Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • İADƏ

  ə. 1) geri dönmə, qayıtma; qaytarma; 2) təkrar etmə

  Tam oxu »
 • İANƏ

  ə. bax ianət (2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • İANƏT

  ə. 1) kömək etmə, yardım göstərmə; 2) kömək, yardım (ümumi iş, yaxud ehtiyacı olan adam və ya camaat üçün toplanan pul)

  Tam oxu »
 • İANƏTƏN

  ə. ianə olaraq, ianə yolu ilə

  Tam oxu »
 • İARƏ

  ə. 1) borc vermə; 2) borc

  Tam oxu »
 • İAŞƏ

  ə. 1) bəsləyib saxlama, yemək-içməyini təmin etmə; 2) yeyilən və içilən şeylərin toplusu; 3) məişət; yaşayış

  Tam oxu »
 • İBA

  İBA’ ə. razı olmama, qəbul etməmə; imtina

  Tam oxu »
 • İBAD

  İBAD ə. «əbd» c. bəndələr; qullar. İB’AD ə. uzaqlaşdırma, qovma, kənaretmə

  Tam oxu »
 • İBADƏT

  ə. 1) sitayiş etmə, pərəstiş etmə; sitayiş, pərəstiş; 2) namaz, dua; 3) qulluq, köləlik

  Tam oxu »
 • İBADƏTGAH

  ə. və f. bax ibadətxanə

  Tam oxu »
 • İBADƏTXANƏ

  ə. və f. ibadət yeri; məbəd (məscid, kilsə, senaqoq, monastır və s.)

  Tam oxu »
 • İBADƏTKAR

  ə. və f. ibadət edən

  Tam oxu »
 • İBADÜLLAH

  ə. Allahın bəndələri

  Tam oxu »
 • İBARƏ

  ə. bax ibarət (2-ci və 3-cü mənalarda)

  Tam oxu »
 • İBARƏBAZ

  ə. və f. təmtəraqlı ifadələr işlətməyi sevən

  Tam oxu »
 • İBARƏSAZ

  ə. və f. boşboğaz, lağlağı

  Tam oxu »
 • İBARƏT

  ə. 1) mütəşəkkil, mürəkkəb // düzəldilmiş; 2) ifadə, cümlə; 3) bir neçə söz və ya cümlədən ibarət tərkib; söz, kəlmə

  Tam oxu »
 • İBCAL

  ə. təzim

  Tam oxu »
 • İBDA

  İBDA’1 ə. ixtira etmə, icad etmə, kəşf etmə; ixtira, icad, kəşf. İBDA’2 ə. yoxdan var etmə, vücuda gətirmə

  Tam oxu »
 • İBDAL

  ə. 1) əvəz etmə, dəyişmə; 2) sözdə səslərin yerdəyişməsi; metateza

  Tam oxu »
 • İBƏR

  ə. «ibrət» c. ibrətlər

  Tam oxu »
 • İBHAM

  İBHAM1 ə. 1) üstüörtülü ifadə etmə; 2) şübhə, güman. İBHAM2 ə. ayağın baş barmağı

  Tam oxu »
 • İBQA

  İBQA’ ə. 1) daimiləşdirmə, əbədiləşdirmə; 2) olduğu kimi saxlama

  Tam oxu »
 • İBLAĞ

  ə. yetişdirmə, çatdırma

  Tam oxu »
 • İBLAĞİYYƏ

  ə. müraciətnamə // rəsmi məlumat

  Tam oxu »
 • İBLİS

  ə. şeytan

  Tam oxu »
 • İBLİSANƏ

  ə. və f. bax ibliskaranə

  Tam oxu »
 • İBLİSKARANƏ

  ə. və f. iblis kimi, şeytan şəklində

  Tam oxu »
 • İBN

  ə. 1) oğul; 2) şəxs adları sistemində atanın adının əvvəlinə qoşularaq «ata adı» komponentini yaratmağa xidmət edir və tələffüzdə qoşulduğu addan ayrı

  Tam oxu »
 • İBNÜLVƏQT

  ə. zəmanə övladı, zəmanə adamı

  Tam oxu »
 • İBNÜSSƏBİL

  ə. 1) səyyah, yolçu; 2) səfil, sərsəri

  Tam oxu »
 • İBR

  ə. bax ibrə

  Tam oxu »
 • İBRA

  İBRA’ ə. 1) qaytarma; 2) bəraət qazanma; 3) ödəmə, vermə

  Tam oxu »
 • İBRAM

  ə. təkid etmə, israr etmə, xahiş və təkidlə birisini təngə gətirmə; təkid, israr

  Tam oxu »
 • İBRANİ

  ə. 1) yəhudi; 2) qədim yəhudi dili

  Tam oxu »
 • İBRAZ

  ə. büruzə vermə, üzə çıxarma, aşkara çıxarma

  Tam oxu »
 • İBRƏ

  ə. iynə, mil

  Tam oxu »
 • İBRƏT

  ə. pis işdən alınan dərs

  Tam oxu »
 • İBRƏTAMİZ

  ə. və f. ibrət verən, ibrət götürməli; ibrətli

  Tam oxu »
 • İBRƏTBƏXŞ

  ə. və f. ibrət verən; ibrətli

  Tam oxu »
 • İBRƏTƏN

  ə. ibrət olaraq; ibrətli

  Tam oxu »
 • İBRƏTƏNGİZ

  ə. və f. ibrətli

  Tam oxu »
 • İBRƏTXANƏ

  ə. və f. ibrət yeri, ibrət götürülməli yer

  Tam oxu »
 • İBRƏTNÜMA

  ə. və f. ibrət götürməli; ibrətli

  Tam oxu »
 • İBRİ

  ə. iynəsi olan; iynəyə məxsus; tikanlı (bitki haqqında)

  Tam oxu »
 • İBRİQ

  ə. 1) aftafa; 2) dar, uzun boğazlı səhəng; kuzə, bardaq; 3) çaydan

  Tam oxu »
 • İBRİQDAR

  ə. və f. sarayda aftafa-ləyən gəzdirən adam

  Tam oxu »
 • İBRİŞİM

  f. ipək sap; ipək parça

  Tam oxu »
 • İBRİZ

  ə. xalis qızıl

  Tam oxu »
 • İBTAL

  ə. 1) ləğv etmə, puç etmə, aradan qaldırma; 2) batil (əsassız, qeyri-düzgün) olduğunu sübut etmə

  Tam oxu »