Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • F

  ə. ərəb əlifbasının 20-ci, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 23-cü hərfi; əbcəd hesabında 80 rəqəmini ifadə edir

  Tam oxu »
 • FACE

  FACE’ ə. acıqlı, hirsli

  Tam oxu »
 • FACİƏ

  ə. sonu qəmginliklə bitən hadisə, əhvalat, əsər

  Tam oxu »
 • FACİƏNƏVİS

  ə. və f. faciə yazan; dramaturq

  Tam oxu »
 • FACİƏZA

  ə. və f. faciəli, faciəvi

  Tam oxu »
 • FACİR

  ə. pis işlərlə məşğul olan; əxlaqsız

  Tam oxu »
 • FAHİŞ

  ə. 1) əxlaqa, ədəbə zidd olan; 2) həddən artıq, çox; 3) mübaliğəli

  Tam oxu »
 • FAHİŞƏ

  ə. 1) əxlaqa zidd hərəkət; 2) əxlaqsız qadın

  Tam oxu »
 • FAXIR

  ə. 1) fəxr edilməyə layiq olan; 2) m. gözəl, parlaq

  Tam oxu »
 • FAXTƏ

  ə. qumru, çöl göyərçini

  Tam oxu »
 • FAİDƏ

  ə. mənfəət, xeyir, fayda

  Tam oxu »
 • FAİDƏBƏXŞ

  ə. və f. fayda verən; faydalı

  Tam oxu »
 • FAİDƏMƏND

  ə. və f. fayda aparan, fayda alan, mənfəət görən

  Tam oxu »
 • FAİQ

  ə. bax fayiq

  Tam oxu »
 • FAİL

  ə. 1) işləyən, iş görən; edən; 2) təsir edən; 3) ərəb qrammatikasında: feli sifət; mübtəda. Faili-muxtar öz işində, fəaliyyətində ixtiyar sahibi olan;

  Tam oxu »
 • FAİLİYYƏT

  ə. 1) fəallıq; 2) təsir(lilik)

  Tam oxu »
 • FAİZ

  FAİZ1 ə. bax fayiz1. FAİZ2 ə. bax fayiz2

  Tam oxu »
 • FAKİHƏ

  ə. meyvə, bəhər

  Tam oxu »
 • FAKİR

  ə. sözünün təhrif forması 1) yoxsul, kasıb; 2) Hindistanda müxtəlif «möcüzələr» göstərən adam; gözbağlayıcı göstərən; 3) dərviş

  Tam oxu »
 • FAQƏ

  ə. yoxsulluq, fağırlıq, ehtiyac

  Tam oxu »
 • FAL

  ə. 1) uğur, bəxt, yaxşı tale; 2) falçının suya, güzgüyə və s. baxıb gələcəkdən və ya olmuş, lakin başqalarına məlum olmayan hadisədən xəbər verməsi

  Tam oxu »
 • FALİC

  ə. iflic

  Tam oxu »
 • FALİQ

  ə. yaran, parçalayan

  Tam oxu »
 • FAM

  f. rəng

  Tam oxu »
 • FANİ

  ə. 1) puç, heç; 2) çox zəif, gücdən düşmüş; taqətsiz

  Tam oxu »
 • FANUS

  ə. əsli y. 1) fənər; 2) mayak; 3) qapaq. Fanusi-xəyal xəyal fənəri

  Tam oxu »
 • FAR

  ə. siçan

  Tam oxu »
 • FARƏ

  ə. kiçik siçan

  Tam oxu »
 • FARİCÜLHƏM

  FARİCÜLHƏM(M) ə. kədər dağıdan

  Tam oxu »
 • FARİCÜLHƏMM

  FARİCÜLHƏM(M) ə. kədər dağıdan

  Tam oxu »
 • FARİĞ

  ə. 1) boş, asudə; 2) iş-gücünü qurtarmış, işi-gücü olmayan; 3) vaz keçmiş, tərk etmiş; 4) rahat

  Tam oxu »
 • FARİĞÜLBAL

  ə. ürəyi asudə, könlü rahat // dinc, qayğısız

  Tam oxu »
 • FARİQ

  ə. fərqləndirən, ayıran, ayırıcı

  Tam oxu »
 • FARİS

  ə. 1) atlı, süvari; 2) mahir minici; 3) m. məharətli, iqtidarlı, bacarıqlı, hünərli

  Tam oxu »
 • FARS

  f. İranın əsas əhalisini təşkil edən xalq

  Tam oxu »
 • FARSİ

  f. 1) fars dili; farsca; 2) farslara aid olan

  Tam oxu »
 • FARSİYYAT

  ə. farsşünaslıq

  Tam oxu »
 • FARSİZAD

  f. «farsdan doğulmuş» fars nəslindən olan; fars

  Tam oxu »
 • FARSİZƏBAN

  f. farsdilli

  Tam oxu »
 • FARUQ

  ə. haqqı batindən ayırmaqda mahir olan; ədalətli

  Tam oxu »
 • FARUQANƏ

  ə. və f. ədalətli, ədalətlə, insafla

  Tam oxu »
 • FARUQİ

  ə. ədalətli, insaflı

  Tam oxu »
 • FASİD

  ə. 1) pozuq, pozulmuş, pozğun; 2) araqarışdıran, fitnə-fəsadçı

  Tam oxu »
 • FASİQ

  ə. pis işlər görən, günahkar

  Tam oxu »
 • FASİL

  ə. ayıran, aralaşdıran

  Tam oxu »
 • FASİLƏ

  ə. 1) ayıran; 2) bölmə; 3) ara(lıq); 4) kiriş və tellərin uzunluğu; 5) işdə ara vermə; tənəffüs

  Tam oxu »
 • FAŞ

  f. 1) meydana çıxmış, xəbər verilmiş; 2) açıq-aşkar; 3) ifşa olunmuş

  Tam oxu »
 • FATEH

  ə. 1) açan, kəşf edən; 2) başlayan, başlayıcı; 3) ölkələr fəth edən

  Tam oxu »
 • FATİHƏ

  ə. 1) ibtida, başlancığ; 2) Quranın birinci surəsinin adı

  Tam oxu »
 • FATİHƏXAN

  ə. və f. «Fatihə» oxuyan

  Tam oxu »