Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • M

  ə. ərəb əlifbasının 24-cü, fars əlifbasının 28-ci, əski Azərbaycan əlifbasının 29-cu hərfi; əbcəd hesabında 40 rəqəmini ifadə edir

  Tam oxu »
 • MA

  MA’ ə. su. Mai-inəb bax maülinəb; mai-məin axar su; mai-şəir «arpa suyu» 1) pivə; 2) şirə; mai-təhur 1) çox pak su; 2) cənnətdə içilən pak şərab; mai-

  Tam oxu »
 • MABEYN

  ə. 1) ara, aralıq; 2) hərəmxana ilə qəbul otağı arasındakı otaq; 3) sarayda: vəzir, vəkil və b. yüksək vəzifəli adamların oturduğu yer

  Tam oxu »
 • MABƏD

  MABƏ’D ə. bir şeyin ardı, qalan hissəsi, davamı, sonrası

  Tam oxu »
 • MABƏQİ

  ə. yerdə qalan, qalıq

  Tam oxu »
 • MAC

  ə. Ay (göy cismi); hilal

  Tam oxu »
 • MACƏRA

  ə. 1) əhvalat, hadisə, sərgüzəşt; 2) m. fırıldaq

  Tam oxu »
 • MACƏRACU

  ə. və f. 1) macəra axtaran; macəraçı; 2) m. fırıldaqçı

  Tam oxu »
 • MACİD

  ə. şərəfli, adlı-sanlı

  Tam oxu »
 • MADAM

  ə. 1) buna görə (ki), bu səbəbə görə (ki); 2) nə qədər, indi, hələ

  Tam oxu »
 • MADAMƏLHƏYAT

  ə. bax madaməl’ömr

  Tam oxu »
 • MADAMƏLÖMR

  MADAMƏL’ÖMR ə. həyat davam etdikcə; sağ olduqca, yaşadıqca; ömür davam etdikcə; ömür boyu, ömürlük

  Tam oxu »
 • MADDƏ

  MADDƏ1 ə. 1) şey, əşya; 2) predmet; 3) çirk, irin; 4) əsas, cövhər, maya; 5) fəlsəfədə: materiya. Maddei-fəsad əsas səbəb, əsas amil

  Tam oxu »
 • MADDƏTƏN

  ə. 1) maddi olaraq; maddi; 2) sözlə deyil, işlə; felən

  Tam oxu »
 • MADDİ

  ə. 1) ruhani olmayan, mənəvi olmayan; cismani; 2) sözdə deyil, işdə olan

  Tam oxu »
 • MADDİYYAT

  ə. «maddi» c. maddi olanlar

  Tam oxu »
 • MADDİYYƏT

  ə. 1) maddilik, cismanilik; 2) materializm

  Tam oxu »
 • MADDİYYUN

  ə. «maddi» c. 1) maddi olanlar; 2) t. materialist

  Tam oxu »
 • MADEH

  ə. mədh edən; tərifləyən, məddah

  Tam oxu »
 • MADƏ

  f. dişi (heyvan haqqında)

  Tam oxu »
 • MADƏR

  f. ana

  Tam oxu »
 • MADƏRANƏ

  f. anaya yaraşan tərzdə, ana kimi

  Tam oxu »
 • MADƏRBƏXƏTA

  f. və ə. «anası səhv etmiş» atası bəlli olmayan; bic

  Tam oxu »
 • MADƏRİ

  f. analıq

  Tam oxu »
 • MADƏRŞAHİ

  f. matriarxatlıq // madərşahlıq (cəmiyyətdə baş rolu qadınların oynadığı ictimai quruluş)

  Tam oxu »
 • MADƏRZAD

  f. 1) anadangəlmə, fitri, təbii; 2) m. lütüryan, anadangəlmə

  Tam oxu »
 • MADUN

  ə. hərbidə: rütbəcə aşağı olan; tabe

  Tam oxu »
 • MAƏDA

  ə. başqa, digər, ayrı, özgə

  Tam oxu »
 • MAƏNTƏHURƏN

  ə. çox pak su kimi, behiştdə içilən pak şərab kimi

  Tam oxu »
 • MAFAT

  ə. it(iril)miş, yox olmuş, puç olmuş

  Tam oxu »
 • MAFİHA

  ə. onda olan şey(lər), onda nə ki var

  Tam oxu »
 • MAFİLBAL

  ə. bax mafizzəmir

  Tam oxu »
 • MAFİZZƏMİR

  ə. ürəkdə olan arzu, qəlbdəki istək // gizli fikir, gizli niyyət, gizli məqsəd

  Tam oxu »
 • MAFÖVQ

  ə. 1) yuxarıda göstərilən; yuxarıda qeyd olunan; 2) yuxarıdakı, yuxarıda olan; 3) rəis, başçı; 4) vəzifəsi yüksək olan; ali

  Tam oxu »
 • MAFÖVQƏTTƏBİƏ

  ə. təbiət xaricində, kainatın fövqündə

  Tam oxu »
 • MAH

  MAH1 f. bax məh1. Mahi-bədr bax mahi-təmam; mahi-çəhar dəhşənbə ondördgecəlik ay; mahi-ənvər ən işıqlı ay, ən nurlu ay; mahi-xərgəhi ətrafı parlaq hal

  Tam oxu »
 • MAHCƏBİN

  f. və ə. bax məhcəbin

  Tam oxu »
 • MAHCƏMAL

  f. və ə. bax məhcəmal

  Tam oxu »
 • MAHÇƏ

  f. bax məhçə

  Tam oxu »
 • MAHƏSƏL

  ə. yekun, nəticə

  Tam oxu »
 • MAHƏZƏR

  ə. hazırda olan, hazırda nə varsa

  Tam oxu »
 • MAHİ

  MAHİ1 f. balıq. MAHİ2 ə. pozan, məhv edən, yox edən. MAHİ3 f. aya məxsus, aylı

  Tam oxu »
 • MAHİR

  ə. məharətli, bacarıqlı, bilikli

  Tam oxu »
 • MAHİRANƏ

  ə. və f. maharətlə, ustalıqla

  Tam oxu »
 • MAHİYANƏ

  f. bax mahiyyə (1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • MAHİYYƏ

  f. və ə. 1) aylıq maaş; məvacib; 2) minarələr arasındakı ipə qəndillər asmaqla düzəldilən mənzərə

  Tam oxu »
 • MAHİYYƏT

  ə. 1) bir şeyin əsli; 2) təbiət, kefiyyət, əsil məzmun

  Tam oxu »
 • MAHLİQA

  MAHLİQA’ f. və ə. bax məhliqa’

  Tam oxu »
 • MAHMUD

  ə. bax məhmud

  Tam oxu »
 • MAHPARƏ

  f. bax məhparə

  Tam oxu »