Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • L

  ə. ərəb əlifbasının 23-cü, fars əlifbasının 27-ci, əski Azərbaycan əlifbasının 28-ci hərfi; əbcəd hesabında 30 rəqəmini ifadə edir

  Tam oxu »
 • LABƏ

  LABƏ1 f. xahiş, istək, dilək, yalvarma. LABƏ2 f. 1) kinayə; 2) hiylə, yalan; 3) zarafat, hənək

  Tam oxu »
 • LABİS

  ə. geyinmiş, geyən

  Tam oxu »
 • LABÜD

  LABÜD(D) ə. 1) çox lazım, vacib, zəruri, mütləq; 2) çarəsiz, hər halda

  Tam oxu »
 • LABÜDD

  LABÜD(D) ə. 1) çox lazım, vacib, zəruri, mütləq; 2) çarəsiz, hər halda

  Tam oxu »
 • LABÜDDƏN

  LABÜD(D)ƏN ə. labüd olaraq; mütləq

  Tam oxu »
 • LABÜDƏN

  LABÜD(D)ƏN ə. labüd olaraq; mütləq

  Tam oxu »
 • LACƏRƏM

  ə. 1) şübhəsiz, əlbəttə; 2) nəhayət, xülasə; 3) lazım(dır), gərək(dir)

  Tam oxu »
 • LACİVƏRD

  f. 1) mavi rəngli qiymətli daş; 2) mavi rəng; mavi

  Tam oxu »
 • LACİVƏRDİ

  f. lacivərd rəngində, göy (rəng)

  Tam oxu »
 • LAEH

  ə. 1) parlayan, parlaq; 2) xatirə gələn, yada düşən

  Tam oxu »
 • LAƏQƏL

  LAƏQƏL(L) ə. 1) ondan az olmaz; 2) heç olmazsa, az da olsa

  Tam oxu »
 • LAƏQƏLL

  LAƏQƏL(L) ə. 1) ondan az olmaz; 2) heç olmazsa, az da olsa

  Tam oxu »
 • LAƏQƏLLƏN

  ə. heç olmazsa

  Tam oxu »
 • LAƏLAC

  ə. çarəsiz, əlacsız; sağalmaz, sağalması mümkün olmayan

  Tam oxu »
 • LAF

  f. 1) boş söz; boşboğazlıq, laqqırtı; 2) söz-söhbət, danışıq. Lafi-dəhən ağızda deyilib həyata keçirilməyən söz, boş söz

  Tam oxu »
 • LAFƏTA

  ə. gənc olmayan, dəliqanlı olmayan, igid olmayan

  Tam oxu »
 • LAFƏVALLAH

  ə. vallah, yox! Allaha and olsun ki, belə deyil!

  Tam oxu »
 • LAFÜ GƏZAF

  f. hop-gop, bihudə söz

  Tam oxu »
 • LAFZƏN

  f. laf vuran; gopçu

  Tam oxu »
 • LAĞƏR

  f. arıq, ətsiz-cansız, zəif

  Tam oxu »
 • LAHİQƏ

  ə. bir şeyin sonuna əlavə edilən başqa şey; əlavə

  Tam oxu »
 • LAHİM

  ə. ətyeyən

  Tam oxu »
 • LAHÖVL

  ə. Quranda həmin sözlə başlayan bir ayənin adından Qüdrət (qüvvət) yoxdur

  Tam oxu »
 • LAHUT

  ə. ilahiyyat

  Tam oxu »
 • LAHUTİ

  ə. ilahiyyat elminə mənsub, bu elmə aid

  Tam oxu »
 • LAHUTMƏNZƏR

  ə. ilahi görünüşlü, nurani görkəmli, gözəl mənzərəli

  Tam oxu »
 • LAİB

  ə. oynayan; oyunçu

  Tam oxu »
 • LAİBTİDA

  LAİBTİDA’ ə. başlanğıcı olmayan; əzəli

  Tam oxu »
 • LAİHƏ

  ə. bax layihə

  Tam oxu »
 • LAİLAH

  ə. «la ilahə illəllah» ifadəsinin ixtisarı

  Tam oxu »
 • LAKİN

  ə. ancaq, amma

  Tam oxu »
 • LAQEYD

  ə. qeydsiz, qayğısız, etinasız

  Tam oxu »
 • LAQEYDANƏ

  ə. və f. laqeydcəsinə, laqeydliklə

  Tam oxu »
 • LAL

  f. danışıq qabiliyyəti olmayan, danışa bilməyən

  Tam oxu »
 • LALƏ

  f. qırmızı rəngli gül. Lalei-həmra’ qırmızı lalə; lalei-ne’man əsməgül, qırmızı gül növü

  Tam oxu »
 • LALƏFAM

  f. bax laləgun

  Tam oxu »
 • LALƏGUN

  f. lalə kimi; qırmızı

  Tam oxu »
 • LALƏRƏNG

  f. lalə rəngli; al

  Tam oxu »
 • LALƏRÜX

  LALƏRÜX(SAR) f. bax laləüzar

  Tam oxu »
 • LALƏRÜXSAR

  LALƏRÜX(SAR) f. bax laləüzar

  Tam oxu »
 • LALƏÜZAR

  f. və ə. lalə yanaqlı, üzü lalə kimi qəşəng

  Tam oxu »
 • LALƏVƏR

  f. lalə kimi

  Tam oxu »
 • LALƏVƏŞ

  f. laləyə bənzəyən

  Tam oxu »
 • LALƏZAR

  f. çoxlu lalə bitmiş yer; laləlik

  Tam oxu »
 • LAM

  ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı

  Tam oxu »
 • LAME

  LAME’ ə. parlaq, parlayan, işıldayan

  Tam oxu »
 • LAMƏHALƏ

  ə. 1) çarəsiz, istər-istəməz; 2) şübhəsiz, labüd; 3) heç olmazsa

  Tam oxu »
 • LAMƏHƏL

  LAMƏHƏL(L) ə. bax laməkan (1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • LAMƏHƏLL

  LAMƏHƏL(L) ə. bax laməkan (1-ci mənada)

  Tam oxu »