Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • N

  ə. ərəb əlifbasında 25-ci, fars əlifbasında 29-cu, əski Azərbaycan əlifbasında 30-cu hərf; əbcəd hesabında 50 rəqəmini ifadə edir

  Tam oxu »
 • NA

  f. bax nay

  Tam oxu »
 • NAAFƏRİDƏ

  f. yaradılmamış, vücuda gətirilməmiş (Allah haqqında)

  Tam oxu »
 • NAB

  NAB1 f. saf, xalis, təmiz. NAB2 ə. 1) azı dişi; 2) yırtıcı heyvanların uzun, iti yan diş(lər)i

  Tam oxu »
 • NABALİĞ

  f. və ə. 1) həddi-büluğa çatmamış; yetişməmiş; 2) dünyagörüşü məhdud; dar düşüncəli

  Tam oxu »
 • NABƏCA

  f. yersiz, münasibətsiz

  Tam oxu »
 • NABƏGAH

  f. vaxtsız // yersiz, münasibətsiz

  Tam oxu »
 • NABƏKAR

  f. 1) yaramaz, alçaq; 2) mərdimazar

  Tam oxu »
 • NABƏLƏD

  f. bələd olmayan; bilməyən

  Tam oxu »
 • NABƏŞÜUR

  f. və ə. şüursuz, düşüncəsiz

  Tam oxu »
 • NABİDAR

  f. oyaq olmayan; yatmış

  Tam oxu »
 • NABİNA

  f. gözü görməyən; kor

  Tam oxu »
 • NABİT

  f. bitən, göyərən

  Tam oxu »
 • NABUD

  f. yox olan, meydanda olmayan, məhv olmuş

  Tam oxu »
 • NACİ

  ə. nicat tapan; qurtulan

  Tam oxu »
 • NACİNS

  f. və ə. 1) cinsi pis; 2) nanəcib

  Tam oxu »
 • NAÇAR

  f. 1) çarəsiz, məcbur; 2) biçarə, zavallı

  Tam oxu »
 • NAÇİZ

  f. 1) heç dərəcəsində olan; 2) bir az; azacıq; 3) çox əhəmiyyətsiz

  Tam oxu »
 • NAÇİZANƏ

  f. heç bir şeyi olmayan kimi

  Tam oxu »
 • NADAN

  f. 1) cahil, qanmaz; 2) biliksiz

  Tam oxu »
 • NADANƏ

  f. nadan qadın, qanmaz qadın

  Tam oxu »
 • NADANİ

  f. cahillik, qanmazlıq

  Tam oxu »
 • NADAR

  f. varı olmayan; kasıb

  Tam oxu »
 • NADİ

  ə. 1) çağıran, nida edən; 2) bağıran, çığıran

  Tam oxu »
 • NADİDƏ

  f. 1) görünməmiş, misli-bərabəri olmayan; 2) qiymətli, az tapılan, nadir

  Tam oxu »
 • NADİM

  ə. peşman olan, peşmançılıq çəkən

  Tam oxu »
 • NADİR

  NADİR1 ə. bax nadirə1 (1-ci və 2-ci mənalarda). NADİR2 ə. bax nadirə2

  Tam oxu »
 • NADİRAT

  ə. «nadir» c. nadir şeylər, az tapılan şeylər

  Tam oxu »
 • NADİRƏ

  NADİRƏ1 ə. 1) az ələ düşən, az tapılan; 2) qəribə, əcaib; 3) qəribə, əcaib hekayə. NADİRƏ2 ə. göy qübbəsinin zenitin müqabilində duran nöqtəsi

  Tam oxu »
 • NADİRƏDAN

  ə. və f. qəribə şeylər bilən

  Tam oxu »
 • NADİRƏGU

  ə. və f. qəribə şeylər danışan

  Tam oxu »
 • NADİRƏN

  ə. bəzi vaxtlarda, nadir hallarda; arabir

  Tam oxu »
 • NADİRƏSƏNC

  ə. və f. qəribə şeylər düzəldən // nadir şeylər işlədən

  Tam oxu »
 • NADİRƏT

  ə. az olan, az tapılan

  Tam oxu »
 • NADİRƏTƏN

  ə. az hallarda, nadir hallarda

  Tam oxu »
 • NADİRÜLVÜQU

  NADİRÜLVÜQU’ ə. az təsadüf olunan; gec-gec baş verən

  Tam oxu »
 • NADÜRÜST

  f. 1) düz(gün) olmayan; əyri, yanlış; 2) dələduz

  Tam oxu »
 • NADÜRÜSTİ

  f. 1) düz(gün) olmama; əyrilik, yanlışlıq; 2) dələduzluq

  Tam oxu »
 • NAƏHL

  f. və ə. ləyaqətsiz, yaramaz, tərbiyəsiz

  Tam oxu »
 • NAƏMN

  f. və ə. təhlükəsiz olmayan; təhlükəsi olan; təhlükəli

  Tam oxu »
 • NAƏMNİ

  f. və ə. təhlükəlilik

  Tam oxu »
 • NAF

  f. göbək

  Tam oxu »
 • NAFE

  NAFE’ ə. faydalı, mənfəətli; xeyirli

  Tam oxu »
 • NAFƏ

  f. 1) xüsusi cinsdən olan ahunun göbəyindəki müşk vəzisi; 2) sevgilinin zülfü, saçı

  Tam oxu »
 • NAFƏGÜŞA

  f. müşk kimi ətir saçan, ətir iyi verən

  Tam oxu »
 • NAFƏHM

  f. və ə. fəhmsiz, anlamaz, küt, dar düşüncəli

  Tam oxu »
 • NAFƏRCAM

  f. 1) əsilsiz, əsassız; 2) uğursuz

  Tam oxu »
 • NAFİ

  ə. inkar edən; danan

  Tam oxu »
 • NAFİƏ

  ə. yol, tikinti və s. işlərə baxan dövlət idarəsi

  Tam oxu »
 • NAFİLƏ

  ə. bihudə, hədər, boş yerə, nahaq

  Tam oxu »