Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • G

  f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 26-cı hərfi

  Tam oxu »
 • GAF

  f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı

  Tam oxu »
 • GAH

  f. bax gəh

  Tam oxu »
 • GAHBƏGAH

  f. hərdənbir

  Tam oxu »
 • GAHBİGAH

  f. bax gahü bigah

  Tam oxu »
 • GAHGAH

  GAHGAH(İ) f. bax gəhgəh(i)

  Tam oxu »
 • GAHGAHİ

  GAHGAH(İ) f. bax gəhgəh(i)

  Tam oxu »
 • GAHGİR

  f. bax gəhğir

  Tam oxu »
 • GAHİ

  f. bax gəhi

  Tam oxu »
 • GAHNAMƏ

  f. 1) təqvim; 2) almanax

  Tam oxu »
 • GAHÜ BİGAH

  f. hər zaman, vaxt-bivaxt

  Tam oxu »
 • GAV

  f. inək, öküz. Gavi-ənbər göbəyindən müşk alınan ceyran cinsi; müşk ahusu; Gavi-fələk bax gavi-gərdun; Gavi-gərdun Buzov bürcü; gavi-zəmin bax gavmahi

  Tam oxu »
 • GAVÇÖHR

  f. bax gavpeykər

  Tam oxu »
 • GAVİYAN

  f. Sasanilərin ağacın ucunda öküz başı olan bayrağı

  Tam oxu »
 • GAVMAHİ

  f. 1) Yer kürəsini iki buynuzu üstündə saxlayan və balığın belində duran əfsanəvi öküz və balıq; 2) m

  Tam oxu »
 • GAVMIŞ

  f. camış

  Tam oxu »
 • GAVPEYKƏR

  f. bax gavsər

  Tam oxu »
 • GAVSALƏ

  f. biryaşar dana // dana

  Tam oxu »
 • GAVSƏR

  f. «Şahnamə» qəhrəmanlarından Firidunun camış başı şəklində gürzünün adı

  Tam oxu »
 • GAVUR

  f. 1) Allahın birliyinə inanmayan; kafir; 2) müsəlman olmayan; qeyri-müsəlman

  Tam oxu »
 • GEYSU

  f. bax gisu

  Tam oxu »
 • GƏBR

  f. atəşpərəst

  Tam oxu »
 • GƏC

  f. əhəng, kirəc

  Tam oxu »
 • GƏCKAR

  f. suvaqçı, malakeş

  Tam oxu »
 • GƏCPƏZ

  f. əhəngyandıran (adam haqqında)

  Tam oxu »
 • GƏCRƏFTAR

  f. bax kəcrəftar

  Tam oxu »
 • GƏDA

  f. 1) dilənçi, yolçu; 2) alçaq, mənliyi olmayan; 3) yoxsul, kasıb; 4) qul, kölə; 5) nökər, qulluqçu (kişi)

  Tam oxu »
 • GƏDAHİMMƏT

  f. və ə. alçaq fikirli; alçaq

  Tam oxu »
 • GƏDAİ

  GƏDA(Y)İ f. 1) dilənçilik, yolçuluq; 2) alçaqlıq, mənliyi olmama; 3) yoxsulluq, kasıblıq

  Tam oxu »
 • GƏDAYİ

  GƏDA(Y)İ f. 1) dilənçilik, yolçuluq; 2) alçaqlıq, mənliyi olmama; 3) yoxsulluq, kasıblıq

  Tam oxu »
 • GƏDAZADƏ

  f. 1) dilənçi oğlu, yolçu balası; 2) görməmiş; 3) alçaq nəsildən olan

  Tam oxu »
 • GƏH

  f. 1) zaman, çağ; 2) yer, məkan

  Tam oxu »
 • GƏHGƏH

  GƏHGƏH(İ) f. hərdənbir, arabir

  Tam oxu »
 • GƏHGƏHİ

  GƏHGƏH(İ) f. hərdənbir, arabir

  Tam oxu »
 • GƏHGİR

  f. 1) tərs, inadcıl (adam haqqında); 2) harın (at haqqında)

  Tam oxu »
 • GƏHİ

  f. arabir, hərdən

  Tam oxu »
 • GƏHVARƏ

  f. beşik

  Tam oxu »
 • GƏLLƏ

  f. sürü, naxır, ilxı

  Tam oxu »
 • GƏLLƏBAN

  f. çoban, naxırçı, sığırçı

  Tam oxu »
 • GƏLLƏDAR

  f. maldar

  Tam oxu »
 • GƏLLƏDARİ

  f. maldarlıq

  Tam oxu »
 • GƏLUBƏND

  f. boyunbağı, boğazaltı, həmail

  Tam oxu »
 • GƏMAHİ

  ə. bax kəmahi

  Tam oxu »
 • GƏNC

  f. bax gəncinə. Gənci-afiyət «cansağlığı xəzinəsi» çox cansağlığı, lap çox cansağlığı

  Tam oxu »
 • GƏNCBƏXŞ

  f. «xəzinə bağışlayan» m. olduqca səxavətli, çox əliaçıq

  Tam oxu »
 • GƏNCƏFƏ

  f. qumar kağızı; kart

  Tam oxu »
 • GƏNCGÖFTAR

  f. «xəzinə danışıqlı» m. şirin danışan, məlahətli danışığı olan

  Tam oxu »
 • GƏNCİNƏ

  f. xəzinə, dəfinə

  Tam oxu »
 • GƏNCİNƏCƏMAL

  f. və ə. «xəzinə üzlü» m. gözəl, göyçək

  Tam oxu »
 • GƏNCİNƏGÜŞA

  f. «xəzinə açarı» m. əliaçıq, səxavətli

  Tam oxu »