Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • S

  S1 ə. ərəb əlifbasının 4-cü, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 5-ci hərfi; əbcəd hesabında 500 rəqəmini ifadə edir

  Tam oxu »
 • SABE

  SABE’ ə. 1) yeddinci; 2) yeddinci övlad (oğul)

  Tam oxu »
 • SABEH

  ə. üzən, üzgüçü

  Tam oxu »
 • SABİƏ

  ə. 1) yeddinci; 2) yeddinci qız (övlad)

  Tam oxu »
 • SABİƏN

  ə. yeddinci olaraq, yeddinci dəfə

  Tam oxu »
 • SABİQ

  ə. keçən, keçmiş, əvvəlki

  Tam oxu »
 • SABİQƏ

  ə. 1) keçmiş hadisə, keçmiş şey; 2) bir adamın başına gələn hadisələrdən hər biri

  Tam oxu »
 • SABİQƏN

  ə. keçmişdə

  Tam oxu »
 • SABİR

  ə. 1) səbr edən; 2) zəhmətə, çətinliyə qatlaşan; dözümlü

  Tam oxu »
 • SABİT

  SABİT(Ə) ə. 1) yerində duran; tərpənməz, hərəkətsiz; 2) təsdiq edilmiş, sübuta keçmiş; 3) dayanan; 4) dəyişməz, möhkəm; 5) astronomiyada: hərəkətsiz v

  Tam oxu »
 • SABİTƏ

  SABİT(Ə) ə. 1) yerində duran; tərpənməz, hərəkətsiz; 2) təsdiq edilmiş, sübuta keçmiş; 3) dayanan; 4) dəyişməz, möhkəm; 5) astronomiyada: hərəkətsiz v

  Tam oxu »
 • SABİTQƏDƏM

  ə. fikrində möhkəm; dayanıqlı

  Tam oxu »
 • SABİTRƏY

  SABİTRƏ’Y ə. sözündə möhkəm, sözündən qaçmayan

  Tam oxu »
 • SACİD

  ə. səcdə edən

  Tam oxu »
 • SAD

  ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı

  Tam oxu »
 • SADAT

  ə. «seyyid» c. seyidlər; ağalar, cənablar

  Tam oxu »
 • SADD

  ə. mane olan, maneçilik törədən; sədd çəkən

  Tam oxu »
 • SADƏ

  f. 1) mürəkkəb olmayan; bəsit; 2) bəzəksiz, zinətsiz, adi; 3) saf, xalis, təmiz; 4) ürəyi təmiz; 5) çox dərin düşünməyən; sadəlövh; 6) tək, yalnız, an

  Tam oxu »
 • SADƏDİL

  f. bax sadəqəlb

  Tam oxu »
 • SADƏDİLANƏ

  f. sadədilcəsinə

  Tam oxu »
 • SADƏDİLİ

  f. sadədillik

  Tam oxu »
 • SADƏGİ

  f. sadəlik

  Tam oxu »
 • SADƏQƏLB

  f. və ə. 1) sadə ürəkli; 2) ürəyi təmiz, sadəlövh; fırıldaqçı olmayan

  Tam oxu »
 • SADƏLÖVH

  f. və ə. 1) hər şeyə inanan, tez inanan; 2) avam

  Tam oxu »
 • SADƏPƏRƏST

  f. 1) sadəlik sevən; 2) uşaqbaz

  Tam oxu »
 • SADƏRU

  f. bax sadəsurət

  Tam oxu »
 • SADƏSURƏT

  f. və ə. üzü tüksüz; yeniyetmə, gənc

  Tam oxu »
 • SADƏZƏMİR

  f. və ə. 1) ürəyi təmiz, təmiz qəlbli; 2) tez inanan; sadəlövh

  Tam oxu »
 • SADİQ

  ə. 1) doğru, düz; 2) sədaqətli, vəfalı; 3) doğruçu, düzdanışan; 4) İmam Cəfərin epiteti

  Tam oxu »
 • SADİQANƏ

  ə. və f. sədaqətlə, sadiqcəsinə

  Tam oxu »
 • SADİQÜLİXLAS

  SADİQÜL’İXLAS ə. səmimi, sədaqətli

  Tam oxu »
 • SADİQÜLVƏD

  SADİQÜLVƏ’D ə. vədinə sadiq olan, vədini yerinə yetirən

  Tam oxu »
 • SADİR

  ə. çıxan; özünü göstərən

  Tam oxu »
 • SADİS

  ə. 1) altıncı; 2) altıncı övlad (oğul)

  Tam oxu »
 • SADİSƏ

  ə. 1) altıncı; 2) altıncı qız (övlad)

  Tam oxu »
 • SADİSƏN

  ə. altıncı olaraq

  Tam oxu »
 • SAƏT

  ə. saat

  Tam oxu »
 • SAƏTBƏSAƏT

  ə. və f. saatbasaat

  Tam oxu »
 • SAF

  ə. 1) qatışığı olmayan; təmiz; 2) fırıldaq və s. bilməyən; təmiz (adam haqqında)

  Tam oxu »
 • SAFDƏRUN

  ə. və f. bax safdil

  Tam oxu »
 • SAFDİL

  ə. və f. ürəyitəmiz; saf ürəkli

  Tam oxu »
 • SAFDİLANƏ

  ə. və f. saf ürəklə

  Tam oxu »
 • SAFİ

  ə. 1) saflıq, təmizlik; 2) m. ürəyi təmizlik; safürəklilik

  Tam oxu »
 • SAFİL

  ə. alçaq, aşağıda olan

  Tam oxu »
 • SAFİYYƏ

  SAFİYYƏ(T) ə. saflıq, təmizlik

  Tam oxu »
 • SAFİYYƏT

  SAFİYYƏ(T) ə. saflıq, təmizlik

  Tam oxu »
 • SAFTİNƏT

  ə. zatı pak, əsası təmiz olan

  Tam oxu »
 • SAFZƏMİR

  ə. vicdanı təmiz

  Tam oxu »
 • SAĞƏR

  SAĞƏR1 ə. 1) qulağı eşitməyən; kar; 2) içi görünməyən; qapalı; 3) az səs çıxaran; səssiz. SAĞƏR2 ə. qədəh, piyalə

  Tam oxu »
 • SAHƏ

  ə. bax sahət

  Tam oxu »