Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • Q

  Q1 ə. ərəb əlifbasının 21-ci, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 24-cü hərfi; əbcəd hesabında 100 rəqəmini ifadə edir

  Tam oxu »
 • QAB

  QAB1 ə. 1) məsafə, ara; 2) uzunluq ölçüsü. Qabi-gövseyn bax qabü qövseyn (1-ci mənada). QAB2 ə. çərçivə

  Tam oxu »
 • QABƏ

  ə. meşə, orman

  Tam oxu »
 • QABİL

  ə. 1) qəbul edən, alan; 2) mümkün ola bilən; mümkün; 3) istedadı olan, istedadlı. Qabili-ehtiram hörmətli, hörmətə layiq; qabili-e’tiraz etiraz edilmə

  Tam oxu »
 • QABİLƏ

  ə. mamaça

  Tam oxu »
 • QABİLÜŞŞƏHR

  ə. gələn ay

  Tam oxu »
 • QABİN

  ə. alverdə aldadan

  Tam oxu »
 • QABİR

  ə. keçmiş, keçən (zaman)

  Tam oxu »
 • QABİZ

  ə. 1) tutan, alan; 2) sıxan; 3) mədəsi qəbiz olan, qarnı işləməyən

  Tam oxu »
 • QABİZÜLƏRVAH

  QABİZÜL’ƏRVAH ə. canalan (Əzrailin adlarından biri)

  Tam oxu »
 • QABÜ QÖVSEYN

  ə. 1) bir addımlığında olma, bir qarışlıq məsafədə; 2) Məhəmməd peyğəmbərin merac zamanı Allaha yayın ortası ilə ucları arasındakı məsafə qədər yaxın

  Tam oxu »
 • QADİR

  ə. qüdrətli; bacarıqlı, bacaran. Qadiri-biçun bərabəri olmayan qüdrət sahibi (Allah nəzərdə tutulur)

  Tam oxu »
 • QADİRİ

  ə. 1) Əbdülqadir Gilani tərəfindən əsası qoyulmuş dini məzhəb; 2) həmin məzhəbə mənsub olan adam

  Tam oxu »
 • QAF

  QAF1 ə. 1) ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı; 2) Quran surələrindən birinin ilk hərfi və həmin surənin adı

  Tam oxu »
 • QAFA

  QAFA’ ə. bax qəfa’ (2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • QAFİL

  QAFİL1 ə. 1) qayıdan, dönən; 2) qapayan, bağlayan. QAFİL2 ə. 1) qəflətdə olan, heç şeydən xəbəri olmayan; 2) diqqətsiz, etinasız

  Tam oxu »
 • QAFİLANƏ

  ə. və f. qafilcəsinə, diqqətsizliklə, ehtiyatsızcasına

  Tam oxu »
 • QAFİLƏ

  ə. 1) birlikdə səfər edən atlılar və s. dəstəsi; karvan; 2) nümayişçilər dəstəsi

  Tam oxu »
 • QAFİLƏSALAR

  ə. və f. qafilə başçısı, karvanbaşı // dəstəbaşı

  Tam oxu »
 • QAFİRÜZZƏNB

  ə. günahları bağışlayan (Allah nəzərdə tutulur)

  Tam oxu »
 • QAFİYƏ

  ə. şeirdə beytlərin və ya misraların son hərflərinin uyğun gəlməsi

  Tam oxu »
 • QAFİYƏBAZ

  ə. və f. 1) şerin məzmununa deyil, əsasən qafiyələrin düzülüşünə fikir verən adam; 2) m. pis şair

  Tam oxu »
 • QAFİYƏPƏRDAZ

  ə. və f. 1) qafiyə düzəldən, qafiyə uyduran; 2) m. pis şair

  Tam oxu »
 • QAFİYƏSƏNC

  ə. və f. «qafiyə ölçən» 1) qafiyələrin düzgünlüyünü qiymətləndirə bilən, qafiyələri tənqid edə bilən; 2) m

  Tam oxu »
 • QAFTAQAF

  ə. və f. «Qafdan Qafa qədər» 1) m. bütün yerlərdə, bütün ölkələrdə, hər yerdə; 2) m. başdan-başa, tamamilə

  Tam oxu »
 • QAHİR

  QAHİR(Ə) ə. 1) qəhr edən, cəbr edən; 2) məhv edən, yox edən; 3) üstün gələn; qalib; 4) dəf edən, rədd edən

  Tam oxu »
 • QAHİRƏ

  QAHİR(Ə) ə. 1) qəhr edən, cəbr edən; 2) məhv edən, yox edən; 3) üstün gələn; qalib; 4) dəf edən, rədd edən

  Tam oxu »
 • QAİ

  ə. məqsədə aid olan

  Tam oxu »
 • QAİB

  ə. bax qayib

  Tam oxu »
 • QAİBANƏ

  ə. və f. bax qayibanə

  Tam oxu »
 • QAİD

  QAİD1 ə. 1) komandan; 2) dəstəbaşı // çavuş; 3) rəhbər, başçı; 4) sürünün qabağında gedən təkə və s. QAİD2 ə

  Tam oxu »
 • QAİDƏ

  QAİDƏ(T) ə. 1) duracaq, altlıq; 2) qayda, üsul, nizam, yol

  Tam oxu »
 • QAİDƏT

  QAİDƏ(T) ə. 1) duracaq, altlıq; 2) qayda, üsul, nizam, yol

  Tam oxu »
 • QAİDƏTƏN

  ə. qayda üzrə, qaydaya görə

  Tam oxu »
 • QAİL

  ə. bax qayil

  Tam oxu »
 • QAİLƏ

  ə. bax qayilə

  Tam oxu »
 • QAİM

  ə. bax qayim

  Tam oxu »
 • QAİMƏ

  ə. bax qayimə

  Tam oxu »
 • QAİMƏN

  ə. 1) ayaq üstdə olduğu halda, ayaq üstdə; 2) yuxarıdan aşağıya, şaquli

  Tam oxu »
 • QAİMMƏQAM

  ə. bax qayimməqam

  Tam oxu »
 • QAİMÜZZAVİYƏ

  ə. düzbucaqlı üçbucaq

  Tam oxu »
 • QAİT

  ə. bax qayit

  Tam oxu »
 • QAİZ

  ə. acıqlanan, hirslənən

  Tam oxu »
 • QAL

  QAL1 ə. 1) söz, danışıq; 2) hay-küy, mübahisə. QAL2 ə. ərinti (metal haqqında)

  Tam oxu »
 • QALƏN

  ə. sözlə, şifahi

  Tam oxu »
 • QALİ

  QALİ1 ə. baha(lı). QALİ2 ə. qaynayan, qaynar

  Tam oxu »
 • QALİB

  QALİB1 ə. qəlib, ölçü. QALİB2 ə. 1) üstün gələn, qələbə çalan; 2) daha qüvvətli

  Tam oxu »
 • QALİBA

  ə. bax qalibən

  Tam oxu »
 • QALİBANƏ

  ə. və f. qalib kimi, qalibcəsinə

  Tam oxu »
 • QALİBƏN

  ə. 1) ehtimal ki, güman ki; 2) çox zaman, çox vaxt; 3) əksəriyyət, çoxusu

  Tam oxu »