ŞƏKLƏMƏK

ŞƏKLƏMƏK – SALLAMAQ Gah qulaqlarını sallayır, gah da yad bir səs eşitmiş kimi şəkləyirdi (Mir Cəlal).

ŞƏXSİ
ŞƏLƏ

Digər lüğətlərdə