Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • J

  f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 14-cü hərfi

  Tam oxu »
 • JAJ

  JAJ(Ə) f. 1) dəvətikanı; 2) m. hədyan, çərən-pərən

  Tam oxu »
 • JAJƏ

  JAJ(Ə) f. 1) dəvətikanı; 2) m. hədyan, çərən-pərən

  Tam oxu »
 • JALƏ

  f. şeh, şəbnəm

  Tam oxu »
 • JE

  f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı

  Tam oxu »
 • JƏNDƏ

  f. 1) yırtıq, yamaqlı; 2) m. solğun

  Tam oxu »
 • JƏNDƏPUŞ

  f. cırıq paltar geymiş

  Tam oxu »
 • JƏNG

  f. 1) pas, paxır; 2) yağış damcısı; 3) m. qocalıq; 4) qırışıqlıq

  Tam oxu »
 • JƏNGAR

  f. mis pası

  Tam oxu »
 • JƏRF

  f. dərin

  Tam oxu »
 • JƏRFA

  f. dərinlik

  Tam oxu »
 • JİVƏ

  f. civə

  Tam oxu »
 • JİYAN

  f. qızğın, coşmuş (heyvan haqqında)

  Tam oxu »
 • JULİDƏ

  f. saçları qarışıq, daranmamış saçları olan

  Tam oxu »
 • JULİDƏMU

  f. qarışıq saçlı, daranmamış, pırtlaşıq saçları olan

  Tam oxu »
 • K

  ə. ərəb əlifbasının 22-ci, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 25-ci hərfi; əbcəd hesabında 20 rəqəmini ifadə edir

  Tam oxu »
 • KABİN

  f. bax kəbin

  Tam oxu »
 • KABİNİ

  f. bax kəbini

  Tam oxu »
 • KABUTƏRBAZ

  f. quşbaz, göyərçinbaz

  Tam oxu »
 • KAF

  KAF1 ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı. KAF2 f. yaran, yarıcı

  Tam oxu »
 • KAFƏR

  ə. bax kafir

  Tam oxu »
 • KAFFƏ

  ə. bütün, hamısı, cəmi. Kaffei-xəlq bütün xalq, bütün camaat, xalqın hamısı

  Tam oxu »
 • KAFFƏTƏN

  ə. tamamilə, hamılıqla, bütünlüklə

  Tam oxu »
 • KAFİ

  ə. kifayət edən, bəs olan

  Tam oxu »
 • KAFİL

  ə. 1) bir işi öhdəsinə alan, boynuna götürən; 2) zamin, hami, himayə edən

  Tam oxu »
 • KAFİR

  ə. 1) islam dinində olmayan, müsəlman olmayan; 2) heç bir dinə sitayiş etməyən, dinsiz; 3) m. itaətsiz, üsyankar; 4) m

  Tam oxu »
 • KAFİRANƏ

  ə. və f. kafircəsinə, kafir kimi

  Tam oxu »
 • KAFİRİSTAN

  ə. və f. kafirlər ölkəsi

  Tam oxu »
 • KAFİRKİŞ

  ə. və f. islam dinində olmayan; kafir

  Tam oxu »
 • KAFİRNƏHAD

  ə. və f. kafir təbiətli; kafir

  Tam oxu »
 • KAFTAR

  f. 1) ölüləri qəbirdən eşib-çıxararaq yeyən yırtıcı heyvan; goreşən; 2) m. qoca dişi qoyun; 3) m. qoca və çirkin (adam haqqında)

  Tam oxu »
 • KAFUR

  ə. 1) tropik ölkələrdə bitən ağac növü; 2) kamfora; 3) m. ağ; qar kimi ağ

  Tam oxu »
 • KAFURİ

  ə. kafura aid olan, kafur kimi

  Tam oxu »
 • KAFURVƏŞ

  ə. və f. kafur rəngli, dümağ, ağappaq

  Tam oxu »
 • KAFÜ NUN

  ə. «künfəyəkun» ifadəsinin qısaldılmış forması («künlə nun» kimi də işlədilir)

  Tam oxu »
 • KAĞƏD

  f. bax kağəz

  Tam oxu »
 • KAĞƏZ

  f. 1) kağız; 2) məktub, namə

  Tam oxu »
 • KAH

  f. bax kəh

  Tam oxu »
 • KAHİL

  ə. 1) tənbəl, ağırtərpənən, astagəl; 2) m. key

  Tam oxu »
 • KAHİN

  ə. 1) qeybdən xəbər verən (adam); 2) bütpərəstlərdə: din xadimi ruhani; 3) peyğəmbər; 4) m. uzaqgörən, müdrik

  Tam oxu »
 • KAHİNANƏ

  ə. və f. kahin kimi, özünü kahinə oxşadaraq

  Tam oxu »
 • KAHİNƏ

  ə. kahin qadın

  Tam oxu »
 • KAHKƏŞAN

  f. bax kəhkəşan

  Tam oxu »
 • KAHRÜBA

  f. «saman oğrayan» bax kəhrəba

  Tam oxu »
 • KAX

  f. 1) köşk; 2) qəsr, saray

  Tam oxu »
 • KAİN

  ə. var olan, mövcud olan

  Tam oxu »
 • KAİNAT

  ə. «kam» c. var olan şeylərin hamısı; aləm

  Tam oxu »
 • KAKİL

  f. bax kakul

  Tam oxu »
 • KAKİLBAZ

  f. kəkili ilə məşğul olan, saçına çox qulluq edən

  Tam oxu »
 • KAKİLŞİKƏN

  f. kəkili qıvrım, qıvrımsaçlı, saçı buruq-buruq

  Tam oxu »