ZARİB

ə. 1) vuran, döyən; 2) riyaziyyatda: vuran (vurma əməlində ikinci rəqəm).

ZARİ
ZARÜ NİZAR