Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • T

  T1 ə. ərəb əlifbasının 3-cü, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 4-cü hərfi; əbcəd hesabında 400 rəqəmini ifadə edir

  Tam oxu »
 • TA

  TA1 f. ədəd, dənə. TA2 ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı

  Tam oxu »
 • TAAM

  ə. bax təam

  Tam oxu »
 • TAB

  TAB1 f. 1) güc, qüvvət, taqət; 2) zəhmət, əziyyət; 3) dözmə, dözüm. Tabi-imtəhan yoxlamağa dözmə. TAB2 f

  Tam oxu »
 • TABAN

  f. parlayan, parlaq; işıq saçan; işıqlı

  Tam oxu »
 • TABAVƏR

  f. tab gətirən, gücü çatan; davamlı

  Tam oxu »
 • TABBƏXŞ

  f. işıqlandıran, işıq saçan; rövnəq verən; rövnəqləndirən

  Tam oxu »
 • TABDAR

  TABDAR1 f. bax tabnak. TABDAR2 f. qıvrım, buruq, buruq-buruq

  Tam oxu »
 • TABE

  TABE’1 ə. 1) itaət edən, tabe olan; 2) aid olan; 3) birinin arxasınca gedən. TABE’2 ə. mətbəədə çap edən, nəşr edən; çapçı

  Tam oxu »
 • TABEİN

  ə. «tabe’» c. 1) tabe olanlar; 2) Məhəmməd peyğəmbəri görməmiş, onun vəfatından sonra əshabələri ilə ünsiyyət saxlamış adam(lar)

  Tam oxu »
 • TABEİYYƏT

  ə. tabe olma, tabelik

  Tam oxu »
 • TABƏKEY

  f. nə vaxta qədər; haçanacan

  Tam oxu »
 • TABƏNDƏ

  f. parlayan, işıq saçan, işıq verən

  Tam oxu »
 • TABƏSƏHƏRGAH

  f. və ə. və f. səhərə qədər, dan yeri sökülənə kimi

  Tam oxu »
 • TABƏŞAM

  f. axşama qədər, şama kimi

  Tam oxu »
 • TABƏŞƏB

  f. gecəyə qədər

  Tam oxu »
 • TABİX

  ə. xörək bişirən, aşpaz

  Tam oxu »
 • TABİSTAN

  f. yay (fəsil)

  Tam oxu »
 • TABİŞ

  f. parlama, parıltı

  Tam oxu »
 • TABİŞGAH

  f. işıq düşən yer, günəş və ya ay işığının düşdüyü yer

  Tam oxu »
 • TABNAK

  f. parlaq, işıqlı, ziyalı

  Tam oxu »
 • TABUT

  f. ölünün qoyulduğu qutu

  Tam oxu »
 • TABÜ TAVAN

  f. taqət, qüvvət, güc

  Tam oxu »
 • TAC

  f. hökmdarın başına qoyduğu hakimiyyət rəmzi sayılan bəzəkli və qiymətli örtük. Taci-sər «baş tacı» m

  Tam oxu »
 • TACDAR

  f. taclı, tacı olan, taca malik olan; hökmdar // padşah, hakim

  Tam oxu »
 • TACDARANƏ

  f. padşaha layiq; şahanə

  Tam oxu »
 • TACDARİ

  f. 1) hökmdara məxsus, hakimə aid olan; 2) hökmdarlıq

  Tam oxu »
 • TACİR

  ə. ticarətlə məşğul olan adam

  Tam oxu »
 • TACİRİ

  ə. tacirlik

  Tam oxu »
 • TAÇƏND

  f. nə vaxta kimi, nə vaxta qədər; haçanacan

  Tam oxu »
 • TAƏ

  ə. 1) bir işi öz arzusu ilə görən; könüllü; 2) itaət edən

  Tam oxu »
 • TAƏBƏD

  f. və ə. həmişəlik, sonsuz olaraq

  Tam oxu »
 • TAƏT

  ə. 1) Allahın əmr və göstərişlərini yerinə yetirmə; 2) itaət; 3) ibadət

  Tam oxu »
 • TAƏTGAH

  ə. və f. 1) itaət edilən yer; 2) ibadətgah

  Tam oxu »
 • TAFTA

  f. bax taftə (2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • TAFTƏ

  f. 1) eşilmiş, əyirilmiş ip, sap və s.; 2) parıldayan ipək parça

  Tam oxu »
 • TAĞİ

  ə. 1) həddini, vəzifəsini aşan; azğın; 2) üsyançı, asi

  Tam oxu »
 • TAĞUT

  ə. 1) büt, sənəm; 2) kahin; 3) şeytan, yoldan çıxaran; azdırıcı

  Tam oxu »
 • TAHA

  ə. bax Tavü Ha

  Tam oxu »
 • TAHİR

  TAHİR(Ə) ə. təmiz, pak

  Tam oxu »
 • TAHİRƏ

  TAHİR(Ə) ə. təmiz, pak

  Tam oxu »
 • TAHUN

  TAHUN(Ə) ə. su dəyirmanı; dəyirman

  Tam oxu »
 • TAHUNƏ

  TAHUN(Ə) ə. su dəyirmanı; dəyirman

  Tam oxu »
 • TAİF

  ə. dönən, dolanan, dövrə vuran

  Tam oxu »
 • TAİFƏ

  ə. bax tayfa

  Tam oxu »
 • TAİN

  ə. tənə vuran, başa qaxan

  Tam oxu »
 • TAİR

  ə. bax tayir. Tairi-qüdsi «müqəddəs quş» mələk, məlaikə; tairi-nəfəs nəfəs quşu; tənəffüs; tairi-ruh ruh quşu; həyat

  Tam oxu »
 • TAK

  f. tənək, meynə

  Tam oxu »
 • TAQ

  ə. əsli f. 1) yarımdairə şəklində qapı, pəncərə və s. üstü; tağ; 2) qübbə, günbəz; 3) əzilmiş, bükülmüş

  Tam oxu »
 • TAQATÖ

  TAQATÖ’ ə. bir-biri ilə kəsişmə

  Tam oxu »