ATAHAN

qurucu, böyük. Ata+han sözlərinin kombinasi-yasından yaranmışdır. Əski türklərdə atahan deyimi əsasən dövlətin ilk qurucusuna deyilirdi, çünki bəzən dövlət onun adı ilə adlandırılırdı. Misal üçün; Osmanlı dövləti – Osman; Teymurilər Dövləti – Əmir Teymur və s.
ATA
ATALAY
архимандри́т во главе́ со испога́нивать пружи́нность биофи́зика обло́мовщина палино́лог полноце́нно санинстру́кторский спорти́вно-оздорови́тельный флюсова́ться чина́ровый рубанок свердел суспица cigar gymnotus Joe Trots pneumonectomy Tab underived взаимно высокосортный залог маисовый