Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • B

  ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 2-ci hərfi; əbcəd hesabında 2 rəqəmini ifadə edir

  Tam oxu »
 • BA

  ə. «bismillah» ifadəsinin ixtisarı

  Tam oxu »
 • BAB

  BAB1 ə. 1) qapı; 2) əsərin fəsli; 3) mövzu, məsələ. Babi-ali Sultan Türkiyəsində mərkəzi hökumət. BAB2 f

  Tam oxu »
 • BABƏT

  BABƏT1 f. xüsus, barə. BABƏT2 f. növ, cür, tərz. BABƏT3 f. ortabab, birtəhər; nə yaxşı, nə pis

  Tam oxu »
 • BABİ

  ə. 1) babilik məzhəbinə mənsub adam; 3) m. dinsiz (tənə ilə işlədilir)

  Tam oxu »
 • BABİLİ

  f. Babil şəhərinə mənsub olan; babilli

  Tam oxu »
 • BABİLİNƏJAD

  f. nəsilcə babilli olan, mənşəcə babilli

  Tam oxu »
 • BABÜLLAH

  ə. Allahın qapısı, Tanrının qapısı (Məkkə haqqında)

  Tam oxu »
 • BAC

  f. 1) vergi; 2) rüsum; 3) məğlub ölkənin qalib ölkəyə hər il ödəməli olduğu pul, təzminat; 4) m. intiqam, qisas

  Tam oxu »
 • BACDAR

  f. vergi toplayan

  Tam oxu »
 • BACGÜZAR

  f. vergi verməli olan

  Tam oxu »
 • BACSİTAN

  f. vergi alan

  Tam oxu »
 • BAD

  BAD1 f. 1) külək, yel; 2) m. yox olma, məhv olma. Badi-aşub bax badi-tünd; badi-fəna’ dağıdıcı külək; badi-həva’ əsən külək, yel; badi-murad gəmi gedə

  Tam oxu »
 • BAD-BADƏK

  f. bax badban

  Tam oxu »
 • BADA

  bax badabad

  Tam oxu »
 • BADABAD

  f. olsun, qoy nə olur olsun

  Tam oxu »
 • BADAR

  f. ağa, sahib

  Tam oxu »
 • BADAVƏRD

  f. «külək gətirən» 1) m. təsadüfi qazanc; 2) m. tapılmış şey, tapdıq

  Tam oxu »
 • BADBAN

  f. çərpələng

  Tam oxu »
 • BADBEZƏN

  f. «külək vuran» 1) yelpinc, yelpik; 2) ventilyator

  Tam oxu »
 • BADBƏRF

  f. qarlı külək; boran, çovğun

  Tam oxu »
 • BADƏ

  f. 1) şərab, çaxır; 2) şərab piyaləsi

  Tam oxu »
 • BADƏFÜRUŞ

  f. şərab satan, çaxırçı

  Tam oxu »
 • BADƏXOR

  f. içki içən, içki düşkünü

  Tam oxu »
 • BADƏM

  f. çəyirdəyi yeyilən meyvə və həmin meyvənin ağacı (badam)

  Tam oxu »
 • BADƏMİ

  f. badamı, badam kimi (əsasən göz haqqında)

  Tam oxu »
 • BADƏNUŞ

  f. şərab içən, badə içən

  Tam oxu »
 • BADƏPƏRƏST

  f. içki düşkünü, şərab düşkünü, əyyaş

  Tam oxu »
 • BADƏSAR

  f. içki içilən yer, meyxana

  Tam oxu »
 • BADGİRD

  f. qasırğa

  Tam oxu »
 • BADİ

  BADİ1 f. 1) küləkli, yelli; 2) yelkənli (gəmi haqqında); 3) nəfəsli (musiqi aləti haqqında). BADİ2 ə

  Tam oxu »
 • BADİN

  f. bax badyan

  Tam oxu »
 • BADİRƏ

  ə. gözlənilməz hadisə

  Tam oxu »
 • BADİYƏ

  ə. çöl, səhra

  Tam oxu »
 • BADİYƏGƏRD

  ə. və f. 1) çöldə yaşayan, çöldə gəzən; 2) köçəri

  Tam oxu »
 • BADİYƏNİŞİN

  ə. və f. «çöldə oturan» çöldə yaşayan

  Tam oxu »
 • BADİYƏPEYMA

  ə. və f. çöldə gəzən, bədəvi

  Tam oxu »
 • BADKEŞ

  f. 1) həcəmət; 2) havasoran boru

  Tam oxu »
 • BADNƏVƏRD

  f. küləklə döyüşən, küləyə qarşı duran

  Tam oxu »
 • BADNÜMA

  f. küləyin istiqamətini və sürətini göstərən cihaz

  Tam oxu »
 • BADPA

  BADPA(Y) f. «külək ayaqlı» 1) sürətlə hərəkət edən, çox sürətli; 2) sürətlə gedən; löhrəm (at haqqında)

  Tam oxu »
 • BADPAY

  BADPA(Y) f. «külək ayaqlı» 1) sürətlə hərəkət edən, çox sürətli; 2) sürətlə gedən; löhrəm (at haqqında)

  Tam oxu »
 • BADPEYMA

  f. «külək ölçən» m. boş, avara, veyil gəzən, sərgərdan

  Tam oxu »
 • BADYAN

  f. 1) raziyanə; 2) cirə

  Tam oxu »
 • BAƏDƏB

  f. və ə. ədəbli; ədəblə

  Tam oxu »
 • BAFTƏ

  f. toxuma parça

  Tam oxu »
 • BAĞDADİ

  ə. 1) bağdadlı; Bağdad şəhərinə aid; 2) tavana vurulmuş taxta səqf

  Tam oxu »
 • BAĞISTAN

  f. bağ yeri, bağlıq, bağ-bağat

  Tam oxu »
 • BAH

  ə. 1) şəhvət hissi; 2) cinsi əlaqə

  Tam oxu »
 • BAHƏM

  f. bax bəhəm1

  Tam oxu »