Этимологический словарь азербайджанского языка

 • DODAQ

  Bunu tutmaq feili ilə əlaqələndirirlər, tutaq formasında olub. Tutaq sözünün dodaq kəlməsinə çevrilməsi isə mümkündür

  Полностью »
 • DOĞRAMAQ

  Kökü toğ (“kəs” deməkdir) kəlməsidir. Doğ-u-ra kimi olub (u isim dü­zəl­dib), -ra feil düzəldir. Uyğur dilində doğ (toğ) feili var, “kəsmək” deməkdir

  Полностью »
 • DOĞRU

  Doğra şəklində də yazılıb. Türkmən dilində doqral kəlməsi var və ruscaya “становитьсяпрямым”kimi tərcümə olunub (müqayisə et: özünü doğrult, yəni düzə

  Полностью »
 • DOK

  yun. doche – rezervuar

  Полностью »
 • DOQQAZ

  Mənası “əsas yoldan həyətə burulan balaca yol” deməkdir. Belə güman etmək olar ki, sözün əsli dönmək feili ilə bağlıdır, döngər, döngəz kimi olub və s

  Полностью »
 • DOQQUZ

  Başqırdlarda tuğız, qazaxlarda toğız kimi işlədilir. Güman ki, doğmaq feili ilə bağlıdır: “8-dən sonra doğan” (peyda olan) deməkdir

  Полностью »
 • DOQMA

  Yunanca “ehkam” deməkdir. Bəzən danışıqda səhv edilir (doğma kimi işlədilir). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DOLAQ

  Dolamaq feilindən əmələ gəlib, soyuqdan qorunmaq üçün qışda baldıra dolanan materialdır. Patava sözü də var və farscadır

  Полностью »
 • DOLAMA

  Barmağın iltihabı ilə bağlı yara növüdür, barmağa dolandığı üçün belə adlanıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DOLANBAC

  Dolanmac kimi də işlədilir, “dolanan” mənasını əks etdirir. Çevrə qəlibi üzrədola ismi əmələ gəlib. -an şəkilçisi onu feilə çevirib, bac isə qaranlıq

  Полностью »
 • DOLAYI

  Dolanmaq kəlməsi ilə qohumdur, “ətraf” mənasında işlədilir. Dolayı yolla, birbaşa deyil, kənar vasitələrin köməyi ilə iş görməkdir

  Полностью »
 • DOLÇA

  Dol (dul) farsca “vedrə” deməkdir. Ərəbcə buna “sətl” (bizdə satıl kimi işlədilir) deyirlər. Dolça dol sözünün kiçiltmə formasıdır, “parç”deməkdir

  Полностью »
 • DOLLAR

  1519-cu ildə Bohemiyanın Sen-İoahimştale şəhərində gümüş yatağı aşkar edildi. Bu şəhər Çexiyanın paytaxtı Praqadan 80 mil qərbdə yerləşir

  Полностью »
 • DOLMA

  İndi müstəqilliyini itirmiş dol (ətrafına “fırla, dola” mənasında işlədilib) feili ilə bağlıdır və bəzi türk dillərində sarıma kimi işlədilir

  Полностью »
 • DOLU

  Bir neçə mülahizə söyləmək olar: 1. “Bərk olmaq” mənasını verən dolmaq feili ilə qohumdur, boş (yumşaq) sözünün antonimidir

  Полностью »
 • DOMBA

  Mənası “yumru” (kürə kimi olan) deməkdir. Dombalaq aşmaq “yumrula­na­raq hərəkət etmək”dir. Güman ki, top, təpə, topa sözlərinin dəyişmiş formasıdır

  Полностью »
 • DOMBALMAQ

  Dümbək (balaca quyruq), donba, dombat, dombalaq sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DON

  Məsəl var: gözəllik ondur, doqquzu dondur. Niyə palto, pencək... yox, məhz don? Don sözünün qədim mənası “paltar” (bütün növlər üzrə) deməkdir

  Полностью »
 • DONQAR

  “Qozbel” deməkdir, əslində, sözün kökü “don”dur (müq. et: donba, don­balmaq). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DONLUQ

  Qədim mənası “paltarlıq” (gəlir, aylıq pul) deməkdir. Don (paltar) sözü ilə bağlıdır. İndi “maaş” anlamında işlədilir(Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • DONMAQ

  Dilimizdə “soyuq” mənasını verən tum kəlməsi olub (tumov kəlməsi də onunla bağlıdır). Görünür, donmaq feili də “soyuq” mənasını verən kəlmə ilə bağlıd

  Полностью »
 • DONUZ

  Çıxardığı səslə bağlı təqlidi sözdən törəmişdir (donqultu sözünü yada salın). Dünya dillərinin çoxunda təqlidilik əsas götürülür (məsələn, qədim hind

  Полностью »
 • DONUZLUQ

  Anadolu türklərində donuzluq sözü var və “qəddarlıq” anlamında işlə­dilir. Bizdə donuzluq yerinə, bəzən “murdarlıq”, “qəddarlıq” işlədilir

  Полностью »
 • DOST

  Fars mənşəlidir, bizdə onun müqabilində qadaş sözü işlədilib, sonra arxaik­ləşib (indi Bakı dialektində qədəş şəklində özünü hifz edir)

  Полностью »
 • DOŞAB

  Fars mənşəlidir. Duş (sağmaq) vəab (su) sözlərindən ibarətdir (“sıxılmış meyvə suyu” anlamını verir)

  Полностью »
 • DOVDAQ

  Bu quşun adı Əbu Həyyanda duğ sözü ilə verilib, çıxardığı səslə bağlıdır (təqlidi sözdür): duğ-duğ kimi olub

  Полностью »
 • DOVĞA

  Fars dilində ayrana duğ deyirlər. Dovğa da ayrandan hazırlanır (abduğ sözü də var). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DOVŞAN

  “Səs” mənasını əks etdirən tavuş kəlməsi olub. Bundan da tövşümək, dov­şan sözləri əmələ gəlib. Dovşan sözü tövşümək feili ilə kökdaş olub

  Полностью »
 • DOYMAQ

  Tox, dol, toy kəlmələri ilə qohumdur. Etimon do(to) feilidir. Ondan tox (doy­muş), toy (məclis), dol (çox olmaq) kimi sözlər əmələ gəlib

  Полностью »
 • DOZANQURDU

  Donuz kəlməsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. M.Kaşğaridə qonuz sözü “peyin” mənasında işlədilib. Qurdun növləri çox olduğundan “жук”u onlardan fərq­ləndi

  Полностью »
 • DÖL

  “Kişi sperması” kimi başa düşülür. Döl tutub “hamilə” mənasında işlədilib. Nəsil əvəzinə “döldaş” deyiblər

  Полностью »
 • DÖNDƏRMƏK

  Əsli döndürmək kimi olub. -dur şəkilçisi təsirli feil düzəldir: gülmək və güldürmək…(Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DÖNƏ

  “Filankəsin dönəlgəsi dönüb” deyirlər. Dönə qədim mənbələrdə “vaxt” kimi açıqlanıb. Dönəlgəsi dönüb, yəni “vaxtı dönüb, işlərin qaydasında getdiyi gün

  Полностью »
 • DÖNƏRGƏ

  “Gecələmə” anlamını verən sözdür: qonaq gələndə deyirlər ki, dönərgə yerin yoxdursa, bizdə gecələyə bilərsən

  Полностью »
 • DÖNMƏ

  Qoyunlar quyruğunun formasına görə bir neçə yerə bölünür: bozaq, bımıq, balbas (“balbaz” da deyirlər), mazıq, dönmə (metis) və merinos

  Полностью »
 • DÖRD

  Bir vaxtlar üç, sonra yeddi, daha sonra qırx (əsli: qırıq): nəhayət, yüz sözləri say sistemində son ədədlər olub

  Полностью »
 • DÖŞ

  Ehtimal olunur ki, dış (kənara çıxan, irəliyə çıxan, qabağa çıxan) sözü ilə qohumdur. “Avesta”da çiyin, latışlarda “qoltuq”, “qoyun” mənalarında işləd

  Полностью »
 • DÖŞƏK

  Döş ismi və döşəmək feili ilə bağlıdır, “yastı” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DÖVRAN

  Dövr sözü ilə qohumdur. Dövriyyədə buradandır. Ərəb mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DÖYƏNƏK

  Döymək feilindən əmələ gəlib. Güman ki, tarixi baxımdan dəyənək (dubinka) sözü ilə eyni kökə malikdir

  Полностью »
 • DÖYMƏC

  İsti çörəyi yağla qatıb ovurlar (əzirlər). Dialektlərdə buna döyməc deyilir. Sözün əsli oymac kimi qeydə alınıb, ovmaq feili ilə bağlıdır

  Полностью »
 • DÖYMƏK

  Xırmanda taxıl döyürlər. Taxıl əvvəlcə əl vasitəsilə (zərbə endirməklə) sün­­büldən ayrılırmış. Sonra at, eşşək və s

  Полностью »
 • DÖYRƏ

  Qərb dialektlərində işlədilir, dəyirmi olan bir qabın adıdır. Dairə sözünün də­yiş­miş formasıdır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • DREN

  ing. drain – qurutmaq

  Полностью »
 • DRENAJ

  fr. drainage < ing. drain – qurutmaq

  Полностью »
 • DREYF

  holl. drijven – qovmaq, üzmək

  Полностью »
 • DRUMLİN

  irl. droumlin – yüksəklik

  Полностью »
 • DRUZ

  alm. druse – fırça

  Полностью »
 • DUA

  Ərəbcə “çağırmaq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DUDKEŞ

  Dud (tüstü) və keş (cəkən) sözlərindən əmələ gəlib, farscadır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »