Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • ÇİBƏRDƏK

  (Ağbaba) zəif, gücsüz

  Tam oxu »
 • ÇİBİN

  I (Lerik, Yardımlı) milçək II (Masallı, Yardımlı) bal arısı. – Üç yeşik çibin saxlıram (Masallı)

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏ

  I (Kəlbəcər, Kürdəmir, Mingəçevir, Salyan) təzə. – Qıza çiçə paltar tikdilər (Kəlbəcər) II (Şərur) əmi və ya dayıarvadı III (Yardımlı) gözəl, qəşəng

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏX’

  (Hamamlı) qoyun xəstəliyi adı. – Çiçəx’ azarı qoyunu yaman qırır

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏX’SUYU

  (Gəncə, Xanlar, Şahbuz) taxıla verilən ikinci və ya üçüncü su. – Taxılın ikinci suyuna diyərix’ çiçəx’suyu (Şahbuz)

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏLƏ

  (Lənkəran) yağsız (ət)

  Tam oxu »
 • ÇİDARRI

  çidarrı olmax: (Gəncə, Xanlar) məc. məşğul olmaq, başı işə qarışmaq. – Orda çidarrı olmasam, siznən çox danışardım (Xanlar)

  Tam oxu »
 • ÇİG

  I (Dərbənd, Tabasaran) bax çiy II. – Saba-saba bağçeyə girmağ ulməyədu çigdən (Dərbənd) II (Dərbənd) bax çiy IV

  Tam oxu »
 • ÇİGİRTGƏ

  (Ordubad) kitrə. – Mənə ağacdan çigirtgə qopar ver

  Tam oxu »
 • ÇİGLƏMAĞ

  (Dərbənd) çiskinləmək. – Bayir çigliyədü

  Tam oxu »
 • ÇİGYƏN

  (Quba) yeralması

  Tam oxu »
 • ÇİĞRİĞ

  (Quba) dırmıq

  Tam oxu »
 • ÇİX’LİX’

  (Şəki) örtük, çexol

  Tam oxu »
 • ÇİX’NƏ

  (Meğri) çığırtı. – Gecənin bir vədəsi biz cix’niyə tökülüf gəldix’

  Tam oxu »
 • ÇİKİLƏ

  (Başkeçid, Borçalı) baş yaylığı. – Çikilənin uzunu iki arşın, eni üş çərəx’ olor, arvaddar başdarına bağle:llar (Borçalı)

  Tam oxu »
 • ÇİL

  (Ağdam, Kəlbəcər, Oğuz, Zaqatala) vəhşi qaz. – Çil talalarda olur, hər sa:t insana yaxın gəlmir (Oğuz)

  Tam oxu »
 • ÇİLÇİRƏ

  (Şəki) çıraq. – Ağ demirdən qə:rilər demirçilər çilçirəni

  Tam oxu »
 • ÇİLƏ

  I (Salyan) çeçələ barmaq II (Salyan) doğuşdan sonrakı qırxgünlük müddət (qadına aid)

  Tam oxu »
 • ÇİLƏDAĞ

  (Ağdam, Bərdə, Tabasaran, Zəngilan) dərman bitkisi adı. – Çilədağı sınığa qoyullar (Zəngilan); – Çilədağı yəl ulan adam pişirib u yəl ulan yerinə buği

  Tam oxu »
 • ÇİLƏDƏNDİX’

  (Cəbrayıl, Zəngilan) çinədan. – Toyuğun çilədəndi: teyxa daşdı (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • ÇİLƏDİ

  (Bakı, Kürdəmir) uşaq oyunu adı. – Çilədi oynamaxdan ə:qqabını dağıtdın (Kürdəmir)

  Tam oxu »
 • ÇİLƏX’

  (Borçalı) nəsil. – Məhəmməd bizim çiləx’dəndi

  Tam oxu »
 • ÇİLƏKƏN

  (Cəbrayıl, Çənbərək, Qazax, Oğuz, Tovuz, Zəngilan) axar suyun qabağına yığılan çör-çöp, zir-zibil. – Arxın çiləkənin təmizdə, su yaxşı gessin (Zəngila

  Tam oxu »
 • ÇİLƏKƏNNƏMƏX’

  (Cəbrayıl, Qazax, Tovuz) çör-çöplə dolmaq, zibillənib tutulmaq (su arxlarına aiddir). – Oğul, su kəsildi, yəqin qaj (arx) çiləkənniyif (Tovuz); – Suyu

  Tam oxu »
 • ÇİLƏMƏK

  (Şamaxı) tumurcuqlanmaq. – Ağajdar çileyib

  Tam oxu »
 • ÇİLƏSƏR

  (Gədəbəy) işlədilmiş suyun evdən çölə axması üçün düzəldilmiş kiçik arx, şırım. – Çiləsəri təmizdə:η kin, su axıf gessin öydən

  Tam oxu »
 • ÇİLİX’

  I (Daşkəsən) yəhərin altından altın belinə qoyulan keçə, tərlik. – Çiliyi atın belinə qoyollar yəhəri basmasın II (Çənbərək) evin tavanındakı tirlərin

  Tam oxu »
 • ÇİLİX’BURNU

  (Füzuli, Goranboy, İmişli, Laçın, Şəmkir, Şuşa) yabanı bitki adı. – Çilix’burnu qaro:tdan yararrıdı (Şəmkir); – Quzunu orıya apar, çilix’burnu var, ot

  Tam oxu »
 • ÇİLİNG

  I (Quba, Şamaxı) calaq, qələm. – Biyil yüzətən tə:k çiliyim qurudu (Şamaxı) ◊ Çiling vurmağ (Quba) – calamaq, calaq vurmaq

  Tam oxu »
 • ÇİLİS

  (Lənkəran, Meğri, Salyan) xəsis. – Yaxşı adam çilis olmaz (Salyan); – Gör Fəhrat necə çilisdi ki, nənəsinə bir payı da qıymır versin (Meğri)

  Tam oxu »
 • ÇİLLƏKƏN

  (Gəncə, Xanlar) selin gətirdiyi iri kötük və ya ağac. – Selin gətirdiyi yekə ağaca çilləkən deyrix’ (Xanlar)

  Tam oxu »
 • ÇİLLİTMƏG

  (Yardımlı) oğurlamaq. – Bi yerə şeh (şey) qoyməlü dögü, u sa:t çillideylər

  Tam oxu »
 • ÇİLMƏÇİLİX’

  (Yevlax) çilingağac (oyun adı). – Uşaxlar qapıda çilməçiliy oynu:llar

  Tam oxu »
 • ÇİLOSSƏN

  (İsmayıllı, Şamaxı) aşsüzən

  Tam oxu »
 • ÇİLO:UT

  (İmişli) çalağan. – Çilo:ut cücə aparır

  Tam oxu »
 • ÇİLPƏX’

  I (Cəbrayıl) parça qırığı. – O çilpəx’lərdən bir-ikisin gəti mə: II (Cəbrayıl) qaymağın üzündəki nazik təbəqə, qat

  Tam oxu »
 • ÇİM

  I (Ağcabədi, Bakı, Daşkəsən, Goranboy, Xanlar, Kürdəmir, Qazax) tamam, tamamilə. – Ət çox yağlı olanda de:rix’ çim yağdı (Goranboy); – Xüreg lap çim y

  Tam oxu »
 • ÇİMÇƏLƏŞMƏX’

  (Ağbaba, Şərur) ürpəşmək. – Qorxudan ətim çimçələşir (Ağbaba)

  Tam oxu »
 • ÇİMÇƏMMƏX’

  (Şuşa) iyrənmək. – Adam hər şeydən çimçəmməz

  Tam oxu »
 • ÇİMÇİNMƏK

  (Ağsu, Kürdəmir) bax çimçəmməx’. – Xörəkdən tük çıxdı, yap çimçindim (Kürdəmir)

  Tam oxu »
 • ÇİMƏSİL

  (İsmayıllı) itburnu. – Çiməsildə vitamin çox olur

  Tam oxu »
 • ÇİMİLDƏŞMƏX’

  (Tovuz) ürpəşmək. – Qorxumnan bədənim çimildəşdi

  Tam oxu »
 • ÇİMİLLƏŞMƏX’

  (Ağbaba) qaynamağa az qalmaq, qaynama ərəfəsinə çatmaq. – Çay çimildəşir

  Tam oxu »
 • ÇİMİR

  (Gədəbəy, İsmayıllı, Kürdəmir, Qazax, Meğri, Salyan, Şamaxı, Şəki, Şəmkir, Tovuz) mürgü. – Gözümə tezəcə çimir getmişdi, gəlif ça:rdılar (Şəki); – Bu

  Tam oxu »
 • ÇİMLƏMƏG

  (Salyan) belləmək, şumlamaq. – Bossanın yerini payızza çimləmişəm

  Tam oxu »
 • ÇİMPİZ

  (Zaqatala) kotanın ağzına yığılan çör-çöp

  Tam oxu »
 • ÇİN

  I (Ağcabədi, Ağdaş, Bakı, Bərdə, Cəbrayıl, Göyçay, Lənkəran, Tərtər, Zərdab) düz, doğru. – Yuxum çin çıxdı (Cəbrayıl); – Nənəmin yuxusu çin oldu (Zərd

  Tam oxu »
 • ÇİNCƏR

  (Balakən) gicitkən

  Tam oxu »
 • ÇİNÇİRA

  (Şəki) bax çilçirə. – Çinçira: əldə-əyaxda, damda yandırarıx

  Tam oxu »
 • ÇİNÇOVAT

  (Ağdərə) xəbərçi. – Çinçovat adam çox pis adamdı

  Tam oxu »