Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • R

  ə. ərəb əlifbasının 10-cu, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 12-ci hərfi; əbcəd hesabında 200 rəqəmini ifadə edir

  Tam oxu »
 • RABBƏ

  ə. ögey ana; analıq

  Tam oxu »
 • RABE

  RABE’ ə. 1) dördüncü; 2) dördüncü övlad (oğul)

  Tam oxu »
 • RABİƏ

  ə. 1) dördüncü; 2) dördüncü qız (övlad)

  Tam oxu »
 • RABİƏN

  ə. dördüncü olaraq, dördüncü dəfə; dördüncüsü

  Tam oxu »
 • RABİTƏ

  ə. 1) iki şeyi bir-birinə bağlayan ip və s.; bağ, bənd; 2) münasibət, mənsubiyyət; 3) əlaqə; 4) cümlədə tərkibləri birbirinə bağlayan bağlayıcı

  Tam oxu »
 • RACE

  RACE’ ə. 1) qayıdan; 2) aid olan

  Tam oxu »
 • RACEH

  ə. başqasından üstün tutulan

  Tam oxu »
 • RACİ

  ə. rica edən, xahiş edən

  Tam oxu »
 • RACİL

  ə. ayaqla yol gedən; piyada

  Tam oxu »
 • RACİLƏN

  ə. ayaqla gedərək

  Tam oxu »
 • RADDƏ

  ə. 1) dərəcə, mərtəbə; 2) təxminən, təqribən, radə (ancaq vaxt haqqında)

  Tam oxu »
 • RAFE

  RAFE’ ə. yüksələn, qalxan, qaldıran, ucaldan

  Tam oxu »
 • RAFİZƏ

  RAFİZƏ1 ə. 1) inkar edən; 2) dindən dönən; kafir. RAFİZƏ2 ə. şiələrdə təriqət adı

  Tam oxu »
 • RAFİZİ

  ə. rafizə təriqətinə mənsub müsəlman

  Tam oxu »
 • RAĞİB

  ə. 1) rəğbət göstərən; 2) arzulayan, istəyən

  Tam oxu »
 • RAH

  RAH1 f. bax rəh. RAH2 ə. 1) şərab, çaxır; 2) m. sevinc, kef

  Tam oxu »
 • RAHBAN

  f. bax rəhban2

  Tam oxu »
 • RAHBƏR

  f. bax rəhbər

  Tam oxu »
 • RAHƏ

  ə. əlin içi; ovuc, kəf, aya

  Tam oxu »
 • RAHƏT

  ə. rahat

  Tam oxu »
 • RAHƏTƏFZA

  RAHƏTƏFZA(Y) ə. və f. rahatlıq artıran, rahat edən; rahatlandıran

  Tam oxu »
 • RAHƏTƏFZAY

  RAHƏTƏFZA(Y) ə. və f. rahatlıq artıran, rahat edən; rahatlandıran

  Tam oxu »
 • RAHƏTHÜLQUM

  ə. bax rahətülhülqum

  Tam oxu »
 • RAHƏTİ

  ə. rahatlıq

  Tam oxu »
 • RAHƏTRƏSAN

  ə. və f. rahatlıq verən; rahatlandıran

  Tam oxu »
 • RAHƏTÜLHÜLQUM

  ə. şəkər, nişasta, bəzən də qoz və ya fındıq qatılmaqla bişirilən Şərq şirniyyatı

  Tam oxu »
 • RAHGÜZAR

  f. bax rəhgüzar, rəhgüzər

  Tam oxu »
 • RAHİ

  RAHİ1 f. bir dəfə, bir yol. RAHİ2 f. yolçu, yolla gedən

  Tam oxu »
 • RAHİB

  ə. monastırda tərki-dünya yaşayan xristian (kişi)

  Tam oxu »
 • RAHİBƏ

  ə. monastırda tərki-dünya yaşayan xristian qadın

  Tam oxu »
 • RAHİLƏ

  ə. yük heyvanı

  Tam oxu »
 • RAHİLƏRAN

  ə. və f. yük heyvanı ilə gedən, yük heyvanı ilə yük daşıyan

  Tam oxu »
 • RAHİM

  ə. rəhm edən; rəhmli, rəhmdil, mərhəmətli

  Tam oxu »
 • RAHNÜMA

  f. bax rəhnüma

  Tam oxu »
 • RAHNÜMUN

  f. bax rəhnümun

  Tam oxu »
 • RAHVAR

  f. yorğa at, yorğa yerişli at

  Tam oxu »
 • RAHYAB

  f. yol tapan, qurtulan, xilas olan

  Tam oxu »
 • RAHZƏN

  f. yolkəsən, quldur

  Tam oxu »
 • RAHZƏNİ

  f. quldurluq, yolkəsənlik

  Tam oxu »
 • RAİ

  RAİ1 ə. 1) « r » hərfi ilə qurtaran; 2) görən. RAİ2 ə. 1) çoban; 2) keşiş

  Tam oxu »
 • RAİD

  ə. gur səs çıxaran; gurlayan

  Tam oxu »
 • RAİQ

  ə. xalis, saf

  Tam oxu »
 • RAİŞ

  ə. rüşvət alanla rüşvət verən arasındakı vasitəçi

  Tam oxu »
 • RAİZ

  ə. bax rayiz

  Tam oxu »
 • RAKE

  RAKE’ ə. namaz qılanda əyilən, rüku edən

  Tam oxu »
 • RAKİB

  ə. minən, minici; sərnişin

  Tam oxu »
 • RAKİBƏN

  ə. at və s. minmiş halda

  Tam oxu »
 • RAKİD

  ə. durğun, sakit, hərəkətsiz (su və ya hava haqqında)

  Tam oxu »
 • RAKİƏN

  ə. əyilərək, rüku edərək

  Tam oxu »