vocabulaire

m lüğət; ~ de l'élève şagirdin lüğəti; cahier de ~ lüğət dəftəri

vivre
vocal