Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • C

  ə. ərəb əlifbasında 5-ci, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında 6-cı hərf; əbcəd hesabında 3 rəqəmini ifadə edir

  Tam oxu »
 • CA

  f. bax cay

  Tam oxu »
 • CABƏCA

  f. yerbəyer, yerli-yerində

  Tam oxu »
 • CABİ

  ə. vəqf icarələrini və zəkatı yığan adam

  Tam oxu »
 • CABİR

  ə. 1) cəbr edən, zor işlədən, zülmkar; 2) sınıqçı

  Tam oxu »
 • CADDƏ

  ə. böyük yol; baş küçə

  Tam oxu »
 • CADU

  f. 1) sehir, sehirbazlıq, pitik; 2) m. göz

  Tam oxu »
 • CADUGƏR

  f. bax cadukün

  Tam oxu »
 • CADUKÜN

  f. cadu edən, pitikçi, tilsimçi, sehrbaz

  Tam oxu »
 • CADUPƏRƏST

  f. caduya inanan

  Tam oxu »
 • CADUVANƏ

  f. cadugər kimi

  Tam oxu »
 • CAF

  ə. quru

  Tam oxu »
 • CAGİR

  f. bax caygir

  Tam oxu »
 • CAH

  f. 1) mənsəb, vəzifə; 2) qədr, qədr-qiymət; 3) yer, məkan; 4) m. hörmət

  Tam oxu »
 • CAH-CƏLAL

  f. və ə. 1) təntənə, dəbdəbə; 2) var-dövlət

  Tam oxu »
 • CAHALƏTPƏRVƏR

  ə. və f. cəhalət tərəfdarı, cəhalət istəyən

  Tam oxu »
 • CAHDUST

  f. 1) mənsəbpərəst, vəzifəpərəst; 2) cahcalal sevən, təntənə xoşlayan

  Tam oxu »
 • CAHİD

  ə. cəhd edən, çalışan

  Tam oxu »
 • CAHİDÜLLƏFZ

  ə. sözlə cəhd edən, danışıqla çalışan

  Tam oxu »
 • CAHİL

  ə. 1) nadan, bixəbər, xəbərsiz; 2) oxumamış, savadsız; 3) m. gənc, təcrübəsiz

  Tam oxu »
 • CAHİLANƏ

  ə. və f. cahilcəsinə, anlamazcasına, qanmazcasına

  Tam oxu »
 • CAHİLİ

  ə. 1) cahil kimi; 2) islam dinindən əvvəlki cahiliyyə dövrünə aid olan

  Tam oxu »
 • CAHİLİYYƏ

  CAHİLİYYƏ(T) ə. 1) cahillik, cəhalət; 2) ərəblərin islamiyyətdən əvvəlki dövrə verdikləri ad

  Tam oxu »
 • CAHİLİYYƏT

  CAHİLİYYƏ(T) ə. 1) cahillik, cəhalət; 2) ərəblərin islamiyyətdən əvvəlki dövrə verdikləri ad

  Tam oxu »
 • CAİL

  ə. edən, eləyən, bir işi görən

  Tam oxu »
 • CAİZ

  ə. bax cayiz

  Tam oxu »
 • CAİZƏ

  ə. bax cayizə

  Tam oxu »
 • CAKEŞ

  f. bax caykeş

  Tam oxu »
 • CALİB

  ə. cəlb edən, cəzb edən. Calibi-diqqət diqqəti cəlb edən

  Tam oxu »
 • CALİS

  ə. oturan, əyləşən; taxta çıxan

  Tam oxu »
 • CAM

  f. 1) şüşə; 2) qədəh, piyalə; 3) kasa. Cami-Cəm(şid) Cəmşidin camı (İran şahı Cəmşidin dünyadakı bütün şey və hadisələri göstərən qədəhi); cami-ləb «d

  Tam oxu »
 • CAME

  CAME’ ə. 1) toplayan, cəm edən, içinə alan, əhatə edən, havi edən; 2) yekun; 3) böyük məscid; 4) universitet; 5) toplanış yeri

  Tam oxu »
 • CAMEÜLHÜSN

  ə. gözəllik toplusu

  Tam oxu »
 • CAMEÜLKƏLAM

  ə. «kəlamlar toplusu» Quranın adlarından biri

  Tam oxu »
 • CAMƏ

  f. paltar

  Tam oxu »
 • CAMƏDAN

  f. 1) çamadan; 2) yatacaq qoymaq üçün böyük məfrəş

  Tam oxu »
 • CAMƏDAR

  f. hamamda paltar saxlayan xidmətçi

  Tam oxu »
 • CAMƏGAH

  f. paltar qoyulan, yığılan yer

  Tam oxu »
 • CAMƏXAB

  f. yataq, yatacaq

  Tam oxu »
 • CAMƏŞUY

  f. paltaryuyan

  Tam oxu »
 • CAMXÜRAM

  f. qədəh kimi əldən-ələ gəzən

  Tam oxu »
 • CAMİD

  ə. 1) donmuş, donuq; 2) m. inkişaf etməyən, donub qalmış; 3) ərəb qrammatikasında: zamanlara görə dəyişilməyən (əsli fellər haqqında)

  Tam oxu »
 • CAN

  f. 1) ruh; 2) yaşayış, həyat; 3) könül, ürək; 5) qüvvət, qüdrət, güc; 5) əsl, mahiyyət; 6) bax canbincan (2-ci mənada); 7) m

  Tam oxu »
 • CANA

  f. canım, sevgilim, əzizim (müraciət)

  Tam oxu »
 • CANAFƏRİN

  f. 1) canlandıran, can verən; 2) Allah

  Tam oxu »
 • CANAN

  CANAN(Ə) f. 1) sevgili, dilbər, məşuqə, məhbubə; 2) sufizmdə: Allah

  Tam oxu »
 • CANANƏ

  CANAN(Ə) f. 1) sevgili, dilbər, məşuqə, məhbubə; 2) sufizmdə: Allah

  Tam oxu »
 • CANAVƏR

  f. bax canəvər

  Tam oxu »
 • CANBAZ

  f. 1) tamaşa yerlərində təhlükəli nömrələr göstərən adam; 2) kəndirbaz; 3) mahir at minən, mahir minici; 4) at dəllalı, at alıb-satan; 5) m

  Tam oxu »
 • CANBƏXŞ

  CANBƏXŞ(A) f. canını bağışlayan, canını fəda edən

  Tam oxu »