Этимологический словарь азербайджанского языка

 • DREN

  ing. drain – qurutmaq

  Полностью »
 • DRENAJ

  fr. drainage < ing. drain – qurutmaq

  Полностью »
 • DREYF

  holl. drijven – qovmaq, üzmək

  Полностью »
 • DRUMLİN

  irl. droumlin – yüksəklik

  Полностью »
 • DRUZ

  alm. druse – fırça

  Полностью »
 • DUA

  Ərəbcə “çağırmaq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DUDKEŞ

  Dud (tüstü) və keş (cəkən) sözlərindən əmələ gəlib, farscadır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DUKAT

  1140-cı ildə özündə Cənubi İtaliya və Siciliyanı birləşdirən Apuliya ən varlı hersoqluqlardan (duchy) biri idi

  Полностью »
 • DUL

  Qədim mənbələrdə dölək sözü var, “boşluq” anlamını əks etdirib. Ehtimal ki, dul və dölək qohum sözlər olub

  Полностью »
 • DULĞU

  Araba təkərinin topunda deşik olur və ox ora geydirilir. Buna dölək (yəqin ki: dəlik) deyiblər. Dulğu – “oxun topu sürtüb xarab etməməsi üçün topa gey

  Полностью »
 • DUMAN

  “Hər tərəfi örtən” mənasında tomo sözü olub. Tumurcuq (üstü örtülü və yumru olan), duman, hətta tuman (paltar) həmin tomo sözü ilə qohumdur

  Полностью »
 • DURAQOTU

  İndi işlətdiyimiz şüyüd (bu, alınma sözdür) sözünün qarşılığı olub. Mədənin qazını boşaltmaq, durğunluğu ləğv etmək üçün istifadə edilib

  Полностью »
 • DURBİN

  Farscadır, dur (uzaq) və bin (görən) sözlərindən əmələ gəlib, “uzağı gös­tərən” deməkdir. Bin hissəsi nik-bin, bəd-bin tipli sözlərdə də var

  Полностью »
 • DURĞU İŞARƏSİ

  Durmaq feili ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DURNA

  “Boz” (quş) anlamını əks etdirir. Deməli, bu quş rənginə görə “durna” ad­landırılıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DURU

  Durmaq feilindən düzəlmiş sifətdir. Mayenin durulması üçün onun qabda qalması və çöküntü verməsi (durması) lazım gəlir

  Полностью »
 • DURULMAQ

  Bu söz durmaq feili ilə bağlıdır, “durub təmizləmək” mənasını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DUZƏX

  Farsca “cəhənnəm” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DÜBARƏ

  Farsca dü “iki”, barə isə “dəfə” deməkdir (“ikinci dəfə” anlamını verir).Dü şeş (iki şeş) qəlibi üzrə əmələ gəlib

  Полностью »
 • DÜBBƏDÜZ

  Sifətin çoxaltma dərəcəsini bildirir (dümdüz variantı da var). Düpdüz sözünün təhrifi ilə bağlıdır (dialektlərdə düppələmdüz kimi də işlədilir)

  Полностью »
 • DÜBEYTİ

  Alınma sözdür (dü fars, beyt isə ərəb mənşəlidir). Beyt ərəbcə “iki misralıq şeir parçası” deməkdir. Dübeyt dörd misra edir

  Полностью »
 • DÜDƏMƏ

  Farscadır, do (dü) vədəmə (tiyə, bıçaq) sözlərindən əmələ gəlib. İlkin mənası “xəncər” (ikiağızlı kəsər) demək olub

  Полностью »
 • DÜL-DÜL

  İmam Əlinin atının adı olub. Rəvayətə görə, Əli Tovuzun “Düldül” adlanan yerində də olub. İndi bu yer pir hesab olunur

  Полностью »
 • DÜLGƏR

  Alınma sözdür, bizdə onun əvəzinə yonğucu işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DÜM

  Dümqara, dümqırmızı “düm” hissəsi qabaqlar müstəqil leksik vahid olub və “təmiz”, “xalis”, “cılxa”, “çim” anlamlarını əks etdirib

  Полностью »
 • DÜMBƏK

  Sözün əsli dümtək kimi olub. Düm“sağ”, tək isə “sol əl zərbəsi” deməkdir. Deməli, “iki əllə çalınan alət” mənasını verir (hərfi mənası sağ-“sol əl” ki

  Полностью »
 • DÜMBƏLƏK

  Dümbək formasında da işlədilir, “kiçik dəf” (nağara) anlamını əks etdirir, fars mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • DÜMSÜK

  Mənbələrdə tumşıq sözü var və “dimdik” mənasında işlədilib. Dümsük (dümsüklə) sözü onun dəyişmiş formasıdır

  Полностью »
 • DÜNƏN

  Dilimizdə “gecə” anlamını verən tün sözü olub. Dünən kəlməsi tün-ən (əsli: tün və ən) kimi işlədilib və “tündən əvvəlki gün” deməkdir

  Полностью »
 • DÜRDANƏ

  Dürr” və dənə (danə) sözlərindən əmələ gəlib. “Dürr dənəsi” deməkdir. Alın­ma sözdür: dürr” ərəb, danə isə fars mənşəlidir

  Полностью »
 • DÜRMƏK

  Burmaq sözünün təhrifi ilə bağlıdır. İçinə pendir qoyub burulmuş (bü­kül­müş) lavaşa deyirlər. “Buterbrod” mənasına yaxın anlamda işlədilən bu söz qab

  Полностью »
 • DÜRMƏLƏMƏK

  Tür feili “bükmək” mənasında işlədilib. Dürmək ismi dürmələmək feili də onunla kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • DÜRRƏ

  Ərəbcədir, Dürrü kimi də işlədilir, “mirvarid” deməkdir, dürr sözündəndir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DÜRTMƏK

  Qırmaq və qırxmaq, sürmək və sürtmək, qalxmaq və qaldırmaq qəlibi üzrə dür feilindən dürt sözü əmələ gəlib

  Полностью »
 • DÜRTMƏLƏ

  Səpələ qəlibi üzrə dürtmək feilindən (dürt törəmə kökdür) əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DÜSTUR

  Ərəbcədir, “qayda”, “formula” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DÜŞBƏRƏ

  Belə zənn etmək olar ki, sözün əsli quşbərə olub. Quş farsca “qulaq” deməkdir. Düşbərə zahiri formasına görə qulağa bənzəyir (пельмени sözündəki пел d

  Полностью »
 • DÜŞKÜN

  Güman ki, sözün kökü “kənarlaşmaq” mənasını verən daş (dış) kəlmə­sin­dən ibarətdir. “Ruhdan düşmək”, “həvəsdən kənar olmaq” deməkdir

  Полностью »
 • DÜŞÜNCƏ

  Mənbələrdə tüşü feili var və “anlamaq” mənasında işlədilib. Həmin feildən düşüncə ismi əmələ gəlib (n səsi kökə sonradan artırılıb)

  Полностью »
 • DÜŞÜNMƏCƏ

  Tapmaca qəlibi üzrə yaranıb “qolovolomka” deməkdir. Düşüncə ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DÜTAR

  Farsca dü (iki) vətar (tel, sim) sözündən əmələ gəlib. “İki simli çalğı aləti”dir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DÜYƏ

  Buzov və danadan sonrakı yaş dövründəki (2 yaşda) olan dişi, lakin hələ doğ­­mamış (buğaya gəlməmiş) inək və ya camışdır

  Полностью »
 • DÜYLƏMƏK

  Düy feildir, o, -lə şəkilçisi qəbul edə bilmir. Sözün əsli düy-ün-lə-mək kimi olub, sonra səs düşümü baş verib

  Полностью »
 • DÜYMƏ1

  Düyün, düymə, düymək sözləri kökdaşdır. Düymə “bağlama vasitəsi”dir. Yəqin ki, yuxarıdakı kəlmələrin hamısı ilmək (yəni “bağlamaq”) sözü ilə qohum­dur

  Полностью »
 • DÜYÜ

  Alınma sözdür, bizdə ona “tuturqan” deyiblər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DÜYÜN

  Toy sözünün sinonimi olan düyün kəlməsi var. Türk dillərinin bəzilərində (Qaqauz dilində) dünür (сватовство), dünürçü(сват), düyün(свадьба) kəlmələri

  Полностью »
 • DÜZ

  Belə güman etmək olar ki, “dəniz”lə kökdaşdır. Dənizin suyu şor olduğu üçün duz da “dəniz”lə bağlı əmələ gəlib

  Полностью »
 • DV

  ing. Digital Video – «rəqəmsal video» sözlərinin baş hərflərindən ibarət abreviatura

  Полностью »
 • DVB

  ing. Digital Video Broadcasting – «rə­qəmsal video yayım» sözlərinin baş hərf­lərindən ibarət abreviatura

  Полностью »
 • ECAZ

  Ərəbcədir, möcüzə sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »