Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • K

  ə. ərəb əlifbasının 22-ci, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 25-ci hərfi; əbcəd hesabında 20 rəqəmini ifadə edir

  Tam oxu »
 • KABİN

  f. bax kəbin

  Tam oxu »
 • KABİNİ

  f. bax kəbini

  Tam oxu »
 • KABUTƏRBAZ

  f. quşbaz, göyərçinbaz

  Tam oxu »
 • KAF

  KAF1 ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı. KAF2 f. yaran, yarıcı

  Tam oxu »
 • KAFƏR

  ə. bax kafir

  Tam oxu »
 • KAFFƏ

  ə. bütün, hamısı, cəmi. Kaffei-xəlq bütün xalq, bütün camaat, xalqın hamısı

  Tam oxu »
 • KAFFƏTƏN

  ə. tamamilə, hamılıqla, bütünlüklə

  Tam oxu »
 • KAFİ

  ə. kifayət edən, bəs olan

  Tam oxu »
 • KAFİL

  ə. 1) bir işi öhdəsinə alan, boynuna götürən; 2) zamin, hami, himayə edən

  Tam oxu »
 • KAFİR

  ə. 1) islam dinində olmayan, müsəlman olmayan; 2) heç bir dinə sitayiş etməyən, dinsiz; 3) m. itaətsiz, üsyankar; 4) m

  Tam oxu »
 • KAFİRANƏ

  ə. və f. kafircəsinə, kafir kimi

  Tam oxu »
 • KAFİRİSTAN

  ə. və f. kafirlər ölkəsi

  Tam oxu »
 • KAFİRKİŞ

  ə. və f. islam dinində olmayan; kafir

  Tam oxu »
 • KAFİRNƏHAD

  ə. və f. kafir təbiətli; kafir

  Tam oxu »
 • KAFTAR

  f. 1) ölüləri qəbirdən eşib-çıxararaq yeyən yırtıcı heyvan; goreşən; 2) m. qoca dişi qoyun; 3) m. qoca və çirkin (adam haqqında)

  Tam oxu »
 • KAFUR

  ə. 1) tropik ölkələrdə bitən ağac növü; 2) kamfora; 3) m. ağ; qar kimi ağ

  Tam oxu »
 • KAFURİ

  ə. kafura aid olan, kafur kimi

  Tam oxu »
 • KAFURVƏŞ

  ə. və f. kafur rəngli, dümağ, ağappaq

  Tam oxu »
 • KAFÜ NUN

  ə. «künfəyəkun» ifadəsinin qısaldılmış forması («künlə nun» kimi də işlədilir)

  Tam oxu »
 • KAĞƏD

  f. bax kağəz

  Tam oxu »
 • KAĞƏZ

  f. 1) kağız; 2) məktub, namə

  Tam oxu »
 • KAH

  f. bax kəh

  Tam oxu »
 • KAHİL

  ə. 1) tənbəl, ağırtərpənən, astagəl; 2) m. key

  Tam oxu »
 • KAHİN

  ə. 1) qeybdən xəbər verən (adam); 2) bütpərəstlərdə: din xadimi ruhani; 3) peyğəmbər; 4) m. uzaqgörən, müdrik

  Tam oxu »
 • KAHİNANƏ

  ə. və f. kahin kimi, özünü kahinə oxşadaraq

  Tam oxu »
 • KAHİNƏ

  ə. kahin qadın

  Tam oxu »
 • KAHKƏŞAN

  f. bax kəhkəşan

  Tam oxu »
 • KAHRÜBA

  f. «saman oğrayan» bax kəhrəba

  Tam oxu »
 • KAX

  f. 1) köşk; 2) qəsr, saray

  Tam oxu »
 • KAİN

  ə. var olan, mövcud olan

  Tam oxu »
 • KAİNAT

  ə. «kam» c. var olan şeylərin hamısı; aləm

  Tam oxu »
 • KAKİL

  f. bax kakul

  Tam oxu »
 • KAKİLBAZ

  f. kəkili ilə məşğul olan, saçına çox qulluq edən

  Tam oxu »
 • KAKİLŞİKƏN

  f. kəkili qıvrım, qıvrımsaçlı, saçı buruq-buruq

  Tam oxu »
 • KAKUL

  f. 1) saç, zülf // gözəlin saçı, sevgilinin zülfü; 2) kəkil

  Tam oxu »
 • KALA

  f. 1) parça, toxuma; 2) maya, kapital

  Tam oxu »
 • KALBÜD

  f. 1) bədən, gövdə; 2) qəlib, forma

  Tam oxu »
 • KALƏK

  f. kal yemiş; kəlik

  Tam oxu »
 • KAM

  KAM1 f. arzu, məqsəd, istək, məram. Kami-dil ürək arzusu. KAM2 f. ağız

  Tam oxu »
 • KAMBƏXŞ

  f. hər kəsin istək və arzusunu yerinə yetirən

  Tam oxu »
 • KAMBİN

  f. öz arzusuna çatan

  Tam oxu »
 • KAMCU

  KAMCU(Y) f. 1) arzusuna çatmağa çalışan; 2) öz mənfəətini güdən

  Tam oxu »
 • KAMCUY

  KAMCU(Y) f. 1) arzusuna çatmağa çalışan; 2) öz mənfəətini güdən

  Tam oxu »
 • KAMGİR

  f. arzusuna çatmış, kamına çatmış

  Tam oxu »
 • KAMİL

  ə. 1) bütün, tamam // tam, nöqsansız; 2) yetişmiş, təkmilləşmiş, püxtələşmiş; 3) yaşa dolmuş, bişkin, təcrübəli; 4) elmli, bilikli; 5) əruz vəznində b

  Tam oxu »
 • KAMİLƏ

  ə. yetişmiş, kamilləşmiş (qadın)

  Tam oxu »
 • KAMİLƏN

  ə. bütün, tamamilə, büsbütün, hamılıqla

  Tam oxu »
 • KAMİLÜSSEYR

  ə. mükəmməl seyr edən, hər yeri yaxşı-yaxşı seyr edən

  Tam oxu »
 • KAMİN

  ə. gizli(n)

  Tam oxu »