Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • Y

  ə. ərəb əlifbasının 28-ci, fars əlifbasının 32-ci, əski Azərbaycan əlifbasının 33-cü hərfi; əbcəd hesabında 10 rəqəmini ifadə edir

  Tam oxu »
 • YA

  YA1 ə. ərəb əlifbasında hərfinin adı. YA2 ə. ey! ay!

  Tam oxu »
 • YAB

  f. tapan, olan

  Tam oxu »
 • YABİS

  ə. quru, qurumuş

  Tam oxu »
 • YABİSƏ

  ə. 1) quru, torpaq; 2) materik, qitə

  Tam oxu »
 • YAD

  f. bax yaddaşt (1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • YADDAŞT

  f. 1) xatirə, hafizə; 2) xatirat, memorandum; 3) nota; 4) konspekt, icmal, yazı

  Tam oxu »
 • YADİGAR

  f. 1) xatirə; keçmişi və ya bir şəxsi yada salan şey; 2) yadda saxlamaq üçün verilən hədiyyə; 3) heykəl, büst, abidə

  Tam oxu »
 • YAFƏS

  ə. Nuhun üç oğlundan birinin adı

  Tam oxu »
 • YAFƏSİ

  ə. Yafəsə aid olan, Yafəsdən olan

  Tam oxu »
 • YAHU

  ə. 1) ay Allah! aman Allah! 2) ey, bura bax, səninləyəm!

  Tam oxu »
 • YAXUD

  f. ya, ya da

  Tam oxu »
 • YAİ

  ə. ərəb dilində hərfinə aid olan, hərfi olan

  Tam oxu »
 • YAQUT

  ə. 1) qırmızı rəngli qiymətli daş; 2) m. qırmızı (rəng)

  Tam oxu »
 • YAQUTRƏNG

  ə. və f. yaqut rəngində olan, yaqut rəngli; qırmızı

  Tam oxu »
 • YAR

  f. 1) dost, yoldaş; 2) sevgili, məşuq, məşuqə; 3) tanış, aşna; 4) yardımçı, köməkçi. Yari-vəfadar vəfalı yar; yari-qar «mağara yoldaşı» Məhəmməd peyğə

  Tam oxu »
 • YARA

  f. 1) qüvvət, qüdrət, güc; 2) cürət, cəsarət

  Tam oxu »
 • YARAİ

  f. 1) qüvvətli; qüdrətli; güclü; 2) cürətli, cəsarətli

  Tam oxu »
 • YARİ

  f. 1) dostluq, yoldaşlıq; 2) yardım, kömək

  Tam oxu »
 • YARİGƏR

  f. köməkçi

  Tam oxu »
 • YAS

  ə. bax yə’s

  Tam oxu »
 • YASƏMƏN

  f. yazın əvvəllində ağ, qırmızı və bənövşəyi rəngdə ətirli salxımvari çiçək açan ağac; həmin ağacın çiçəyi

  Tam oxu »
 • YASİN

  ə. Qur’anda bir surənin adı

  Tam oxu »
 • YAVƏ

  f. boş danışıq, hədərən-pədərən, naqqallıq

  Tam oxu »
 • YAVƏDƏRAİ

  f. boşboğazlıq, naqqallıq

  Tam oxu »
 • YAVƏGU

  f. hərzə danışan; çərənçi, boşboğaz, naqqal

  Tam oxu »
 • YAVƏGUİ

  f. çərənçilik, boşboğazlıq, naqqallıq

  Tam oxu »
 • YAVƏR

  f. 1) yardımçı, köməkçi; 2) adyudant; 3) keçmiş İran ordusunda və polisində; mayor

  Tam oxu »
 • YAVƏSƏRA

  f. naqqal, boşboğaz, gopçu

  Tam oxu »
 • YAVƏSƏRAİ

  f. naqqallıq, boşboğazlıq, gopçuluq

  Tam oxu »
 • YAVÜ SİN

  ə. «Yasin» surəsinin adının variantı

  Tam oxu »
 • YE

  f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı

  Tam oxu »
 • YEGAN

  f. bax yegə

  Tam oxu »
 • YEGAN-YEGAN

  f. birər-birər, ayrı-ayrı

  Tam oxu »
 • YEGANƏ

  f. 1) birinci, birinci olaraq; 2) yalnız, tək; 3) m. nadir, çətin ələ düşən

  Tam oxu »
 • YEGƏ

  f. bax yek

  Tam oxu »
 • YEK

  f. bir, tək, vahid

  Tam oxu »
 • YEKAYEK

  f. bir-bir, tək-tək, bircə-bircə

  Tam oxu »
 • YEKBAR

  f. 1) bir dəfə; 2) birdən, bir dəfədə

  Tam oxu »
 • YEKBƏDƏN

  f. «bir bədən kimi birləşmiş» m. müttəfiq, ittifaq bağlamış

  Tam oxu »
 • YEKCA

  f. bir yerdə; birlikdə, birgə, toplu halında

  Tam oxu »
 • YEKCAN

  f. can bir qəlbdə

  Tam oxu »
 • YEKCƏHƏT

  f. və ə. 1) birtərəfli; 2) bir üzlü, bir sifətli; 3) ardıcıl; 4) əlbir

  Tam oxu »
 • YEKÇEŞM

  f. 1) bir gözlü; 2) əyri, çəp (göz haqqında)

  Tam oxu »
 • YEKDANƏ

  f. 1) tayı-bərabəri olmayan; misilsiz, tək; 2) çox az; nadir

  Tam oxu »
 • YEKDƏST

  f. 1) bir əlli (adam haqqında); 2) m. birgə çalışanlardan hər biri

  Tam oxu »
 • YEKDİGƏR

  f. bir-birini, bir-birinə

  Tam oxu »
 • YEKDİL

  f. ürəyi bir; həmrəy, dilbir, əlbir

  Tam oxu »
 • YEKNƏSƏQ

  f. və ə. bir üsulla, bir cür, bir qayda ilə (iş, hərəkət və s. haqqında); zəngin olmayan, hamısı eyni cür olan

  Tam oxu »
 • YEKPARƏ

  f. 1) bütöv, parçalanmamış; 2) bir qədər, azacıq, az miqdarda

  Tam oxu »