Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • V

  ə. ərəb əlifbasının 27-ci, fars əlifbasının 30-cu, əski Azərbaycan əlifbaının 31-ci hərfi; əbcəd hesabında 6 rəqəmini ifadə edir

  Tam oxu »
 • VA

  f. vay! aman!

  Tam oxu »
 • VABƏSTƏ

  f. 1) bağlı, asılı; 2) kömək, arxa

  Tam oxu »
 • VACİB

  ə. 1) lazım, labüd, zəruri; 2) şəriətə görə icrası tələb olunan; 3) başqası tərəfindən yaradılmamış və öyrənilməsi mümkün olmayan (Allah haqqında)

  Tam oxu »
 • VACİBAT

  ə. «vacib» c. dinə görə yerinə yetirilməsi və ya riayət edilməsi vacib olan işlərin məcmusu

  Tam oxu »
 • VACİBƏ

  ə. vacib olan (iş, şey və s. haqqında)

  Tam oxu »
 • VACİBÜLEHTİRAM

  VACİBÜL’EHTİRAM ə. bax vacibüttəkrim

  Tam oxu »
 • VACİBÜLİTAƏ

  VACİBÜL’İTAƏ(T) ə. bax vacibüttaə(t)

  Tam oxu »
 • VACİBÜLİTAƏT

  VACİBÜL’İTAƏ(T) ə. bax vacibüttaə(t)

  Tam oxu »
 • VACİBÜLQƏTL

  ə. öldürülməsi vacib olan, öldürülməli (adam)

  Tam oxu »
 • VACİBÜLMÖVCUD

  ə. varlığı vacib olan (Allah haqqında)

  Tam oxu »
 • VACİBÜLVÜCƏB

  ə. ən zəruri, ən lazımlı

  Tam oxu »
 • VACİBÜLVÜCUD

  ə. 1) həmişə hər yerdə olan (Allah haqqında); 2) fəlsəfədə: mütləq ideya

  Tam oxu »
 • VACİBÜTTAƏT

  ə. itaəti vacib olan, sözünə və əmrinə qulaq asılması vacib olan

  Tam oxu »
 • VACİBÜTTƏKRİM

  ə. hörmət edilməsi vacib olan

  Tam oxu »
 • VACİBÜTTƏQSİR

  ə. təqsiri göz önündə olan, sözsüz müqəssir olan

  Tam oxu »
 • VACİBÜZZƏKAT

  ə. 1) zəkat düşən, zəkat verilən adam. 2) m. fağır, kasıb

  Tam oxu »
 • VADİ

  ə. 1) iki dağ arasında olan uzun dərə; 2) çay yatağı; məcra; 3) çöl, səhra; 4) sahə; 5) məkan, yer. Vadiyi-eymən Musa peyğəmbərin minacat üçün getdiyi

  Tam oxu »
 • VADİD

  f. yenidən görünmə, yeni baxış

  Tam oxu »
 • VAFİ

  ə. 1) sözünün üstündə duran, əhdə vəfa edən; vəfalı; 2) kifayət edən, tam, bəs

  Tam oxu »
 • VAFİD

  ə. nümayəndə kimi bir yerə göndərilən adam

  Tam oxu »
 • VAFİR

  ə. bol, çox, həddən artıq

  Tam oxu »
 • VAGƏR

  f. və əgər

  Tam oxu »
 • VAGİR

  f. növhə, mərsiyə, yaxud nəğmə oxuyarkən son beyt və ya beytləri təkrar edən

  Tam oxu »
 • VAGİRƏ

  f. növhə, mərsiyə, yaxud nəğmə oxunarkən təkrar edilən son beyt və ya beytlər

  Tam oxu »
 • VAGÜZAR

  ə. həvalə, öhdəsinə qoyma

  Tam oxu »
 • VAH

  VAH1 f. vay! ay! VAH2(Ə) ə. səhrada suyu və yaşıllığı olan yer

  Tam oxu »
 • VAHƏ

  VAH2(Ə) ə. səhrada suyu və yaşıllığı olan yer

  Tam oxu »
 • VAHƏSRƏTA

  f. və ə. təəssüflər olsun!

  Tam oxu »
 • VAHİ

  ə. boş, mənasız, əsassız, faydasız

  Tam oxu »
 • VAHİB

  ə. bağışlayan, hədiyyə verən

  Tam oxu »
 • VAHİBÜSSÜVƏR

  ə. forma verən, formalaşdıran (Allah haqqında)

  Tam oxu »
 • VAHİD

  ə. bir, tək, yalqız. Vahidi-qiyasi bax vahidi-miqyas; vahidi-laşərik şəriki olmayan vahid (Allah nəzərdə tutulur); vahidi-miqyas hər hansı bir ölçüdə

  Tam oxu »
 • VAHİDƏ

  ə. tək, bir, yalqız (qadın)

  Tam oxu »
 • VAHİDƏN

  ə. təklikdə, bir-bir, tək-tək

  Tam oxu »
 • VAHİDİYYƏT

  ə. vahidlik, təklik, birlik

  Tam oxu »
 • VAHİM

  ə. vahiməyə salan, qorxudan

  Tam oxu »
 • VAHİMƏ

  ə. qorxu, təşviş

  Tam oxu »
 • VAHİN

  ə. arıq

  Tam oxu »
 • VAİZ

  ə. 1) moizə edən, minbərdən vəz söyləyən; 2) nəsihət edən; nəsihətçi

  Tam oxu »
 • VAJGUN

  VAJ(İ)GUN f. 1) çevrilmiş, devrilmiş; 2) məhv edilmiş, ləğv olunmuş; 3) üzüqoylu

  Tam oxu »
 • VAJİGUN

  VAJ(İ)GUN f. 1) çevrilmiş, devrilmiş; 2) məhv edilmiş, ləğv olunmuş; 3) üzüqoylu

  Tam oxu »
 • VAQE

  VAQE’ ə. 1) olan, baş verən, əmələ gələn; 2) var olan, mövcud olan; 3) yerləşən, mövqe tutan

  Tam oxu »
 • VAQEİYYƏT

  ə. 1) gerçəklik, reallıq; 2) varlıq, mövcudluq; həyat

  Tam oxu »
 • VAQİ

  ə. saxlayan, mühafizə edən, müdafiə edən

  Tam oxu »
 • VAQİƏ

  ə. 1) fakt; hadisə, əhvalat, macəra; 2) yuxu, röya

  Tam oxu »
 • VAQİƏN

  ə. həqiqətən, doğrudan; faktiki olaraq

  Tam oxu »
 • VAQİF

  VAQİF1 ə. 1) vəqf işlərinə baxan məmur; 2) mal və ya mülkü vəqf edən adam. VAQİF2 ə. 1) ayaq üstə duran; 2) xəbərdar, agah; 3) gözüaçıq, məlumatlı

  Tam oxu »
 • VAQİFÜLƏSRAR

  VAQİFÜL’ƏSRAR ə. sirlərdən xəbərdar, gizli hadisələri və işləri bilən

  Tam oxu »
 • VALA

  ə. yüksək, uca, ali

  Tam oxu »