə uyğun

  Tam oxu »
 • əmək pensiyası

  Qanunla nəzərdə tutulmuş qayda və şərtlərlə müəyyən edilən və məcburi dövlət sosial sığorta olunan (bundan sonra – sığorta olunan) şəxslərin onlara əm

  Tam oxu »
 • əmək pensiyasının baza hissəsi

  Əmək pensiyalarının birinci pilləsi olmaqla, əmək pensiyaçılarının sosial müdafiəsinin dövlət təminatı

  Tam oxu »
 • əmək pensiyasının müəyyən edilməsi

  Əmək pensiyasının təyin edilməsi, onun məbləğinin yenidən hesablanması və əmək pensiyasının bir növündən digərinə keçid

  Tam oxu »
 • əmək pensiyasının sığorta hissəsi

  Əmək pensiyalarının ikinci pilləsi olmaqla, fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalının gözlənilən pensiya ödənişi müddətinin a

  Tam oxu »
 • əmək pensiyasının yığım hissəsi

  Əmək pensiyalarının üçüncü pilləsi olmaqla, fərdi hesabın yığım hissəsində toplanan pensiya kapitalının gözlənilən pensiya ödənişi müddətinin aylarını

  Tam oxu »
 • əmək şəraiti

  İşçinin öz əmək funksiyasını səmərəli və faydalı yerinə yetirmək üçün minimum normaları Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulan, habelə əmək müqaviləsində (

  Tam oxu »
 • əmək veteranları

  Dövlət qarşısında xüsusi xidmətləri olan və ya fəxri adlara layiq görülmüş,yaxud ordenlərlə təltif edilmiş uzun illər ictimai əməklə məşğul olmuş və q

  Tam oxu »
 • əməliyyat-axtarış fəaliyyəti

  Müvafiq dövlət orqanları tərəfindən aşkar və qeyri-aşkar üsullarla Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında Qanunla müəyyən edilmiş tədbirlərin həyata ke

  Tam oxu »
 • əməyin mühafizəsi

  İşçilərin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək hüququnu təmin etmək məqsədi ilə Əmək Məcəlləsində və digər normativ hüquqi aktlarda, habelə kollektiv

  Tam oxu »
 • əmlak

  Hər hansı daşınan və ya daşınmaz əmlak, o cümlədən qeyri-maddi aktivlər, dövriyyə vəsaitləri və mülkiyyət hüququnun digər obyektləri

  Tam oxu »
 • əmlak müsadirəsi

  Məhkumun cinayət törədərkən istifadə etdiyi alət və vasitələrin, cinayətin predmetlərinin, habelə cinayət yolu ilə əldə etdiyi əmlakın məcburi qaydada

  Tam oxu »
 • əmlakın qalıq dəyəri

  Əsas vəsaitlərin ilkin dəyərinin həmin əsas vəsaitlərə hesablanmış amortizasiyanın məbləği qədər azaldılan dəyəri

  Tam oxu »
 • əmtəə birjası

  Müəyyən edilmiş birja qaydaları əsasında əvvəlcədən təyin olunmuş yerdə və vaxtda aşkar kütləvi sövdələşmə şəklində həyata keçirilən topdansatış ticar

  Tam oxu »
 • əmtəə kağızları

  Sahibinin qiymətli kağızda göstərilən əmtəəyə dair sərəncam vermək və bu əmtəəni almaq hüququnu təsbit edən qiymətli kağızlar (anbar şəhadətnaməsi, ko

  Tam oxu »