Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • ÇAĞ

  ÇAĞ – XƏSTƏ O zaman isə Rüstəmin çağ vaxtı idi (M.İbrahimov); Anam xəstədir, müsyö, vəziyyəti çox ağırdır (S

  Tam oxu »
 • ÇAĞA

  ÇAĞA – BÖYÜK Xalisə çağanın əskisini yuyanda birini orada unudubdur, get onu gətir, gəl (S.S.Axundov); Qəməri güldürdüyün yetər, bir az da səndən böyü

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRIŞ

  ÇAĞIRIŞ – ƏMR Mayanın gözlərində incə və mehriban duyğular, təlaş dolu xoş bir intizar və çağırış vardı (M

  Tam oxu »
 • ÇAXNAŞMA

  ÇAXNAŞMA – SAKİTLİK Çaxnaşma düşdü (M.Süleymanlı); Ətrafda sakitlikdir (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »
 • ÇAXNAŞMAQ

  ÇAXNAŞMAQ – SAKİTLƏŞMƏK İzdiham çaxnaşdı (S.Vəliyev); Nəhayət, sakitləşdi (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • ÇAL

  ÇAL – QARA Seyrək, çal saçlarını da azacıq isladıb, arxaya darayırdı (S.Qədirzadə); Mariana yəqin ki bunu duyub, qara, sıx kirpiklərini aşağı endirdi

  Tam oxu »
 • ÇALA

  ÇALA – DÜZ Çox çətinliklə Məmişi çaladan çıxartdılar (M.Talıbov); Düzdə oturdular (M.Hüseyn)

  Tam oxu »
 • ÇALIŞQAN

  ÇALIŞQAN – TƏNBƏL Çox gözəl! Yaşasın çalışqan kənd qadınları (Ə.Haqverdiyev); Tənbəl adam fikirli olar (Ata

  Tam oxu »
 • ÇALIŞMAQ

  ÇALIŞMAQ – VEYLLƏNMƏK Biz çalışmalıyıq ki, ayrı-ayrı adamların əvəzinə ümumi camaat varlansın, kolxoz dövlətlənsin (Ə

  Tam oxu »
 • ÇAŞBAŞ

  ÇAŞBAŞ – TOXTAQ Çaşbaş qaldı (“Azərbaycan”); Gülşənin manqası iki günə qurtarmağı qət etdiyi halda bu arvad çox toxtaq danışırdı (Ə

  Tam oxu »
 • ÇAŞMAQ

  ÇAŞMAQ – TOXTAMAQ Rantik bir anlığa çaşdı (C.Əmirov); Cahangir hərbi toxtadıb ortalığa təslim məsələsini atmışdı (S

  Tam oxu »
 • ÇEVİK

  ÇEVİK – ÖLÜVAY Hərəkətləri çevik, yerişi quş kimi yüngül idi (İ.Şıxlı); Mənim ölüvay adamdan xoşum gəlmir (İ

  Tam oxu »
 • ÇEVİKLİK

  ÇEVİKLİK – ÖLÜVAYLIQ Onun yerişində, hərəkətlərində əvvəlki zirəklik, çeviklik yox idi (C.Məmmədov); Onun ölüvaylığıdır ki, biz əzab çəkirik (“Azərbay

  Tam oxu »
 • ÇƏKİLMƏK

  ÇƏKİLMƏK – QABARMAQ Dəniz gah qabarır, gah da çəkilir

  Tam oxu »
 • ÇƏKİŞMƏK

  ÇƏKİŞMƏK – BARIŞMAQ Sözləri düz gəlmədi, çəkişdilər. Barışdı nə qədər ayrı düşənlər (C.Novruz). ÇƏKİŞMƏK – BƏRKİŞMƏK Çəkişməsən, bərkişməzsən (Ata

  Tam oxu »
 • ÇƏKMƏK

  ÇƏKMƏK – BURAXMAQ Uğur cilovu çəkdi (M.Süleymanzadə); Atın başını buraxdı

  Tam oxu »
 • ÇƏLİMSİZ

  ÇƏLİMSİZ – KÖK Bakıdan gələn, çəlimsiz müstəntiqin biri bizi bəzi adamların yanında gözükölgəli etsin (T

  Tam oxu »
 • ÇƏNLİ

  ÇƏNLİ – AYDIN Qoynu gah aydın havalı, gah çənli, dumanlı (R.Rza)

  Tam oxu »
 • ÇƏPƏKİ

  ÇƏPƏKİ – DÜZ Yarməmməd çəpəki qovluğa baxdı (M.İbrahimov); Səməd çevrilib düz oturdu (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • ÇƏPİNƏ

  ÇƏPİNƏ – DÜZÜNƏ ...Ona bir çəpinə baxdım (Mir Cəlal); Tərsinə yox, düzünə otur, qoy camaat səni görsün

  Tam oxu »
 • ÇƏRƏNÇİ

  ÇƏRƏNÇİ – QARADİNMƏZ Eh, nə çərənçi kişidir (A.Şaiq); Partizanlar xasiyyətcə müxtəlif adamlardır; gülərüz, qaradinməz, çoxdanışan (S

  Tam oxu »
 • ÇƏRƏNÇİLİK

  ÇƏRƏNÇİLİK – QARADİNMƏZLİK Çərənçilik nəyə gərək (M.İbrahimov); Onun qaradinməzliyi həmişə hamını əsəbiləşdirirdi (C

  Tam oxu »
 • ÇƏTİN

  ÇƏTİN – RAHAT Ulduzlar sayrışanda; Qəlb qəlbə qarışanda; Çətin olur ayrılmaq; Göz-gözə alışanda (Bayatı); Qoy bir an ürəyim rahat döyünsün; Bu qədər i

  Tam oxu »
 • ÇƏTİNLƏŞMƏK

  ÇƏTİNLƏŞMƏK – ASANLAŞMAQ Düşünürdüm ki, oğlan qəflət qaçıb tramvaya minsə, işim çətinləşəcəkdir (C.Əmirov); Bəxtimizdən oğlanın özü bizim işimizi asan

  Tam oxu »
 • ÇƏTİNLİK

  ÇƏTİNLİK – ASANLIQ Çit bazarı kasadlaşmışdı, ya pul tərəfdən çətinlik çəkirsiniz? (Ə.Haqverdiyev); Düşmən gəldi, asanlıqla bildiyini elədi (Ə

  Tam oxu »
 • ÇIXIQ

  ÇIXIQ – BATIQ Sinəsi batıq, sifəti saralıb, çiyinləri qalxıb (Ə.Haqverdiyev); Ayaz gördü ki, onun geniş alnındakı çıxıq, yanaqlarındakı nazik damarlar

  Tam oxu »
 • ÇIXIŞ

  ÇIXIŞ – GİRİŞ Kinoteatrın çıxış və giriş yerləri ayrıdır

  Tam oxu »
 • ÇIXMAQ

  ÇIXMAQ – GİRMƏK Zənən hamamı kimi biri girir, biri çıxır (C.Cabbarlı)

  Tam oxu »
 • ÇILĞIN

  ÇILĞIN – SAKİT Külək çox sərt və çılğın idi (M.İbrahimov); Yanvar ayı olduğuna baxmayaraq, hava sakit və mülayim idi (M

  Tam oxu »
 • ÇILĞINLIQ

  ÇILĞINLIQ – DİNCLİK Adamlar dinclik və sakitlik istəyirlər, hərbi çılğınlıq istəmirlər

  Tam oxu »
 • ÇILPAQ

  ÇILPAQ – GEYİMLİ Yalnız buna görə çılpağam çılpaq (S.Rüstəm); Qapı açıldı, cavan və təmiz geyimli bir oğlan içəri girdi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏKLƏNMƏK

  ÇİÇƏKLƏNMƏK – SOLMAQ Larisanın gülşəni yenə çiçəkləndi (M.Hüseyn); Baharın yaşıl gözəlliyi tez soldu, tez çəkildi (M

  Tam oxu »
 • ÇİN

  ÇİN – YALAN Mənim yuxum çin oldu. C.Bərgüşad. Xanım, hamısı yalandır (S.S.Axundov)

  Tam oxu »
 • ÇİRKAB

  ÇİRKAB – TƏMİZLİK Xirtdəyə qədər çirkab içərisinə getdi (M.Talıbov); Beş adam gələndə heç olmasa bir təmizlik görsün (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ÇİRKİN

  ÇİRKİN – SƏLİQƏLİ Tamam bir çox çirkin hərəkət və adətləri mənə tərk etdirdi (S.S.Axundov); O işində də səliqəli idi (C

  Tam oxu »
 • ÇİRKLİ

  ÇİRKLİ – TƏMİZ Polislər çarpayının üstünə yığılan çirkli paltarlara baxdıqda qadına dedi (S.Vəliyev); Yorğan-döşək təmizdir (C

  Tam oxu »
 • ÇİRMƏKLİ

  ÇİRMƏKLİ – AÇIQ Tüstülü ocaq başında, qolları çirməkli; Paltar yuyur anam (R.Rza); Yaxası açıq oğlan yenə mızıldadı (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ÇİRMƏLƏMƏK

  ÇİRMƏLƏMƏK – AÇMAQ Qollarını işgüzar adamlar kimi dirsəyinədək çirmələmişdi (S.Qədirzadə); Köynəyinin qolunu açmışdı (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • ÇOCUQ

  ÇOCUQ – YAŞLI Siz onu bacarmazsınız, siz hələ çocuqsunuz (C.Cabbarlı); Yaşlı adamdır, onu hər işə göndərməyin

  Tam oxu »
 • ÇOXALMAQ

  ÇOXALMAQ – AZALMAQ İnsanın iş günü; azalsa da, çoxalsa da; İnsanlığın iş günü bitməyəcək (R.Rza)

  Tam oxu »
 • ÇOXBİLMİŞ

  ÇOXBİLMİŞ – MAĞMUN Yoldaş Aslan, mən bicəm, amma sən məndən də çoxbilmişsən (M.İbrahimov); O, Allahın mağmunudur (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • ÇOXDAN

  ÇOXDAN – İNDİ Bu yuxunu biz çoxdan eşitmişik (C.Cabbarlı); Görəsən indi də qarğı danışarmı, ona əfsanə desək (R

  Tam oxu »
 • ÇOXLU

  ÇOXLU – AZ Məhsuldarlığı artırmaq, çoxlu var qazanmaq haqqında az iş görmüşük (Ə.Vəliyev)

  Tam oxu »
 • ÇOXLUQ

  ÇOXLUQ – AZLIQ Məhsulun çoxluğu, azlığı bizdən asılıdır (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • ÇOXMƏNALI

  ÇOXMƏNALI – TƏKMƏNALI Sözlər təkmənalı və ya çoxmənalı olur. “Müasir Azərbaycan dili”

  Tam oxu »
 • ÇOXU

  ÇOXU – AZI Gecənin çoxu gedib azı qalmışdı (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »
 • ÇÖKƏK

  ÇÖKƏK – DÜZ Öz yurdlarına, gözəl Borçalı çökəyinə qayıdırlar (F.Kərimzadə); Dağında, düzündə bitməyəydi qaratikan kolu (R

  Tam oxu »
 • ÇÖKMƏK

  ÇÖKMƏK – QALXMAQ Kürün üstünə qaranlıq çökmüşdü (İ.Şıxlı); Bulud göyə qalxmışdı (İ.Şıxlı)

  Tam oxu »
 • ÇÖKÜK

  ÇÖKÜK – QABARIQ Çökük ovurduna bax, gör üzün nə vəziyyətə düşür. Supərisi qızılı saçları ilə qabarıq sinəsini örtdü (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • ÇÖL

  ÇÖL – İÇ Çölüm özgəni yandırır, içim özümü (Anar). ÇÖL – İÇƏRİ Çölün aləmi yandırır, içərin özünü (Ə

  Tam oxu »