Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • P

  f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 3-cü hərfi

  Tam oxu »
 • PA

  f. bax pay

  Tam oxu »
 • PABƏND

  PABƏND(Ə) f. bax paybənd

  Tam oxu »
 • PABƏNDƏ

  PABƏND(Ə) f. bax paybənd

  Tam oxu »
 • PABƏRSƏR

  f. beli üstdə

  Tam oxu »
 • PABƏST

  PABƏST(Ə) f. bax paybəst

  Tam oxu »
 • PABƏSTƏ

  PABƏST(Ə) f. bax paybəst

  Tam oxu »
 • PABUS

  f. bax paybus

  Tam oxu »
 • PABÜRƏHNƏ

  f. ayaqyalın

  Tam oxu »
 • PAÇƏ

  f. 1) paça; 2) kəlləpaça, kəllə, baş-ayaq

  Tam oxu »
 • PAÇƏBƏND

  f. 1) heyvanın ayağına bağlanan ip, bağ və s.; 2) güləşmədə: paçasından tutub yerə vurma

  Tam oxu »
 • PADAŞ

  f. 1) əvəz; 2) cəza

  Tam oxu »
 • PADŞAH

  f. şah, hökmdar. Padşahi-bəşər xalqın padşahı; padşahi-mülk məmləkətin padşahı

  Tam oxu »
 • PADŞAHANƏ

  f. padşaha layiq; şahanə

  Tam oxu »
 • PADŞAHASA

  f. padşah kimi; şahanə

  Tam oxu »
 • PADŞAHİ

  f. 1) şahlıq, padşahlıq etmə; 2) padşaha mənsub olan

  Tam oxu »
 • PADŞAHPƏRƏST

  f. padşah tərəfdarı; monarxist

  Tam oxu »
 • PADŞƏH

  f. padşah

  Tam oxu »
 • PADZƏHR

  f. bax pazəhr

  Tam oxu »
 • PAK

  f. 1) təmiz; 2) ləkəsiz, eyibsiz, nöqsansız; 3) saf, xalis, təmiz; 4) müqəddəs, mübarək, əziz

  Tam oxu »
 • PAKBAZ

  f. 1) paklığı sevən; təmizkar; 2) var-yoxunu sərf edən, var-yoxundan keçən

  Tam oxu »
 • PAKBİN

  f. 1) hər şeyə yaxşı gözlə baxan, hər şeydə yaxşılıq görən; 2) qərəzsiz, həqiqət tərəfdarı; 3) qəlbi təmiz, təmiz ürəkli

  Tam oxu »
 • PAKDAMƏN

  f. «pak ətəkli» m. təmiz, namuslu, ismətli

  Tam oxu »
 • PAKDİL

  f. bax pakzəmir

  Tam oxu »
 • PAKDİN

  f. və ə. mömin, dindar

  Tam oxu »
 • PAKETİQAD

  PAKE’TİQAD f. və ə. etiqadlı, təmiz

  Tam oxu »
 • PAKİZƏ

  f. 1) təmiz, pak; 2) ləkəsiz, xalis, saf; 3) gözəl

  Tam oxu »
 • PAKİZƏƏDA

  f. və ə. təmiz təbiətli, incə ədalı

  Tam oxu »
 • PAKİZƏMƏŞRƏB

  f. və ə. bax pakməşrəb

  Tam oxu »
 • PAKİZƏNƏFƏS

  f. və ə. səsi xoşa gələn; xoşavaz

  Tam oxu »
 • PAKİZƏTİNƏT

  f. və ə. bax paktinət

  Tam oxu »
 • PAKMƏŞRƏB

  f. və ə. gözəl xasiyyətli; xoşəda

  Tam oxu »
 • PAKNƏSƏB

  f. və ə. mənşəcə təmiz, nəcib

  Tam oxu »
 • PAKNƏZƏR

  f. və ə. 1) şorgöz olmayan, ehtiras gözü ilə baxmayan, təmiz gözlə baxan; 2) namuslu

  Tam oxu »
 • PAKNİHAD

  f. təmiz adam, zatı təmiz

  Tam oxu »
 • PAKSİFƏT

  f. və ə. pak sifətli, yaxşı əxlaqlı

  Tam oxu »
 • PAKSİRƏT

  f. və ə. mənəvi cəhətdən pak olan, təmiz mənəviyyatlı

  Tam oxu »
 • PAKSİYƏR

  f. və ə. 1) xoşrəftar; 2) təmiz əxlaqlı, əxlaqı gözəl

  Tam oxu »
 • PAKTƏN

  f. və ə. təmiz, hiyləsiz

  Tam oxu »
 • PAKTİNƏT

  f. və ə. zatı təmiz, nəcib

  Tam oxu »
 • PAKZAD

  f. 1) əsil-nəcabətli; 2) qanuni kəbindən doğulmuş uşaq

  Tam oxu »
 • PAKZƏMİR

  f. və ə. ürəyi pak, təmiz ürəkli, saf ürəkli

  Tam oxu »
 • PALAN

  f. 1) minik heyvanlarının belinə qoyulan primitiv yəhər; 2) hambalların dallarına qoyduqları yastıq

  Tam oxu »
 • PALANDUZ

  f. 1) palan tikən usta; 2) iri qıyıq; çuvalduz

  Tam oxu »
 • PALƏHƏNG

  f. 1) xalta, boyunluq; 2) m. əlaqə

  Tam oxu »
 • PALUDƏ

  f. nişasta və şəkərdən bişirilib soyuq halda yeyilən yemək; paltava

  Tam oxu »
 • PAMAL

  f. bax paymal

  Tam oxu »
 • PANƏHAD

  PANƏHAD(Ə) f. ayaq qoymuş, varid olmuş, daxil olmuş

  Tam oxu »
 • PANƏHADƏ

  PANƏHAD(Ə) f. ayaq qoymuş, varid olmuş, daxil olmuş

  Tam oxu »
 • PANSƏD

  f. beş yüz

  Tam oxu »