ƏBƏDİ

ƏBƏDİ – MÜVƏQQƏTİ Sübhün əbədi aşiqləri olan boz torağaylar havalanıb səhər nəğmələrini oxuyur (M.Rzaquluzadə); Xalq müvəqqəti sükutu pozaraq dedi (M.S.Ordubadi).

EYNİLİK
ƏBƏDİLİK

Digər lüğətlərdə