Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • ÇIĞ

  I (Biləsuvar, Göyçay, İsmayıllı, Ucar) 1. qarğı aşsüzən (Biləsuvar, Göyçay). – Çığ qarğıdan qayrılır (Biləsuvar) 2

  Tam oxu »
 • ÇIĞI-BIĞI

  (Ucar) uşaq oyunu adı. – Çığı-bığıda dörd-beş uşağ olur

  Tam oxu »
 • ÇIĞLAMAX

  (Ağdaş, Ucar) qarğını uzununa 4 və ya 8 bərabər hissəyə bölmək. – Əli qarğı çığlıyır (Ucar)

  Tam oxu »
 • ÇIĞNAMAX

  (Gəncə, Goranboy, Qazax, Şəmkir, Tovuz, Zaqatala) tapdalamaq, ayaqlamaq. – Sarı toprax gətirif içinə bir az keçi qılı da qatıf çığnıyıllar, soηra tənd

  Tam oxu »
 • ÇIX

  (Culfa) təndirə çörək yapmaq üçün söyüd çubuqlarından toxunmuş alət. – Şiv yığmışam, çıx toxuyacam

  Tam oxu »
 • ÇIXACAĞ

  (Salyan, Yardımlı) bax çıxacax II

  Tam oxu »
 • ÇIXACAX

  I (Basarkeçər) pilləkən. – Uşağı qoyma, çıxacaxdan yıxılar II (Ağdaş, Cəbrayıl) hadisə. – Sə:n başında bir çıxacağ olmalıdı (Cəbrayıl) III (Zəngibasar

  Tam oxu »
 • ÇIXÇÖYÜR

  (Çənbərək) sınıq-salxaq. – Çıxçöyür harava qoşuf gedəmmərəm kin, xəsərrətçiliy ola

  Tam oxu »
 • ÇIXDAŞ

  I (Bərdə) nimdaş, köhnə. – Bir çıxdaş qazan ver maηa, aparım işdədim II (Ağcabədi) yunun darana bilməyən keyfiyyətsiz hissəsi

  Tam oxu »
 • ÇIXMAYARA

  (Naxçıvan, Şahbuz) sızanaq. – Çıxmayara elə tez çıxır, tez də sönür (Naxçıvan); – Bu elə tex çıxır, tez sönür, onunçün çıxmayara de:llər (Şahbuz)

  Tam oxu »
 • ÇIXMAZ

  (Hamamlı) yersiz, düşünülməmiş. – Nə çıxmaz söz danışersaη, adamın əti tökülər

  Tam oxu »
 • ÇIQQA

  I (Gəncə) çələng. – Bəsdi sənə çəx’diyim zəhmət, başıma çıqqa qoymuyajaxsaη ha II (Lənkəran) pipik. – Çıqqası uzun xoruzum var

  Tam oxu »
 • ÇIQQILI

  (Ağbaba, Culfa, Goranboy, Mingəçevir) kiçik, xırda. – Quzu yap çıqqılıdı (Culfa); – Bir çıqqılı işdən ötrü savaşmağ olmaz (Ağbaba)

  Tam oxu »
 • ÇIQQIRIX

  (Cəbrayıl, Gədəbəy) səs. – Uşax sə:rdən oynuyur, heş çıqqırığı da çıxmır (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • ÇIQQIŞ

  (Ordubad) xırda odun. – Biz hırda oduna çıqqış deyərıx

  Tam oxu »
 • ÇILAR

  (Hamamlı) bax kilar. – Çıların haçarı arvaddadı

  Tam oxu »
 • ÇILDIR

  (Borçalı) çayın su çıxmayan qurumuş yeri, hissəsi. – Haraveynan sudan keçərsən, çıldırda saxlamağ olar

  Tam oxu »
 • ÇILDIRRAMAX

  (Şərur) bax çıldırratmax

  Tam oxu »
 • ÇILDIRRATMAX

  (Cəbrayıl) sıçratmaq. – Suyu çıldırratdı, üsdüm bılandı

  Tam oxu »
 • ÇILXA

  (Lənkəran, Yardımlı, Tovuz) tamam, tamamilə. – Ət çılxa yağdı. (Tovuz)

  Tam oxu »
 • ÇILXIÇAPAR

  (Zaqatala) yarasa. – Çılxıçapar uçdu

  Tam oxu »
 • ÇILXO

  (Bakı) bax çılxa

  Tam oxu »
 • ÇILIMPIRRIX

  (Şəmkir) kolluq. – Bura çox çılımpırrıxdı, yeriməy olmur

  Tam oxu »
 • ÇILPAXLIX

  (Culfa, Qazax, Şərur) paltar. – Qışda adama çılpaxlıx lazımdı (Şərur); – Çılpaxlıx alajam uşaxlara (Qazax)

  Tam oxu »
 • ÇILTAN

  (Zaqatala) ağacdələn. – Çıltan səsidir

  Tam oxu »
 • ÇIMÇIX

  (Kəlbəcər) çöl quşu adı. – Çımçıx dağ yerrərində çox olur

  Tam oxu »
 • ÇIMXIR

  (Goranboy, Tovuz) xalis. – Zəhrənin donu çımxır ipəx’di (Tovuz)

  Tam oxu »
 • ÇINIX

  (Lerik, Yardımlı) xəsis. – Çınıxun biridü, heç nəyə qıymey (Yardımlı)

  Tam oxu »
 • ÇINQI

  I (Ağcabədi, Gədəbəy, Şəmkir, Tovuz, Zəngibasar) qığılcım. – A:z, ayna <o yana> dur, çınqı üsdq: düşər yanarsan (Ağcabədi); – Ay oğul, q

  Tam oxu »
 • ÇINQIL

  (İsmayıllı, Quba) itburnu meyvəsi. – Çınqıl dərmana yaxşıdı (Quba)

  Tam oxu »
 • ÇINQIR

  I (Ağbaba) vedrə. – Çınqırın qulpu qırıldı II (Masallı) bax çınqı I

  Tam oxu »
 • ÇINQU

  (Cəlilabad) bax çınqı I. – Ocağ qaleydüg, çınqu çıxeydu gəl görəsən

  Tam oxu »
 • ÇINTIR

  (Zəngibasar) yavan, yağsız. – Bu ət tamam çıntırdı

  Tam oxu »
 • ÇIPALIX

  (Laçın) yüngüllük. – Öz aramızdı, onda çıpalıx var

  Tam oxu »
 • ÇIPAR

  (Qarakilsə) xal-xal. – İnəyin, öküzün xal-xal olanına çıpar deyillər

  Tam oxu »
 • ÇIPXILIX

  (Qax) xırda ağaclı sıx meşə

  Tam oxu »
 • ÇIPIRTI

  (İmişli, Kürdəmir) çırpı. – Çıpırtı yığ ocağı alışdır (İmişli)

  Tam oxu »
 • ÇIPIRTMAX

  (Ağbaba, Cəbrayıl, Qarakilsə, Laçın, Zəngilan) bax çapıtmax. – Qəpiyə gələn sa:t dəhriyi çıpıtdı (Zəngilan); – Yanımnan muşduğumu nətə:r çıpıtdısa, he

  Tam oxu »
 • ÇIPRINMƏG

  (Yardımlı) cəld tərpənmək. – Çıprın bu amanatı çatdır gə

  Tam oxu »
 • ÇIRA

  (Qazax, Şəmkir, İrəvan) qara çıraq. – Əvvəl çıra olur, sora ləmpəydi, indi tay bu işıxlar oluf (Şəmkir)

  Tam oxu »
 • ÇIRABOĞAZI

  (Gəncə) qıf

  Tam oxu »
 • ÇIRAXBAN

  (Şahbuz, Zaqatala) bax çırabban. – Çırax çıraxbanın üsdündədi (Şahbuz); – Çırağı gəti, qoy çıraxbana (Zaqatala)

  Tam oxu »
 • ÇIRAMAX

  (İmişli) salmaq. – Gördüm ki, yox, quzunu ağıla çırame:flar

  Tam oxu »
 • ÇIRAPA

  (Göyçay) çıraq qoyulan yer, çıraqaltı. – Çıranı çırapanın üssə qoy

  Tam oxu »
 • ÇIRÇIR

  I (Qəbələ) çıraq. – Bajı, çırçırı yandır seyvana qoy, qonaxlar gəlillər II (Qazax) şəlalə

  Tam oxu »
 • ÇIRÇIRT

  (İmişli) quş adı. – Bir çırçırt yuası var orda

  Tam oxu »
 • ÇIRX

  (Balakən) bədənin qurşaqdan yuxarı hissəsi. – Qardaşın çırxı ennidi

  Tam oxu »
 • ÇIRIXDIRMAX

  (Naxçıvan) karıxdırmaq, çaşdırmaq. – Niyə çırıxdırırsan, qoymursan diyim

  Tam oxu »
 • ÇIRINTILIX

  (Qazax, Oğuz, Tovuz) 1. arıq. – Bu il heyvannarın hamısı çırıntılıxdı (Tovuz); – Mən çırıntılıx ətə pul vermərəm (Oğuz) 2

  Tam oxu »
 • ÇIRNA

  I (Mingəçevir, Zərdab) əkin üçün yararlı olmayan (yer). – Bu yer çox çırna yerdi (Zərdab) II (Ağcabədi) çör-çöp

  Tam oxu »