Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • ÖY

  (Əzizbəyov) arabanın oxu

  Tam oxu »
 • ÖYCİ-ÖYCİ

  (Göyçay) uşaq oyunu adı

  Tam oxu »
 • ÖYCÜ

  (Gədəbəy) fikir, məsləhət, tədbir. – Öycün nədi mən barədə?

  Tam oxu »
 • ÖYCÜL

  (Qarakilsə) öncül, qabaqda gedən (öküz, kəl). – Eçe deyən kimi öycül qabağı çəkir

  Tam oxu »
 • ÖYDAMI

  (Qazax) evin yanında və ya qabağında tikilən mətbəx

  Tam oxu »
 • ÖYDƏ

  (Gəncə) qabaq, əvvəl, tez. – Mən Əlidən öydə evə çatdım

  Tam oxu »
 • ÖYƏC

  (Ordubad, Şərur, Şəki) bax öəç. – Qalxozun yüzdən artığ öyəci var

  Tam oxu »
 • ÖYƏÇ

  (Culfa, Ordubad) bax öəç

  Tam oxu »
 • ÖYƏŞ

  (Ağdam) bax öəç

  Tam oxu »
 • ÖYƏŞDƏMƏX’

  (Xocavənd) bax öəşdəməx’. – Mən qoyunu öyəşdədim gətirdim

  Tam oxu »
 • ÖYƏYANA

  (Naxçıvan) həşərat adı

  Tam oxu »
 • ÖYGÖ:K

  (Cəbrayıl) göyərçinə oxşar quş adı. – Biz öygö:k yeri billix’

  Tam oxu »
 • ÖYGÜNƏMƏX’

  (Hamamlı) yamsılamaq. – Bu mənim ağzımı öygünö:ür

  Tam oxu »
 • ÖYHAL

  (Salyan) əhval. – Onun öyhalı yaxşı döy

  Tam oxu »
 • ÖYKƏLƏMƏX’

  (Qazax) könülsüz, iştahasız yemək. – İşdahı yoxdu, əppəyi ağzına alıf öykəle:r

  Tam oxu »
 • ÖYKÖŞDÜ

  (Çənbərək) oyun adı. – Gəlin ökyöşdü oynuyax

  Tam oxu »
 • ÖYLAD

  (Göyçay) bax övlad

  Tam oxu »
 • ÖYNƏ

  I (Beyləqan, Borçalı, Cəbrayıl, Göyçay, Hamamlı, Qazax, Şərur) bax övnə. – İnəyimiz bir öynə sağılır (Qazax); – Qoyun gündə bir öynə sağına gələr (Şər

  Tam oxu »
 • ÖYNƏMAĞ

  (Dərbənd) yellənmək (yelləncəkdə)

  Tam oxu »
 • ÖYÖY

  (Ağdam, Borçalı, Qazax) qumru. – Ona öyö də de:llər, qumru da de:llər (Borçalı)

  Tam oxu »
 • ÖYRALI

  (Şəki) bir neçə gün bundan qabaq. – Öyralı didilər ki, Bahar gəlir; – Öyralı bizə Məmmədalı gəlmişdi

  Tam oxu »
 • ÖYRƏLİ

  (Cəbrayıl, Mingəçevir) bax öyralı. – Öyrəli Müslimə xalam bizə gəlmişdi (Mingəçevir)

  Tam oxu »
 • ÖYSUMAT

  (Şahbuz) qara çörək

  Tam oxu »
 • ÖYSÜRÜG

  (İmişli) səliqə, qayda. – Öy öysürügdən düşüb, arvad yox, gəlin də uzağda

  Tam oxu »
 • ÖYŞƏX’

  (Gəncə) qonurrəngli quş. – Öyşəx’ çöplər üstündə yumurtdar

  Tam oxu »
 • ÖYÜANA

  (Gəncə) bax öyəyana

  Tam oxu »
 • ÖYÜCCƏ

  (Ucar) b ax nöyüccə. – Öyüccə gər ağacında yuva tikip

  Tam oxu »
 • ÖYÜX

  (Cəbrayıl) bax oyux III, 1

  Tam oxu »
 • ÖYÜX’

  (Tovuz) bax ovux

  Tam oxu »
 • ÖYÜL

  (Naxçıvan) dərə

  Tam oxu »
 • ÖYÜN

  (Karvansaray, Qazax, Şəki) o gün. – Öyün sizə:lmişdim, öydə yoxdun (Qazax)

  Tam oxu »
 • ÖYÜR

  (Meğri) mehriban, səmimi

  Tam oxu »
 • ÖYÜRRƏŞMƏX’

  (Meğri) 1. isinişmək 2. mehriban, səmimi olmaq, birlikdə gəzibdolanmaq. – Bu uşaxlar elə indidən öyürrəşsələ yaxşı olu

  Tam oxu »
 • ÖYÜŞMƏK

  (Zaqatala) tərslik etmək, əsassız mübahisəyə girişmək

  Tam oxu »
 • ÖZƏLƏMMƏX’

  (Çənbərək) təəssüflənmək. – Oruc axşam özələnirdi kin, büvümün yannələlmədim

  Tam oxu »
 • ÖZƏLLƏMƏG

  (Lənkəran) yoğurmaq. Pp

  Tam oxu »
 • ÖZƏLLƏMƏX’

  (Cəbrayıl) deyinmək, öz-özünə danışmaq

  Tam oxu »
 • ÖZƏLLƏMMƏX’

  (Karvansaray, Çənbərək) təəssüflənmək. – Səmət özəllənif büvümün yanına getmədiyinə ö:rə

  Tam oxu »
 • ÖZGƏ

  özgə vırmağ: (Dərbənd) çayda üzmək. – Uşağ çayda özgə vıradi

  Tam oxu »
 • ÖZGƏNDƏ

  (İsmayıllı, Salyan, Şəki) guya. – Özgəndə biz büyün kəndə getməliydüg (İsmayıllı)

  Tam oxu »
 • ÖZGƏNDİNƏ

  (Qazax) öz-özünə. – Özgəndinə nə fikirrəşirsən?

  Tam oxu »
 • ÖZİQAÇDİ

  (Cənubi Azərbaycan) quş adı

  Tam oxu »
 • ÖZMƏC

  (Qax) ipək sap

  Tam oxu »
 • ÖZMƏX’

  (Çənbərək) xəmiri yayıb kəsmək, doğramaq (əriştə üçün). – Ayna yaxşı özür ərişdiyi

  Tam oxu »
 • ÖZMƏNCDİ

  (İsmayıllı) nişastalı. – Əcəb özməncdi undu

  Tam oxu »
 • ÖZÜNƏBƏY

  (Gədəbəy) evlənən oğlan, bəy oğlan. – Özünəbəy kin ortuya çıxdı oynamağa, şavaş töküləjəx’ hər yerdən

  Tam oxu »
 • ÖZÜNƏBƏYLƏR

  (Tovuz) toy günü oğlan evindən gəlin gətirməyə gedən adamlar, oğlanın tay-tuşları

  Tam oxu »
 • ÖZÜNNƏNBƏY

  (Ağcabədi, Bərdə, Yevlax) bax özünəbəy. – Toyda özünnənbəy oynadı, ucuzduğ olar

  Tam oxu »
 • ÖZÜNNƏNBİTMƏ

  (İmişli) əkilmədən, toxum səpilmədən öz-özünə bitmə (taxıl və ya bəzi mədəni bitkilərdə). – Bı zəmi özünnənbitmə taxıldı, əkməmişig onu

  Tam oxu »
 • ÖZÜNÜ BOZARTMAX

  (Qazax) həddibüluğa çatmaq. – Gədənin səsi gərrənif, özünü bozardıf diyəsən

  Tam oxu »