Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ECAB

  E’CAB ə. təəccüblənmə, heyran qalma

  Tam oxu »
 • ECAL

  E’CAL ə. tələs(dir)mə, qısnama

  Tam oxu »
 • ECAZ

  E’CAZ ə. 1) möcüzə, fövqəladə şey; 2) nitqdə fəsahətli olma; 3) acizləşmə, qüvvətsizləşmə; qocalma

  Tam oxu »
 • ECAZAFƏRİN

  E’CAZAFƏRİN ə. və f. möcüzə yaradan, xariqə göstərən

  Tam oxu »
 • ECAZKAR

  E’CAZKAR ə. və f. hər kəsi heyrətdə qoyan; möcüzəli, xariqüladə

  Tam oxu »
 • ECAZKARANƏ

  E’CAZKARANƏ ə. və f. ecazkarcasına

  Tam oxu »
 • EDAD

  E’DAD ə. 1) hazırlama, ləyaqətli hala gətirmə; 2) hazırlıq. E’DAD(İYYƏ) ə. orta (məktəb haqqında)

  Tam oxu »
 • EDADİYYƏ

  E’DAD(İYYƏ) ə. orta (məktəb haqqında)

  Tam oxu »
 • EDAM

  E’DAM ə. öldürmə, asma // yox etmə

  Tam oxu »
 • EHDA

  EHDA’ ə. hədiyyə vermə, sovqat göndərmə

  Tam oxu »
 • EHDAS

  ə. meydana gətirmə, icad etmə; yaratma

  Tam oxu »
 • EHKAM

  ə. 1) hökm, qərar, sərəncam; 2) quruluş, rejim; 3) hakimiyyət, üsuli-idarə; 4) düşüncə, anlaq; 5) mülahizə, rəy

  Tam oxu »
 • EHQAQ

  ə. icra etmə, yerinə yetirmə

  Tam oxu »
 • EHLA

  EHLA’ ə. ləzzətli etmə; dadlılaşdırma

  Tam oxu »
 • EHLAK

  ə. 1) məhv etmə, yox etmə; 2) işlədib qurtarma, sərf etmə

  Tam oxu »
 • EHMAL

  ə. 1) əhəmiyyət verməmə, vəzifəsini yerinə yetirməmə; 2) başısoyuqluq, səhlənkarlıq

  Tam oxu »
 • EHMİRAR

  ə. qızar(t)ma, qırmızı (qızılı) rəngə salma

  Tam oxu »
 • EHRAQ

  ə. yan(dır)ma

  Tam oxu »
 • EHRAQBİNNAR

  ə. adamı diri-diri yandırma (Avropadakı inkvizisiya cəzalarından biri)

  Tam oxu »
 • EHRAM

  EHRAM1 ə. Məkkədə: həccə gələnlərin müqəddəs torpağa daxil olması üçün tələb olunan geyimə bürünməsi mərasimi

  Tam oxu »
 • EHRAZ

  ə. qazanma, əldə etmə, nail olma

  Tam oxu »
 • EHSA

  EHSA’ ə. sayma, hesablama

  Tam oxu »
 • EHSAİYYƏ

  ə. hesablama, statistika

  Tam oxu »
 • EHSAN

  EHSAN1 ə. 1) müdafiə, mühafizə; 2) qadın namusu, qadın isməti. EHSAN2 ə. 1) yaxşılıq, yaxşılıq etmə; 2) bağışlama, bəxşiş; 3) verilən, bağışlanan şey;

  Tam oxu »
 • EHSANAT

  ə. «ehsan» c. ehsan kimi verilən hər şey

  Tam oxu »
 • EHSANDİDƏ

  ə. və f. yaxşılıq görmüş, yaxşılıq edilmiş

  Tam oxu »
 • EHSANPƏRƏST

  ə. və f. ehsan edən, ehsan verməyi sevən

  Tam oxu »
 • EHSAS

  ə. hiss etmə, sezmə

  Tam oxu »
 • EHTİBAS

  ə. tut(ul)ma

  Tam oxu »
 • EHTİCAB

  ə. ört(ün)mə, gör(ün)məmə; pərdə və s. arxasında gizlə(n)mə

  Tam oxu »
 • EHTİCAC

  ə. dəlil və sübut gətirmə

  Tam oxu »
 • EHTİCAM

  ə. qan alma, qan buraxma

  Tam oxu »
 • EHTİDA

  EHTİDA’ ə. 1) doğru yola gəlmə; 2) islam dinini qəbul etmə, müsəlman olma

  Tam oxu »
 • EHTİKAR

  ə. taxıl və b. yeyinti məhsullarını ucuz ikən alıb saxlayaraq bahalaşdıqdan sonra satma; möhtəkirlik

  Tam oxu »
 • EHTİLAM

  ə. 1) şeytani olma; 2) həddi-büluğa çatma, özünü tanıma

  Tam oxu »
 • EHTİMAL

  ə. 1) mümkün olma, ağlabatan olma; bir işin mümkün ola bilməsi; 2) tab gətirmə; dözmə

  Tam oxu »
 • EHTİMAM

  ə. 1) artıq dərəcədə səy etmə, bütün qüvvəsi ilə çalışma; 2) maraq

  Tam oxu »
 • EHTİRAQ

  ə. 1) yanma, alışma; 2) səyyarənin Günəşə yaxınlaşması, Günəşlə bir bürcdə olması

  Tam oxu »
 • EHTİRAM

  ə. hörmət

  Tam oxu »
 • EHTİRAMƏN

  ə. hörmətlə

  Tam oxu »
 • EHTİRAZ

  ə. özünü gözləmə, muğayat olma

  Tam oxu »
 • EHTİSAB

  ə. 1) hesab çəkmə, haqq-hesab istəmə; 2) dəyərini təyin etmə

  Tam oxu »
 • EHTİSAS

  ə. hiss etmə, duyma

  Tam oxu »
 • EHTİŞAM

  ə. həşəmət, dəbdəbə, təntənə

  Tam oxu »
 • EHTİVA

  EHTİVA’ ə. 1) əhatə etmə, içərisinə alma; 2) qavrama

  Tam oxu »
 • EHTİYAT

  EHTİYAT1 ə. tədbir. EHTİYAT2 ə. istifadə edilməyib saxlanılan şey(lər)

  Tam oxu »
 • EHTİYATKAR

  ə. və f. ehtiyatlı, tədbirli

  Tam oxu »
 • EHTİYATKARANƏ

  ə. və f. ehtiyatla, ehtiyat edərək, ehtiyatlı

  Tam oxu »
 • EHTİZAR

  ə. ölərkən axırıncı dəfə nəfəs alma; can vermə

  Tam oxu »
 • EHTİZAZ

  ə. əsmə, titrəmə, silkələmə

  Tam oxu »