ATASAGUN

ulu həkim. Ata+saqun sözlərinin kombina-siyasından əmələ gəlmişdir. Saqun şamanist təlimlərdə ən yaxşı özünü göstərən fərqlənən qamlar üçün işlədilirdi. Hərfi anlamda ən yaxşı müalicə edən, dərdə dərman edən adam deməkdir.
ATARAKSİYA
ATEİZM
видеоби́знес документали́стика истомля́ться перелакиро́вывать разы́скивать яса́чник в гробу я вида́л жиле́тка зави́вка загрунто́вываться удобопроизноси́мость уличи́ть услади́тельный хло́паться arrondissement charlotte decurrent guttatim moot hall parabola pooka switchman torpedo bomber загримировать настроиться