Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Z

    Z1 ə. ərəb əlifbasının 9-cu, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 11-ci hərfi; əbcəd hesabında 700 rəqəmini ifadə edir

    Tam oxu »
  • ZA

    ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı

    Tam oxu »
  • ZABİT

    ə. 1) əmr edən, hökm edən; nizamlayan; 2) zəbt edən, tutan, alan; 3) hərb və polis sistemində: komanda heyətindən olan şəxs

    Tam oxu »
  • ZABİTƏ

    ə. 1) bax zəbtiyyə; 2) qayda, ümumi qayda; 3) intizam

    Tam oxu »
  • ZABUL

    f. müğamlardan birinin adı

    Tam oxu »
  • ZACİR

    ə. 1) bir işi görməyə qoymayan, inkar edən, rədd edən; 2) vicdan, insaf

    Tam oxu »
  • ZAD

    ZAD1 ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı. ZAD2 ə. azuqə, yol üçün götürülən yemək və s

    Tam oxu »
  • ZADƏ

    ZAD3(Ə)1 f. 1) doğulmuş; oğul, övlad; 2) m. hasil olmuş, törənmiş. Zadi (zadei)-bəşər bəşər övladı, insan oğlu

    Tam oxu »
  • ZADƏGAN

    f. əsilzadə

    Tam oxu »
  • ZAĞ

    ZAĞ1 ə. qarğa. Zaği-siyah qara qarğa. ZAĞ2 f. zəy; zəy məhlulu

    Tam oxu »
  • ZAHİB

    ə. bax zahiq

    Tam oxu »
  • ZAHİD

    ə. 1) Allah adamı, mömin, ibadətlə məşğul olan, abid; 2) dünya malından imtina edib ömrünü yalnız Allaha ibadətlə keçirən adam; 3) pəhriz edən, pəhriz

    Tam oxu »
  • ZAHİDA

    ə. ey zahid! ay zahid!

    Tam oxu »
  • ZAHİDANƏ

    ə. və f. zahidcəsinə, asketcəsinə

    Tam oxu »
  • ZAHİF

    ə. sürünən (heyvanlar haqqında)

    Tam oxu »
  • ZAHİFƏ

    ə. sürünən heyvan

    Tam oxu »
  • ZAHİQ

    ə. 1) gedən; 2) yoxa çıxan, məhv olan

    Tam oxu »
  • ZAHİL

    ə. 1) unudan, yaddan çıxaran; 2) özünü itirən, çaşan

    Tam oxu »
  • ZAHİR

    ə. 1) aşkar, açıq, aydın; 2) xarici görünüş, bayır tərəf

    Tam oxu »
  • ZAHİRƏN

    ə. 1) aşkar olaraq; 2) xarici görünüşcə

    Tam oxu »
  • ZAHİRİ

    ə. 1) zahirdə olan; 2) bayırda görünən; 3) xarici görünüşcə

    Tam oxu »
  • ZAHİRPƏRƏST

    ə. və f. 1) ancaq zahiri görünüşə baxan; 2) xarici görünüşcə qiymət verən, xarici görkəmlə kifayətlənən

    Tam oxu »
  • ZAİD

    ZAİD(Ə) ə. bax zayid(ə)

    Tam oxu »
  • ZAİDƏ

    ZAİD(Ə) ə. bax zayid(ə)

    Tam oxu »
  • ZAİQ

    ə. bax zayiq

    Tam oxu »
  • ZAİQƏ

    ə. bax zayiqə

    Tam oxu »
  • ZAİL

    ə. bax zayil

    Tam oxu »
  • ZAİR

    ə. bax zayir

    Tam oxu »
  • ZAKİR

    ə. 1) qeyd edən; deyən, xatırladan; 2) zikr edən, təsbeh çevirən və ya virdlə məşğul olan; 3) təkyədə zikr oxuyan

    Tam oxu »
  • ZAL

    ZAL1 f. 1) yaşlı adam; ağsaqqal; 2) albinos (piqment azlığı nəticəsində dəri və tükləri ağ olan adam və ya heyvan)

    Tam oxu »
  • ZALİM

    ə. zülmkar, zalım

    Tam oxu »
  • ZALİMANƏ

    ə. və f. zalımcasına, insafsızcasına, amansızcasına

    Tam oxu »
  • ZALL

    ə. yolunu azmış, yolundan çıxmış

    Tam oxu »
  • ZALU

    f. zəli

    Tam oxu »
  • ZAMİN

    ə. zəmanət verən

    Tam oxu »
  • ZAMİNKAR

    ə. və f. zamin duran, zəmanətçi

    Tam oxu »
  • ZANİ

    ə. 1) zina edən, qanunsuz cinsi əlaqədə olan kişi; 2) əxlaqsız kişi

    Tam oxu »
  • ZANİYƏ

    ə. 1) zina edən, qanunsuz cinsi əlaqədə olan qadın; 2) əxlaqsız qadın

    Tam oxu »
  • ZANU

    f. diz

    Tam oxu »
  • ZAR

    ZAR1 f. 1) ağlayan, inləyən; 2) dərmansız, çarəsiz, çıxılmaz (vəziyyət). ZAR2 ə. 1) incə pərdə, incə örtü; qabıq; 2) cin, şeytan

    Tam oxu »
  • ZARE

    ZARE’ ə. kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan; əkinçi, rəncbər

    Tam oxu »
  • ZARİ

    f. ağlama, nalə

    Tam oxu »
  • ZARİB

    ə. 1) vuran, döyən; 2) riyaziyyatda: vuran (vurma əməlində ikinci rəqəm)

    Tam oxu »
  • ZARÜ NİZAR

    f. ağlayıb-yalvarma

    Tam oxu »
  • ZAT

    ZAT1 ə. sahib, yiyə. ZAT2 ə. 1) mahiyyət; 2) əsil, cövhər; 3) subyekt, şəxs. Zati-ali ali mənsəb (yüksək vəzifəli şəxsə müraciət); zati-əkrəm ən möhtə

    Tam oxu »
  • ZATƏN

    ə. 1) təbii olaraq, əslində; 2) özü-özündən

    Tam oxu »
  • ZATİ

    ZATİ(YYƏ) ə. 1) zata mənsub olan; 2) əsli, təbii

    Tam oxu »
  • ZATİYYAT

    ə. «zati» c. birisinə aid xüsusiyyətlər

    Tam oxu »
  • ZATİYYƏ

    ZATİ(YYƏ) ə. 1) zata mənsub olan; 2) əsli, təbii

    Tam oxu »
  • ZATÜLCƏNB

    ə. sətəlcəm

    Tam oxu »