Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • J

    f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 14-cü hərfi

    Tam oxu »
  • JAJ

    JAJ(Ə) f. 1) dəvətikanı; 2) m. hədyan, çərən-pərən

    Tam oxu »
  • JAJƏ

    JAJ(Ə) f. 1) dəvətikanı; 2) m. hədyan, çərən-pərən

    Tam oxu »
  • JALƏ

    f. şeh, şəbnəm

    Tam oxu »
  • JE

    f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı

    Tam oxu »
  • JƏNDƏ

    f. 1) yırtıq, yamaqlı; 2) m. solğun

    Tam oxu »
  • JƏNDƏPUŞ

    f. cırıq paltar geymiş

    Tam oxu »
  • JƏNG

    f. 1) pas, paxır; 2) yağış damcısı; 3) m. qocalıq; 4) qırışıqlıq

    Tam oxu »
  • JƏNGAR

    f. mis pası

    Tam oxu »
  • JƏRF

    f. dərin

    Tam oxu »
  • JƏRFA

    f. dərinlik

    Tam oxu »
  • JİVƏ

    f. civə

    Tam oxu »
  • JİYAN

    f. qızğın, coşmuş (heyvan haqqında)

    Tam oxu »
  • JULİDƏ

    f. saçları qarışıq, daranmamış saçları olan

    Tam oxu »
  • JULİDƏMU

    f. qarışıq saçlı, daranmamış, pırtlaşıq saçları olan

    Tam oxu »
  • K

    ə. ərəb əlifbasının 22-ci, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 25-ci hərfi; əbcəd hesabında 20 rəqəmini ifadə edir

    Tam oxu »
  • KABİN

    f. bax kəbin

    Tam oxu »
  • KABİNİ

    f. bax kəbini

    Tam oxu »
  • KABUTƏRBAZ

    f. quşbaz, göyərçinbaz

    Tam oxu »
  • KAF

    KAF1 ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı. KAF2 f. yaran, yarıcı

    Tam oxu »
  • KAFƏR

    ə. bax kafir

    Tam oxu »
  • KAFFƏ

    ə. bütün, hamısı, cəmi. Kaffei-xəlq bütün xalq, bütün camaat, xalqın hamısı

    Tam oxu »
  • KAFFƏTƏN

    ə. tamamilə, hamılıqla, bütünlüklə

    Tam oxu »
  • KAFİ

    ə. kifayət edən, bəs olan

    Tam oxu »
  • KAFİL

    ə. 1) bir işi öhdəsinə alan, boynuna götürən; 2) zamin, hami, himayə edən

    Tam oxu »
  • KAFİR

    ə. 1) islam dinində olmayan, müsəlman olmayan; 2) heç bir dinə sitayiş etməyən, dinsiz; 3) m. itaətsiz, üsyankar; 4) m

    Tam oxu »
  • KAFİRANƏ

    ə. və f. kafircəsinə, kafir kimi

    Tam oxu »
  • KAFİRİSTAN

    ə. və f. kafirlər ölkəsi

    Tam oxu »
  • KAFİRKİŞ

    ə. və f. islam dinində olmayan; kafir

    Tam oxu »
  • KAFİRNƏHAD

    ə. və f. kafir təbiətli; kafir

    Tam oxu »
  • KAFTAR

    f. 1) ölüləri qəbirdən eşib-çıxararaq yeyən yırtıcı heyvan; goreşən; 2) m. qoca dişi qoyun; 3) m. qoca və çirkin (adam haqqında)

    Tam oxu »
  • KAFUR

    ə. 1) tropik ölkələrdə bitən ağac növü; 2) kamfora; 3) m. ağ; qar kimi ağ

    Tam oxu »
  • KAFURİ

    ə. kafura aid olan, kafur kimi

    Tam oxu »
  • KAFURVƏŞ

    ə. və f. kafur rəngli, dümağ, ağappaq

    Tam oxu »
  • KAFÜ NUN

    ə. «künfəyəkun» ifadəsinin qısaldılmış forması («künlə nun» kimi də işlədilir)

    Tam oxu »
  • KAĞƏD

    f. bax kağəz

    Tam oxu »
  • KAĞƏZ

    f. 1) kağız; 2) məktub, namə

    Tam oxu »
  • KAH

    f. bax kəh

    Tam oxu »
  • KAHİL

    ə. 1) tənbəl, ağırtərpənən, astagəl; 2) m. key

    Tam oxu »
  • KAHİN

    ə. 1) qeybdən xəbər verən (adam); 2) bütpərəstlərdə: din xadimi ruhani; 3) peyğəmbər; 4) m. uzaqgörən, müdrik

    Tam oxu »
  • KAHİNANƏ

    ə. və f. kahin kimi, özünü kahinə oxşadaraq

    Tam oxu »
  • KAHİNƏ

    ə. kahin qadın

    Tam oxu »
  • KAHKƏŞAN

    f. bax kəhkəşan

    Tam oxu »
  • KAHRÜBA

    f. «saman oğrayan» bax kəhrəba

    Tam oxu »
  • KAX

    f. 1) köşk; 2) qəsr, saray

    Tam oxu »
  • KAİN

    ə. var olan, mövcud olan

    Tam oxu »
  • KAİNAT

    ə. «kam» c. var olan şeylərin hamısı; aləm

    Tam oxu »
  • KAKİL

    f. bax kakul

    Tam oxu »
  • KAKİLBAZ

    f. kəkili ilə məşğul olan, saçına çox qulluq edən

    Tam oxu »
  • KAKİLŞİKƏN

    f. kəkili qıvrım, qıvrımsaçlı, saçı buruq-buruq

    Tam oxu »