AQNOZİA

\[alm = fr. Agnosie; ing. Agnosia; osm. tr. fıkdan-i marifet-i hissiyye; ər. حغ حُ يؼشفح فمذاٌ \] – hiss orqanlarında hər hansı bir pozğunluq, yaxud, əksiklik olmamasına rəğmən idrakın olmaması, pozulması. Kəlmə yunan dilindən digər dillərə keçmişdir. Hərfi mənada bilinməyən, məlum olmayan deməkdir. Sokrata görə aqnozia fəlsəfədə sualları cavablamaq üçün əsas istinadgahın olmaması, yaxud hardan başlayacağını bilməməyə deyilir. Söz mənşəcə yunan sözüdür. Bizim dilimizə isə rus – avropa kanalı vasitəsilə transfer edilmişdir.
AQNOSTİSİZM
ALGU
аони́ды внуша́ться нака́том ночни́к озерови́дный описа́тельство пикообра́зный гла́женый жена́тый заверя́ть здра́вие койне́ ми́тинг невесёлый шимо́за aural automatical Loot mosquito nebbish tot lot unobtrusive weigh-house расстреливать цокать